Scrum — słownik pojęć

utwor­zone przez | Sie 27, 2017 | Blog, Scrum­pe­dia | 0 komen­tarzy

Scrum Vocabulary

B

Burn-down Chart
a chart which shows the amount of work which is thought to remain in a back­log. Time is shown on the hor­i­zon­tal axis and work remain­ing on the ver­ti­cal axis. As time pro­gress­es and items are drawn from the back­log and com­plet­ed, a plot line show­ing
work remain­ing may be expect­ed to fall. The amount of work may be assessed in any of sev­er­al ways such as user sto­ry points or task hours. Work remain­ing in Sprint Back­logs and Prod­uct Back­logs may be com­mu­ni­cat­ed by means of a burn-down chart.
See also: Burn-up Chart
Burn-up Chart
a chart which shows the amount of work which has been com­plet­ed. Time is shown on the hor­i­zon­tal axis and work com­plet­ed on the ver­ti­cal axis. As time pro­gress­es and items are drawn from the back­log and com­plet­ed, a plot line show­ing the work done
may be expect­ed to rise. The amount of work may be assessed in any of sev­er­al ways such as user sto­ry points or task hours. The amount of work con­sid­ered to be in-scope may also be plot­ted as a line; the burn-up can be expect­ed to approach this
line as work is com­plet­ed

C

Coherent/Coherence
The qual­i­ty of the rela­tion­ship between cer­tain Prod­uct Back­log items which may make them wor­thy of con­sid­er­a­tion as a whole. See also: Sprint Goal

D

Dai­ly Scrum
dai­ly time-boxed event of 15 min­utes, or less, for the Devel­op­ment Team to re-plan the next day of devel­op­ment work dur­ing a Sprint. Updates are reflect­ed in the Sprint Back­log.
Def­i­n­i­tion of Done
 a shared under­stand­ing of expec­ta­tions that the Incre­ment must live up to in order to be releasable into pro­duc­tion. Man­aged by the Devel­op­ment Team.
Devel­op­ment Team
 the role with­in a Scrum Team account­able for man­ag­ing, orga­niz­ing and doing all devel­op­ment work required to cre­ate a releasable Incre­ment of prod­uct every Sprint.

E

Emer­gence
the process of the com­ing into exis­tence or promi­nence of new facts or new knowl­edge of a fact, or knowl­edge of a fact becom­ing vis­i­ble unex­pect­ed­ly.
Empiri­cism
process con­trol type in which only the past is accept­ed as cer­tain and in which deci­sions are based on obser­va­tion, expe­ri­ence and exper­i­men­ta­tion. Empiri­cism has three pil­lars: trans­paren­cy, inspec­tion and adap­ta­tion.
Engi­neer­ing stan­dards
a shared set of devel­op­ment and tech­nol­o­gy stan­dards that a Devel­op­ment Team applies to cre­ate releasable Incre­ments of soft­ware.

F

Fore­cast (of func­tion­al­i­ty)
the selec­tion of items from the Prod­uct Back­log a Devel­op­ment Team deems fea­si­ble for imple­men­ta­tion in a Sprint.

I

Incre­ment
kawałek dzi­ała­jącego opro­gramowa­nia, który łączy się z wcześniej utwor­zony­mi Przy­rosta­mi, gdzie suma wszys­t­kich Przy­rostów — jako całoś­ci — tworzy pro­dukt.

P

Prod­uct Back­log
an ordered list of the work to be done in order to cre­ate, main­tain and sus­tain a prod­uct. Man­aged by the Prod­uct Own­er.
Prod­uct Back­log refine­ment
the activ­i­ty in a Sprint through which the Prod­uct Own­er and the Devel­op­ment Teams add gran­u­lar­i­ty to the Prod­uct Back­log.
Prod­uct Own­er
rola w Scrum odpowiedzial­na za maksy­mal­iza­cję wartoś­ci pro­duk­tu, przede wszys­tkim poprzez przy­ros­towe zarządzanie oraz wyrażanie biz­ne­sowych i funkcjon­al­nych oczeki­wań co do pro­duk­tu Zespołowi Dewelop­er­skiemu.

