Krystian Kaczor
Latest posts by Krystian Kaczor (see all)

Scrum — słownik pojęć

by | sie 27, 2017 | 0 comments

Scrum Vocabulary

B

Burn-down Chart
a chart which shows the amount of work which is thought to remain in a backlog. Time is shown on the horizontal axis and work remaining on the vertical axis. As time progresses and items are drawn from the backlog and completed, a plot line showing
work remaining may be expected to fall. The amount of work may be assessed in any of several ways such as user story points or task hours. Work remaining in Sprint Backlogs and Product Backlogs may be communicated by means of a burn-down chart.
See also: Burn-up Chart
Burn-up Chart
a chart which shows the amount of work which has been completed. Time is shown on the horizontal axis and work completed on the vertical axis. As time progresses and items are drawn from the backlog and completed, a plot line showing the work done
may be expected to rise. The amount of work may be assessed in any of several ways such as user story points or task hours. The amount of work considered to be in-scope may also be plotted as a line; the burn-up can be expected to approach this
line as work is completed

C

Coherent/Coherence
The quality of the relationship between certain Product Backlog items which may make them worthy of consideration as a whole. See also: Sprint Goal

D

Daily Scrum
daily time-boxed event of 15 minutes, or less, for the Development Team to re-plan the next day of development work during a Sprint. Updates are reflected in the Sprint Backlog.
Definition of Done
 a shared understanding of expectations that the Increment must live up to in order to be releasable into production. Managed by the Development Team.
Development Team
 the role within a Scrum Team accountable for managing, organizing and doing all development work required to create a releasable Increment of product every Sprint.

E

Emergence
the process of the coming into existence or prominence of new facts or new knowledge of a fact, or knowledge of a fact becoming visible unexpectedly.
Empiricism
process control type in which only the past is accepted as certain and in which decisions are based on observation, experience and experimentation. Empiricism has three pillars: transparency, inspection and adaptation.
Engineering standards
a shared set of development and technology standards that a Development Team applies to create releasable Increments of software.

F

Forecast (of functionality)
the selection of items from the Product Backlog a Development Team deems feasible for implementation in a Sprint.

I

Increment
kawałek działającego oprogramowania, który łączy się z wcześniej utworzonymi Przyrostami, gdzie suma wszystkich Przyrostów — jako całości — tworzy produkt.

P

Product Backlog
an ordered list of the work to be done in order to create, maintain and sustain a product. Managed by the Product Owner.
Product Backlog refinement
the activity in a Sprint through which the Product Owner and the Development Teams add granularity to the Product Backlog.
Product Owner
rola w Scrum odpowiedzialna za maksymalizację wartości produktu, przede wszystkim poprzez przyrostowe zarządzanie oraz wyrażanie biznesowych i funkcjonalnych oczekiwań co do produktu Zespołowi Deweloperskiemu.

R

Ready
wspólne zrozumienie przez Właściciela Produktu i Zespół Deweloperski dotyczące preferowanego poziomu opisu elementów Backlogu Produktu przedstawionych na Panowaniu Sprintu (ang. Sprint Planning).
Refinement
see: Product Backlog Refinement

