Szkolenie Scrum i nie tylko

Agile, Scrum, Prak­ty­ka, Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I

Szkole­nie Scrum i nie tylko wprowadza niedoświad­c­zone oso­by w świat Scrum i Agile. Oso­by, które już mają doświad­cze­nie w korzys­ta­niu ze Scrum pod­czas szkole­nia odkry­wa­ją nowe aspek­ty, się­ga­ją głę­biej i inspiru­ją się do lep­szej imple­men­tacji Scrum w swo­jej orga­ni­za­cji. Dzię­ki szkole­niu Scrum i nie tylko możesz zacząć przy­godę ze Scrum lub wejść na zupełnie nowy poziom, pon­ad mechan­iczny Scrum.

Szkole­nie Scrum i nie tylko jako rozwiązanie zostało zbu­dowane tak, żeby umożli­wić każde­mu wejś­cie w świat Agile oraz dać wystar­cza­jące narzędzia do pra­cy w sposób zwin­ny zaraz po szkole­niu. Scrum w pigułce PSM

Scrum — struk­tu­ra, szkielet, ramy postępowania,  (ang. frame­work), dzięki którym ludzie mogą z powodze­niem rozwiązywać złożone prob­le­my adap­ta­cyjne, by w sposób pro­duk­ty­wny i kreaty­wny wyt­warzać pro­duk­ty o najwyższej możliwej wartości. Scrum jest: — lek­ki, — łatwy do zrozu­mienia, — trud­ny do opanowa­nia.

Jeff Suther­land stworzył pier­wszą wer­sję frame­worku Scrum w 1993 roku. Zupełnym przy­pad­kiem Ken Schwaber opowiedzi­ał o Scrum na kon­fer­encji OOPSLA dwa lata później. W tedy jeszcze nikt nie przewidy­wał jaką rewolucję w świecie IT wywoła Scrum, anie tego, że w 2016 roku pon­ad 100.000 ludzi będzie posi­adało cer­ty­fikat Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I. W Polsce od 2015 roku obser­wu­je­my wyraźny wzrost zain­tere­sowa­nia Scrum w dużych i małych orga­ni­za­c­jach. Coraz częsćiej słyszymy o imple­men­tacji Scrum lub trans­for­ma­cji orga­ni­za­cji do Agile. Nie wiesz, jaka jest różni­ca pomiędzy Scrum a Agile? Nie szkodzi, nauczymy Cię na szkole­niu. Version one state of Agile W prze­ci­wieńst­wie do akredy­towanego szkole­nia Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter, szkole­nie Scrum i nie tylko daje możli­wość zmi­any agendy i omaw­ianych tem­atów tak, żeby lep­iej speł­ni­ały potrze­by danej grupy. Mod­uły Agile i Scrum pozosta­ją są mod­uła­mi obow­iązkowy­mi. W ciągu sied­miu lat prowadzenia szkoleń z tem­aty­ki Agile wyszko­lil­iśmy dziesi­at­ki grup. Dzię­ki zebrane­mu feed­back­owi doprowadzil­is­my szkole­nie Scrum i nie tylko do obec­nej postaci i nie przes­ta­je­my go dalej rozwi­jać. Gry szkole­niowe, studi­um przy­pad­ku i facyl­i­tac­ja graficz­na wzmac­ni­a­ją zaanga­zowanie uczest­ników i utr­walanie wiedzy  bez wysiłku. Szkole­nie Scrum i nie tylko w formie otwartej prowadz­imy w wer­sji Stan­dard. W zależnoś­ci od potrzeb grup zamknię­tych może­my zaofer­ować wer­sję w pełni warsz­ta­tową, skierowaną do man­agerów lub Prod­uct Own­erów.