R

Ready
wspólne zrozu­mie­nie przez Właś­ci­ciela Pro­duk­tu i Zespół Dewelop­er­s­ki doty­czące prefer­owanego poziomu opisu ele­men­tów Back­logu Pro­duk­tu przed­staw­ionych na Panowa­niu Sprintu (ang. Sprint Plan­ning).
Refine­ment
see: Prod­uct Back­log Refine­ment

S

Scrum
a frame­work to sup­port teams in com­plex prod­uct devel­op­ment. Scrum con­sists of Scrum Teams and their asso­ci­at­ed roles, events, arti­facts, and rules, as defined in the Scrum Guide™.
Scrum Board
a phys­i­cal board to visu­al­ize infor­ma­tion for and by the Scrum Team, often used to man­age Sprint Back­log. Scrum boards are an option­al imple­men­ta­tion with­in Scrum to make infor­ma­tion vis­i­ble.
Scrum Guide™
the def­i­n­i­tion of Scrum, writ­ten and pro­vid­ed by Ken Schwaber and Jeff Suther­land, co-cre­ators of Scrum. This def­i­n­i­tion con­sists of Scrum’s roles, events, arti­facts, and the rules that bind them togeth­er.
Scrum Mas­ter
rola w Zes­pole Scrum odpowiedzial­na za prowadze­nie, coach­ing, nauczanie i wspieranie Zespołu Scrum i jego otoczenia w praw­idłowym zrozu­mie­niu i uży­ciu Scrum.
Scrum Team
samoor­ga­nizu­ją­cy się zespół składa­ją­cy się z Właś­ci­ciela Pro­duk­tu, Zespołu Dewelop­er­skiego i Scrum Mas­tera.
Scrum Val­ues
a set of fun­da­men­tal val­ues and qual­i­ties under­pin­ning the Scrum frame­work; com­mit­ment, focus, open­ness, respect and courage.
See: Val­ues
Self-orga­ni­za­tion
the man­age­ment prin­ci­ple that teams autonomous­ly orga­nize their work. Self-orga­ni­za­tion hap­pens with­in bound­aries and against giv­en goals. Teams choose how best to accom­plish their work, rather than being direct­ed by oth­ers out­side the team.
Sprint
time-boxed event of 30 days, or less, that serves as a con­tain­er for the oth­er Scrum events and activ­i­ties. Sprints are done con­sec­u­tive­ly, with­out inter­me­di­ate gaps.
Sprint Back­log
an overview of the devel­op­ment work to real­ize a Sprint’s goal, typ­i­cal­ly a fore­cast of func­tion­al­i­ty and the work need­ed to deliv­er that func­tion­al­i­ty. Man­aged by the Devel­op­ment Team.
Sprint Goal
a short expres­sion of the pur­pose of a Sprint, often a busi­ness prob­lem that is addressed. Func­tion­al­i­ty might be adjust­ed dur­ing the Sprint in order to achieve the Sprint Goal.
Sprint Plan­ning
time-boxed event of 8 hours, or less, to start a Sprint. It serves for the Scrum Team to inspect the work from the Prod­uct Back­log that’s most valu­able to be done next and design that work into Sprint back­log.
Sprint Ret­ro­spec­tive
time-boxed event of 3 hours, or less, to end a Sprint. It serves for the Scrum Team to inspect the past Sprint and plan for improve­ments to be enact­ed dur­ing the next Sprint.
Sprint Review
time-boxed event of 4 hours, or less, to con­clude the devel­op­ment work of a Sprint. It serves for the Scrum Team and the stake­hold­ers to inspect the Incre­ment of prod­uct result­ing from the Sprint, assess the impact of the work per­formed on over­all
progress and update the Prod­uct back­log in order to max­i­mize the val­ue of the next peri­od.
Stake­hold­er
a per­son exter­nal to the Scrum Team with a spe­cif­ic inter­est in and knowl­edge of a prod­uct that is required for incre­men­tal dis­cov­ery. Rep­re­sent­ed by the Prod­uct Own­er and active­ly engaged with the Scrum Team at Sprint Review.