S

Scrum
a framework to support teams in complex product development. Scrum consists of Scrum Teams and their associated roles, events, artifacts, and rules, as defined in the Scrum Guide™.
Scrum Board
a physical board to visualize information for and by the Scrum Team, often used to manage Sprint Backlog. Scrum boards are an optional implementation within Scrum to make information visible.
Scrum Guide™
the definition of Scrum, written and provided by Ken Schwaber and Jeff Sutherland, co-creators of Scrum. This definition consists of Scrum’s roles, events, artifacts, and the rules that bind them together.
Scrum Master
rola w Zespole Scrum odpowiedzialna za prowadzenie, coaching, nauczanie i wspieranie Zespołu Scrum i jego otoczenia w prawidłowym zrozumieniu i użyciu Scrum.
Scrum Team
samoorganizujący się zespół składający się z Właściciela Produktu, Zespołu Deweloperskiego i Scrum Mastera.
Scrum Values
a set of fundamental values and qualities underpinning the Scrum framework; commitment, focus, openness, respect and courage.
See: Values
Self-organization
the management principle that teams autonomously organize their work. Self-organization happens within boundaries and against given goals. Teams choose how best to accomplish their work, rather than being directed by others outside the team.
Sprint
time-boxed event of 30 days, or less, that serves as a container for the other Scrum events and activities. Sprints are done consecutively, without intermediate gaps.
Sprint Backlog
an overview of the development work to realize a Sprint’s goal, typically a forecast of functionality and the work needed to deliver that functionality. Managed by the Development Team.
Sprint Goal
a short expression of the purpose of a Sprint, often a business problem that is addressed. Functionality might be adjusted during the Sprint in order to achieve the Sprint Goal.
Sprint Planning
time-boxed event of 8 hours, or less, to start a Sprint. It serves for the Scrum Team to inspect the work from the Product Backlog that’s most valuable to be done next and design that work into Sprint backlog.
Sprint Retrospective
time-boxed event of 3 hours, or less, to end a Sprint. It serves for the Scrum Team to inspect the past Sprint and plan for improvements to be enacted during the next Sprint.
Sprint Review
time-boxed event of 4 hours, or less, to conclude the development work of a Sprint. It serves for the Scrum Team and the stakeholders to inspect the Increment of product resulting from the Sprint, assess the impact of the work performed on overall
progress and update the Product backlog in order to maximize the value of the next period.
Stakeholder
a person external to the Scrum Team with a specific interest in and knowledge of a product that is required for incremental discovery. Represented by the Product Owner and actively engaged with the Scrum Team at Sprint Review.

V

Values
when the values of Commitment, Courage, Focus, Openness and Respect are embodied and lived by the Scrum Team, the Scrum pillars of transparency, inspection, and adaptation come to life and builds trust for everyone. The Scrum Team members learn and
explore those values as they work with the Scrum events, roles and artifacts.
Velocity
an optional, but often used, indication of the average amount of Product Backlog turned into an Increment of product during a Sprint by a Scrum Team, tracked by the Development Team for use within the Scrum Team.

Słownik Pojęć Scrum

B

Backlog Produktu
uporzadkowana lista pracy, którą należy wykonać w celu stworzenia, konserwacji i utrzymania produktu. Zarządzany przez Właściciela Produktu. Inne określenie: Rejestr Produktu
Backlog Sprintu
zarys prac deweloperskich potrzebnych do zrealizowania celu Sprintu, zazwyczaj prognoza funkcjonalności i pracy potrzebnej do dostarczenia tej funkcjonalności. Zarządzany przez Zespół Deweloperski. Inna nazwa: Rejestr Sprintu

C

Cel Sprintu
krótkie wyrażenie co jest przeznaczeniem Sprintu, często problem biznesowy, który jest zaadresowany. Funkcjonalność może być dopasowana podczas Sprintu, aby osiągnąć Cel Sprintu.
Codzienny Scrum
codzienne zamknięte w ramach czasowych (time-boxed) wydarzenie, trwające 15 minut lub mniej, dla Zespołu Deweloperskiego, aby przeplanować następny dzień pracy deweloperskiej podczas Sprintu. Aktualizacje (planu) znajdują odzwierciedlenie w Sprint Backlog.

D

Definicja Ukończenia
wspólne zrozumienie oczekiwań, jakie musi spełnić Przyrost (ang. Increment), żeby mógł być wydany na produkcję. Zarządzana przez Zespół Deweloperski.

E

Empiryzm
typ kontroli procesu, w którym tylko przeszłość jest zaakceptowana jako pewnik i w której decyzje opierają się na obserwacji, doświadczeniu i eksperymentowaniu. Empiryzm ma trzy filary: przejrzystość, inspekcję i adaptację.