Adresaci szkolenia Scrum i nie tylko

Szkole­nie Scrum i nie tylko – teo­ria i prak­ty­ka Agile jest skierowane głównie do wszys­t­kich osób, których intere­su­je solid­na wiedza na tem­at Scrum w wer­sji propagowanej przez twór­ców frame­work, Kena Schwabera i Jef­fa Suther­lan­da, czyli inny­mi słowy orga­ni­za­cję scrum.org. Agile to wiecej niż tylko Scrum.  Agile jest z jed­nej strony rodz­iną metod, a z drugiej sposobem myśle­nia. Warto wiedzieć więcej, żeby nie zatrzy­mać się na mechan­icznym Scrum i prze­cięt­nych efek­tach. Szkole­nie Scrum i nie tylko pole­camy osobom zain­tere­sowanym tem­atem metod zwin­nych, czyli Agile. Ponieważ pon­ad 70% orga­ni­za­cji pracu­ją­cych w Agile korzys­ta ze Scrum, to na tym framewrku będziemy się głown­ie sku­pi­ali. Również pole­camy to szkole­nie osobom zain­tere­sowanym w uzyska­niu cer­ty­fikatu Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I lub Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I. Szkole­nie rekomen­dowane jest na zamknięte szkole­nia dla firm, które zna­ją swo­je potrze­by warsz­ta­towe. Ofer­ta może w sposób elasty­czny zostać dopa­sowana do danej grupy uczest­ników.

Cel szkolenia Scrum i nie tylko

Głównym celem szkole­nia jest uzyskanie dobrego zrozu­mienia pode­js­cia Agile i frame­worku Scrum. W prze­ci­wieńst­wie do szkoleń na licencji scrum.org,  szkole­nie Scrum i nie tylko nie sku­pia się na konkret­nej roli. Dzię­ki temu może przekazać także prak­ty­ki i narzęz­dia potrzeb­ne do pra­cy w zwin­nych zespołach. Dodatkowym celem przy­go­towanie uczest­ników szkole­nia do zda­nia egza­minuPro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I lub Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I. Co za tym idzie, tren­er przekazu­je wiedzę na tem­at metod Agile i frame­work Scrum oraz infor­ma­c­je o specy­fice egza­m­inów cer­ty­fiku­ją­cych. Uczest­ni­cy będą nie tylko pamię­tać potrzeb­ne ter­miny i definic­je, ale także zrozu­mieją pod­stawy i dzi­ałanie mech­a­nizmów w zakre­sie opisanym w prze­wod­niku Scrum Guide i mate­ri­ałach dodatkowych zale­canych przez scrum.org.

Mocne strony szkolenia Scrum i nie tylko

Tren­er prowadzą­cy szkole­nie ma prak­tyku­je Scrum, widzi­ał lub imple­men­tował Scrum w czys­tej postaci i posi­a­da kilkulet­nie doświad­czenia w roli Scrum Mas­tera lub Prod­uct Own­era. Wiedza tren­era na tem­at Scrum jest poświad­c­zona odpowied­ni­mi cer­ty­fikata­mi. W trak­cie szkole­nia tren­er dzieli się przy­pad­ka­mi ze swo­jej pra­cy w Agile i Scrum oraz różny­mi sposoba­mi rozwiązy­wa­nia prob­lemów. Taki sposób prowadzenia oraz spec­jal­nie dobrane ćwiczenia utr­wala­jące omaw­iane prak­ty­ki powodu­ją, że czas na szkole­niu szy­bko mija, gru­pa jest zaan­gażowana oraz dużo wiedzy pozosta­je w głowie.
szkolenie scrum nie tylko cwiczenieszkolenie scrum nie tylko grupa