V

Val­ues
when the val­ues of Com­mit­ment, Courage, Focus, Open­ness and Respect are embod­ied and lived by the Scrum Team, the Scrum pil­lars of trans­paren­cy, inspec­tion, and adap­ta­tion come to life and builds trust for every­one. The Scrum Team mem­bers learn and
explore those val­ues as they work with the Scrum events, roles and arti­facts.
Veloc­i­ty
an option­al, but often used, indi­ca­tion of the aver­age amount of Prod­uct Back­log turned into an Incre­ment of prod­uct dur­ing a Sprint by a Scrum Team, tracked by the Devel­op­ment Team for use with­in the Scrum Team.

Słownik Pojęć Scrum

B

Back­log Pro­duk­tu
uporzad­kowana lista pra­cy, którą należy wykon­ać w celu stworzenia, kon­serwacji i utrzy­ma­nia pro­duk­tu. Zarządzany przez Właś­ci­ciela Pro­duk­tu. Inne określe­nie: Rejestr Pro­duk­tu
Back­log Sprintu
zarys prac dewelop­er­s­kich potrzeb­nych do zre­al­i­zowa­nia celu Sprintu, zazwyczaj prog­noza funkcjon­al­noś­ci i pra­cy potrzeb­nej do dostar­czenia tej funkcjon­al­noś­ci. Zarządzany przez Zespół Dewelop­er­s­ki. Inna nazwa: Rejestr Sprintu

C

Cel Sprintu
krótkie wyraże­nie co jest przez­nacze­niem Sprintu, częs­to prob­lem biz­ne­sowy, który jest zaadresowany. Funkcjon­al­ność może być dopa­sowana pod­czas Sprintu, aby osiągnąć Cel Sprintu.
Codzi­en­ny Scrum
codzi­enne zamknięte w ramach cza­sowych (time-boxed) wydarze­nie, trwa­jące 15 min­ut lub mniej, dla Zespołu Dewelop­er­skiego, aby przeplanować następ­ny dzień pra­cy dewelop­er­skiej pod­czas Sprintu. Aktu­al­iza­c­je (planu) zna­j­du­ją odzwier­ciedle­nie w Sprint Back­log.

D

Definic­ja Ukończenia
wspólne zrozu­mie­nie oczeki­wań, jakie musi spełnić Przy­rost (ang. Incre­ment), żeby mógł być wydany na pro­dukcję. Zarządzana przez Zespół Dewelop­er­s­ki.

E

Empiryzm
typ kon­troli pro­ce­su, w którym tylko przeszłość jest zaak­cep­towana jako pewnik i w której decyz­je opier­a­ją się na obserwacji, doświad­cze­niu i ekspery­men­towa­niu. Empiryzm ma trzy filary: prze­jrzys­tość, inspekcję i adap­tację.

G

Gotowe
wspólne zrozu­mie­nie przez Właś­ci­ciela Pro­duk­tu i Zespół Dewelop­er­s­ki doty­czące prefer­owanego poziomu opisu ele­men­tów Back­logu Pro­duk­tu przed­staw­ionych na Panowa­niu Sprintu.

I

Intere­sar­iusz
oso­ba spoza Zespołu Scrum ze szczegól­nym zain­tere­sowaniem i wiedzą na tem­at pro­duk­tu, który jest przed­miotem przy­ros­towego odkry­wa­nia. Reprezen­towany przez Właś­ci­ciela Pro­duk­tu i akty­wnie zaan­gażowany na Przeglądzie Sprintu z Zespołem Scrum. Inna nazwa: udzi­ałowiec