G

Gotowe
wspólne zrozumienie przez Właściciela Produktu i Zespół Deweloperski dotyczące preferowanego poziomu opisu elementów Backlogu Produktu przedstawionych na Panowaniu Sprintu.

I

Interesariusz
osoba spoza Zespołu Scrum ze szczególnym zainteresowaniem i wiedzą na temat produktu, który jest przedmiotem przyrostowego odkrywania. Reprezentowany przez Właściciela Produktu i aktywnie zaangażowany na Przeglądzie Sprintu z Zespołem Scrum. Inna nazwa: udziałowiec

P

Pielęgnacja
patrz Pielęgnacja Backlogu Produktu
Pielęgnacja Backlogu Produktu
aktywność w Sprincie, za pomocą której Właściciel Produktu i Zespoły Deweloperskie dodają poziom szczegółowości do Backlogu Produktu. Inna nazwa: Doskonalenie Backlogu Produktu
Planowanie Sprintu
wydarzenie będące ramą czasową (time-box), trwające 8 godzin lub mniej, w celu uruchomienia Sprintu. Służy Zespołowi Scrum do sprawdzenia najbardziej wartościowej pracy z Backlogu Produktu, którą należy wykonać w następnej kolejności i zaprojektowaniu tej pracy w Backlogu Sprintu.
Prędkość
opcjonalne, ale często używane, wskazanie średniej ilości Backlogu Produktu przekształconego w Przyrost produktu podczas Sprintu przez Zespół Scrum, śledzone przez Zespół Deweloperski w celu wykorzystania w ramach Zespoł Scrum.
Prognoza (funkcjonalności)
wybór elementów z Backlogu Produktu, które Zespół Deweloperski uważa za realny do zaimplementowania w Sprincie.
Przegląd Sprintu
wydarzenie będące ramą czasową (time-box), trwające 4 godziny lub mniej , w celu wyciągnięcia wniosków z pracy deweloperskiej podczas Sprintu. Służy Zespołowi Scrum i interesariuszom w celu sprawdzenia Przyrostu produktu powstałego w wyniku Sprintu, oceny wpływu prac wykonanych na ogólny postęp i aktualizację Backlogu Produktu, żeby zmaksymalizować wartość następnego okresu.
Przewodnik Scrum
definicja Scrum, napisana i udostępniona przez Ken Schwabera i Jeff Sutherlanda, współtwórców Scrum. Ta definicja składa się z ról w Scrum, wydarzeń, artefaktów i reguł wiążących je ze sobą.
Przyrost
kawałek działającego oprogramowania, który łączy się z wcześniej utworzonymi Przyrostami, gdzie suma wszystkich Przyrostów — jako całości — tworzy produkt.

R

Retrospektywa Sprintu
wydarzenie będące ramą czasową (time-box), trwające 3 godziny lub mniej, w celu zakończenia Sprintu. Służy Zespołowi Scrum do sprawdzenia minionego Sprintu i zaplanowania ulepszeń, jakie mają zostać wprowadzone podczas następnego Sprintu. Inna nazwa: Retrospekcja Sprintu

S

Samoorganizacja
reguła zarządzania polegająca na tym, że zespoły autonomicznie organizują swoją pracę. Samoorganizacja dzieje się w granicach i pod określone cele. Zespoły decydują, jak najlepiej zrealizować swoją pracę, zamiast bycia kierowanym przez innych spoza zespołu.
Scrum
ramy (framework) wspierające zespoły w rozwoju złożonych produktów. Scrum składa się z Zespołów Scrum i związanych z nimi ról, wydarzeń, artefaktów i reguł, zgodnie z definicją w Przewodniku Scrum (ang. Scrum Guide). Więcej o czym jest Scrum i skąd się wziął.
Scrum Master
rola w Zespole Scrum odpowiedzialna za prowadzenie, coaching, nauczanie i wspieranie Zespołu Scrum i jego otoczenia w prawidłowym zrozumieniu i użyciu Scrum.
Spójność
cecha relacji pomiędzy pewnymi elementami Backlogu Produktu która sprawia, że warto rozważać jako całość.
Patrz też Cel Sprintu
Sprint
wydarzenie będące ramą czasową (time-box), trwające 30 dni lub mniej, służy jako kontener dla innych wydarzeń Scrum i działań. Sprinty następują po sobie kolejno bez pośrednich luk.
Standardy inżynierskie
wspólny zestaw standardów rozwoju i technologii, które Zespół Deweloperski stosuje do tworzenia gotowych do wydania Przyrostów oprogramowania.