Szkole­nie swoim mate­ri­ałem wykracza poza Scrum i porusza także inne metody Agile, dzię­ki czemu uczest­ni­cy szerzej poz­na­ją i lep­iej rozu­mieją świat Agile i pracę zwin­nych zespołów. W ten sposób osiągamy dobre zrozu­mie­nie Agile, różnorod­ność tech­nik i narzędzi i świadome ich stosowanie w prak­tyce. Ponieważ uczymy prak­tyk, które nie są opisane w Scrum Guide, a są wyko­rzysty­wane w prak­tyce, uczest­ni­cy szkole­nia są wyposażeni w narzędzia do pra­cy w Agile. Na szkole­niu Scrum i nie tylko stramy się przekazać nie tylko co, ale kładziemy nacisk na jak i dlaczego. Szkole­nie Scrum i nie tylko jest oparte na najbardziej aktu­al­nej wer­sji Scrum Guide. Omaw­iane są również zmi­any jakie zachodz­iły w stan­dard­zie na przestrzeni lat i jak je należy rozu­mieć z punk­tu widzenia przys­tępowa­nia do egza­minu. Uczest­ni­cy ćwiczą odpowiedzi na pyta­nia zbliżone do tych z egza­minu i pod­chodzą do egza­minu prób­ne­go. Zgod­nie z językiem uży­wanym na egza­minie, na szkole­niu obow­iązu­je słown­ict­wo ang­iel­skie.

Tren­erzy prowadzą­cy szkole­nie Scrum i nie tylko:

 1. Krys­t­ian Kac­zor, Pro­fes­sion­al Scrum Train­er
 2. Agniesz­ka Kac­zor, Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter, Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er

Korzyści szkolenia Scrum i nie tylko

Po szkole­niu Scrum i nie tylko uczest­ni­cy będą:

 • Rozu­mieli pode­jś­cie Agile,
 • Znali rodz­inę metod Agile, ich przez­nacze­nie i różnice między nimi,
 • Rozwiązy­wali prob­le­my w sposób zwin­ny,
 • Rozu­mieli różnicę pomiędzy Prod­uct Devel­ope­ment a Project Man­age­ment,
 • Znali narzędzia Exreme Pro­gram­ing,
 • Potrafili zbu­dować tablicę Kan­ban i nią zarządzać,
 • Znali frame­work Scrum,
 • Potrafili wyjaśnić przez­nacze­nie i sens wydarzeń Scrum, ról Scrum i zasad,
 • Roz­mu­mieli i stosowali samoor­ga­ni­za­cję, empiryzm i przy­ros­towe dostar­czanie pro­duk­tów,
 • Potrafili napisać dobrą User Sto­ry i pra­cow­ać z nią,
 • Potrafili osza­cow­ać User Sto­ry i inne ele­men­ty back­logu,
 • Potrafili zaplanować iter­ację, Sprint i Release (wydanie),
 • Potrafili zdać egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I (więk­szość naszych uczest­ników osią­ga wynik pon­ad 90%)

Wymagania szkolenia Scrum i nie tylko

książka Scrum nie tylko szkolenie Nie ma szczegól­nych wyma­gań dla uczest­ników tego szkole­nia poza przeczy­taniem prze­wod­ni­ka Scrum Guide. Doskon­a­lym przy­go­towaniem do szkole­nia jest przeczy­tanie ksi­aż­ki Scrum i nie tylko, która wykracza tem­aty­cznie poza ramy szkole­nia. Szczegól­nie pole­cane rozdzi­ały to:

 • Rozdzi­ał 3 — Agile
 • Rozdzi­ał 5 — Scrum
 • Rozdzi­ał 6 — O czym Scrum Guide nie powiedzi­ał, a chci­ałbyś to wiedzieć
 • Rozdzi­ał 10 — User sto­ry
 • Rozdzi­ał 11 — Sza­cow­anie
 • Rozdzi­ał 12 — Usta­lanie pri­o­ry­tetów
 • Rozdzi­ał 13 — Planowanie

Parametry szkolenia Scrum i nie tylko

 • 2 dni po 8 godzin szkole­nia.
 • For­ma prowadzenia to wykład i ćwiczenia.
 • Maksy­mal­na wielkość grupy to 16 osób.
 • Cena szkole­nia nie zaw­iera pode­jś­cia do egza­minu scrum.org online
 • Język szkole­nia: pol­s­ki, Eng­lish

Plan Szkolenia Scrum i nie tylko

Założenia Agile i Podstawy Scrum

Agile

 • Man­i­fest Agile
 • 12 zasad Agile
 • Porów­nanie paradyg­matów Agile i Water­fall
 • Przy­ros­towy czy Iter­a­cyny?
 • Inne metody i frame­wor­ki Agile.