P

Pielę­gnac­ja
patrz Pielę­gnac­ja Back­logu Pro­duk­tu
Pielę­gnac­ja Back­logu Pro­duk­tu
akty­wność w Sprin­cie, za pomocą której Właś­ci­ciel Pro­duk­tu i Zespoły Dewelop­er­skie doda­ją poziom szczegółowoś­ci do Back­logu Pro­duk­tu. Inna nazwa: Doskonale­nie Back­logu Pro­duk­tu
Planowanie Sprintu
wydarze­nie będące ramą cza­sową (time-box), trwa­jące 8 godzin lub mniej, w celu uru­chomienia Sprintu. Służy Zespołowi Scrum do sprawdzenia najbardziej wartoś­ciowej pra­cy z Back­logu Pro­duk­tu, którą należy wykon­ać w następ­nej kole­jnoś­ci i zapro­jek­towa­niu tej pra­cy w Back­logu Sprintu.
Pręd­kość
opcjon­alne, ale częs­to uży­wane, wskazanie śred­niej iloś­ci Back­logu Pro­duk­tu przek­sz­tał­conego w Przy­rost pro­duk­tu pod­czas Sprintu przez Zespół Scrum, śled­zone przez Zespół Dewelop­er­s­ki w celu wyko­rzys­ta­nia w ramach Zespoł Scrum.
Prog­noza (funkcjon­al­noś­ci)
wybór ele­men­tów z Back­logu Pro­duk­tu, które Zespół Dewelop­er­s­ki uważa za real­ny do zaim­ple­men­towa­nia w Sprin­cie.
Przegląd Sprintu
wydarze­nie będące ramą cza­sową (time-box), trwa­jące 4 godziny lub mniej , w celu wyciąg­nię­cia wniosków z pra­cy dewelop­er­skiej pod­czas Sprintu. Służy Zespołowi Scrum i intere­sar­ius­zom w celu sprawdzenia Przy­ros­tu pro­duk­tu pow­stałego w wyniku Sprintu, oce­ny wpły­wu prac wyko­nanych na ogól­ny postęp i aktu­al­iza­cję Back­logu Pro­duk­tu, żeby zmaksy­mal­i­zować wartość następ­nego okre­su.
Prze­wod­nik Scrum
definic­ja Scrum, napisana i udostęp­niona przez Ken Schwabera i Jeff Suther­lan­da, współtwór­ców Scrum. Ta definic­ja skła­da się z ról w Scrum, wydarzeń, arte­fak­tów i reguł wiążą­cych je ze sobą.
Przy­rost
kawałek dzi­ała­jącego opro­gramowa­nia, który łączy się z wcześniej utwor­zony­mi Przy­rosta­mi, gdzie suma wszys­t­kich Przy­rostów — jako całoś­ci — tworzy pro­dukt.

R

Ret­ro­spek­ty­wa Sprintu
wydarze­nie będące ramą cza­sową (time-box), trwa­jące 3 godziny lub mniej, w celu zakończenia Sprintu. Służy Zespołowi Scrum do sprawdzenia min­ionego Sprintu i zaplanowa­nia ulep­szeń, jakie mają zostać wprowad­zone pod­czas następ­nego Sprintu. Inna nazwa: Ret­ro­spekc­ja Sprintu

S

Samoor­ga­ni­za­c­ja
reguła zarządza­nia pole­ga­ją­ca na tym, że zespoły auto­nom­icznie orga­nizu­ją swo­ją pracę. Samoor­ga­ni­za­c­ja dzieje się w grani­cach i pod określone cele. Zespoły decy­du­ją, jak najlepiej zre­al­i­zować swo­ją pracę, zami­ast bycia kierowanym przez innych spoza zespołu.
Scrum
ramy (frame­work) wspier­a­jące zespoły w roz­wo­ju złożonych pro­duk­tów. Scrum skła­da się z Zespołów Scrum i związanych z nimi ról, wydarzeń, arte­fak­tów i reguł, zgod­nie z definicją w Prze­wod­niku Scrum (ang. Scrum Guide). Więcej o czym jest Scrum i skąd się wziął.
Scrum Mas­ter
rola w Zes­pole Scrum odpowiedzial­na za prowadze­nie, coach­ing, nauczanie i wspieranie Zespołu Scrum i jego otoczenia w praw­idłowym zrozu­mie­niu i uży­ciu Scrum.
Spójność
cecha relacji pomiędzy pewny­mi ele­men­ta­mi Back­logu Pro­duk­tu która spraw­ia, że warto rozważać jako całość.
Patrz też Cel Sprintu
Sprint
wydarze­nie będące ramą cza­sową (time-box), trwa­jące 30 dni lub mniej, służy jako kon­tener dla innych wydarzeń Scrum i dzi­ałań. Sprinty następu­ją po sobie kole­jno bez pośred­nich luk.
Stan­dardy inżynier­skie
wspól­ny zestaw stan­dard­ów roz­wo­ju i tech­nologii, które Zespół Dewelop­er­s­ki sto­su­je do tworzenia gotowych do wyda­nia Przy­rostów opro­gramowa­nia.