T

Tablica Scrum
fizyczna tablica wizualizująca informacje dla i przez Zespół Scrum, często wykorzystywana do zarządzania Backlogiem Sprint. Tablice Scrum są opcjonalną implementacją w ramach Scrum w celu uwidocznienia informacji.

W

Wartości
Kiedy wartości zaangażowania, odwagi, skupienia, otwartości i szacunku są ucieleśnione i wprowadzone w życie przez Zespół Scrum, filary Scrum w postaci przejrzystości, inspekcji i adaptacji wchodzą w życie i budują zaufanie dla wszystkich. Członkowie Zespołu Scrum uczą się i odkrywają te wartości podczas pracy z wydarzeniami, rolami i artefaktami Scrum.
Wartości Scrum
zestaw podstawowych wartości i cech będących podstawą frameworku Scrum; zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek i odwaga.
Patrz Wartości
Właściciel Produktu
rola w Scrum odpowiedzialna za maksymalizację wartości produktu, przede wszystkim poprzez przyrostowe zarządzanie oraz wyrażanie biznesowych i funkcjonalnych oczekiwań co do produktu Zespołowi Deweloperskiemu.
Wykres spalania
wykres przedstawiający szacowaną ilość pracy, która pozostała w backlogu. Czas jest pokazany na osi poziomej, a praca pozostała na osi pionowej. Z biegiem czasu i w miarę pobierania i kończenia elementów z backlogu, można spodziewać się spadku linii pokazującej ilość pracy pozostałej. Ilość pracy może być oceniana na kilka sposobów, takich jak punkty historyjek użytkownika (ang. User Story Points) lub godziny pracy. Praca pozostała w Sprint Backlog i w Backlogu Produktu może być komunikowana za pomocą wykresu spalania. Zobacz także: Wzrastający Wykres Spalania
Wyłanianie
proces powstania lub uwidaczniania się nowych faktów lub nowej wiedzy o fakcie, lub wiedzy o tym, że fakt staje się widoczny nieoczekiwanie.
Wzrastający wykres spalania
wykres pokazujący ilość pracy, która została ukończona. Czas jest pokazany na osi poziomej, a praca ukończona na osi pionowej. Z biegiem czasu i w miarę pobierania i kończenia elementów z backlogu, można spodziewać się wzrostu linii pokazującej ilość pracy pozostałej. Ilość pracy może być oceniana na kilka sposobów, takich jak punkty historyjek użytkownika (ang. User Story Points) lub godziny pracy. Ilość pracy, określona jako znajdująca się w zakresie może być również wykreślona jako linia; można oczekiwać, że wzrastający wykres spalania sięgnie te linii, kiedy praca zostanie ukończona.

Z

Zespół Deweloperski
rola w Zespole Scrum odpowiedzialna za zarządzanie, organizowanie i wykonywanie wszystkich prac deweloperskich wymaganych do stworzenia potencjalnie gotowego do wydania (ang. releaseable) Przyrostu Produktu w każdym Sprincie.
Zespół Scrum
samoorganizujący się zespół składający się z Właściciela Produktu, Zespołu Deweloperskiego i Scrum Mastera.
WordPress PopUp Plugin