Scrum

 • Geneza
 • Zas­tosowanie
 • Rola Scrum
 • Filary Scrum
 • Scrum Team
Role Scrum
 • Scrum Mas­ter
 • Prod­uct Own­er
 • Devel­op­ment Team
Wydarzenia Scrum
 • Sprint Plan­ning Meet­ing
 • Sprint
 • Sprint Review Meet­ing
 • Sprint Ret­ro­spec­tive Meet­ing
 • Dai­ly Scrum
Artefakty Scrum
 • Prod­uct Back­log
 • Sprint Back­log
 • Incre­ment
 • Def­i­n­i­tion of Done and Ready state
Śledzenie postępu
 • Prod­uct Back­log Burndown/Release Burn­down
 • Scrum Board i Agile Wall
 • Sprint Burn­down
Pojęcia dodatkowe
 • Veloc­i­ty
 • Scrum of Scrums
 • Sprint Zero
 • Scrum BUT

Tworzymy Produkt używając Scrum

Wymagania w Agile

 • Wiz­ja
 • Per­sony
 • User Sto­ry

Priorytety w Agile

 • 100 points
 • Sto­ry Map­ping

Szacowanie w Agile

 • Definic­ja i założe­nia
 • Tri­an­gu­la­tion
 • Swim­ming lanes
 • Plan­ning Pok­er

Planowanie w Agile

 • Trady­cyjnie vs Agile
 • Plan­ning Onion
 • Fix Scope Plan­ning
 • Fix Date Plan­ning

Egzamin próbny Professional Scrum Master I

Uczestnicy o szkoleniu Scrum i nie tylko

WIELKIE DZIĘKI za szkole­nie. Sposób prowadzenia i atmos­fera on a top lev­el.

Darek

Devel­op­er

Super szkole­nie. Dowiedzi­ałem się że agile to zupełnie co innego niż sobie to wyobrażałem.

Maciek

Project Man­ag­er

Mam już prak­tykę i wydawało mi się, że dużo wiem. Wracam do zespołów z mega motywacją i mnóst­wem nowych pomysłów. Dużo inspiracji, dużo pra­cy poza stre­fą kom­for­tu. Trochę mało cza­su.

Krzysztof

Scrum Mas­ter

Jeszcze raz chci­ałem podz­iękować, Ci za to szkole­nie. Było ona dla mnie takim swoistym kathar­sis. Dzię­ki, niemu uda­je mi się w końcu odd­zielić ziarno od plew, poszuku­jąc infor­ma­cji w sieci o Scru­mie!

Adam

Project Man­ag­er

Zrozu­mi­ałam o co chodzi w Agile i ter­az inaczej patrzę na naszą orga­ni­za­cję. Dużo nauczyłam się też jako tren­er obser­wu­jąc Krys­tiana w akcji.

Mag­da

Expert HR

Na razie mamy Scrum BUT, ale juz wiem, w którym kierunku mamy iść. Dużo solid­nej wiedzy, której nigdzie nie wcześniej nie znalazłam. Zdałam egza­min PSM I za na 95%!

Aga­ta

Scrum Master/Developer

Szkole­nie OGIEŃ J mnie i chy­ba wszys­tkim się bard­zo podobało. Krys­t­ian Kac­zor nie jest z ‘pier­wszej łapan­ki’, to rasowy sen­sei SCRUM’a z ogrom­nym doświad­cze­niem we wdroże­ni­ach od zera. Sposób w który prowadz­ił szkole­nie, pyta­nia na które nam odpowiadał były na najwyższym poziomie!

Andrzej

Devel­op­er