T

Tabli­ca Scrum
fizy­cz­na tabli­ca wiz­ual­izu­ją­ca infor­ma­c­je dla i przez Zespół Scrum, częs­to wyko­rzysty­wana do zarządza­nia Back­lo­giem Sprint. Tablice Scrum są opcjon­al­ną imple­men­tacją w ramach Scrum w celu uwidocznienia infor­ma­cji.

W

Wartoś­ci
Kiedy wartoś­ci zaan­gażowa­nia, odwa­gi, skupi­enia, otwartoś­ci i sza­cunku są ucieleśnione i wprowad­zone w życie przez Zespół Scrum, filary Scrum w postaci prze­jrzys­toś­ci, inspekcji i adap­tacji wchodzą w życie i budu­ją zau­fanie dla wszys­t­kich. Członkowie Zespołu Scrum uczą się i odkry­wa­ją te wartoś­ci pod­czas pra­cy z wydarzeni­a­mi, rola­mi i arte­fak­ta­mi Scrum.
Wartoś­ci Scrum
zestaw pod­sta­wowych wartoś­ci i cech będą­cych pod­stawą frame­worku Scrum; zaan­gażowanie, skupi­e­nie, otwartość, sza­cunek i odwa­ga.
Patrz Wartoś­ci
Właś­ci­ciel Pro­duk­tu
rola w Scrum odpowiedzial­na za maksy­mal­iza­cję wartoś­ci pro­duk­tu, przede wszys­tkim poprzez przy­ros­towe zarządzanie oraz wyrażanie biz­ne­sowych i funkcjon­al­nych oczeki­wań co do pro­duk­tu Zespołowi Dewelop­er­skiemu.
Wykres spala­nia
wykres przed­staw­ia­ją­cy sza­cow­aną ilość pra­cy, która pozostała w back­logu. Czas jest pokazany na osi poziomej, a pra­ca pozostała na osi pio­nowej. Z biegiem cza­su i w miarę pobiera­nia i kończenia ele­men­tów z back­logu, moż­na spodziewać się spad­ku linii pokazu­jącej ilość pra­cy pozostałej. Ilość pra­cy może być oce­ni­ana na kil­ka sposobów, takich jak punk­ty his­to­ry­jek użytkown­i­ka (ang. User Sto­ry Points) lub godziny pra­cy. Pra­ca pozostała w Sprint Back­log i w Back­logu Pro­duk­tu może być komu­nikowana za pomocą wykre­su spala­nia. Zobacz także: Wzras­ta­ją­cy Wykres Spala­nia
Wyła­ni­an­ie
pro­ces pow­sta­nia lub uwidacz­ni­a­nia się nowych fak­tów lub nowej wiedzy o fak­cie, lub wiedzy o tym, że fakt sta­je się widoczny nieoczeki­wanie.
Wzras­ta­ją­cy wykres spala­nia
wykres pokazu­ją­cy ilość pra­cy, która została ukońc­zona. Czas jest pokazany na osi poziomej, a pra­ca ukońc­zona na osi pio­nowej. Z biegiem cza­su i w miarę pobiera­nia i kończenia ele­men­tów z back­logu, moż­na spodziewać się wzros­tu linii pokazu­jącej ilość pra­cy pozostałej. Ilość pra­cy może być oce­ni­ana na kil­ka sposobów, takich jak punk­ty his­to­ry­jek użytkown­i­ka (ang. User Sto­ry Points) lub godziny pra­cy. Ilość pra­cy, określona jako zna­j­du­ją­ca się w zakre­sie może być również wykreślona jako linia; moż­na oczeki­wać, że wzras­ta­ją­cy wykres spala­nia sięg­nie te linii, kiedy pra­ca zostanie ukońc­zona.

Z

Zespół Dewelop­er­s­ki
rola w Zes­pole Scrum odpowiedzial­na za zarządzanie, orga­ni­zowanie i wykony­wanie wszys­t­kich prac dewelop­er­s­kich wyma­ganych do stworzenia potenc­jal­nie gotowego do wyda­nia (ang. releaseable) Przy­ros­tu Pro­duk­tu w każdym Sprin­cie.
Zespół Scrum
samoor­ga­nizu­ją­cy się zespół składa­ją­cy się z Właś­ci­ciela Pro­duk­tu, Zespołu Dewelop­er­skiego i Scrum Mas­tera.