krystian-kaczor-working

Po co wymyślać koło od nowa? Po co popeł­ni­ać stan­dar­d­owe błędy, jeżeli moż­na uczyć się od osób z więk­szym doświad­cze­niem? Kon­sul­tan­ci QAg­ile i firm part­ner­s­kich posi­ada­ją ogromne doświad­cze­nie w środowisku metod zwin­nych i prak­tykach zapewnienia jakoś­ci. Sko­rzys­taj z usług naszych ekspertów, którzy obiek­ty­wnie ocenią sytu­ację i zapro­ponu­ją sce­nar­iusze dzi­ałań odpowied­nie do warunk­ów orga­ni­za­cji.

Zapewnij sobie pomoc najlep­szych:

 

Agile Coaching

Agile Coaching

Zaim­ple­men­towałeś Agile. Ludzie pos­zli na tren­ing, każdy ma cer­ty­fikat w ręce, albo wręcz prze­ci­wnie, sami dochodzil­iś­cie do tego o co w tym wszys­tkim chodzi. Jed­nak coś poszło nie tak. Miał być Scrum a wyszedł Scrum BUT, mini-man­age­ment albo robi­cie mini-waterfall’e. Zespól Scrum nie chce brać odpowiedzial­noś­ci, nie dostar­cza na czas, biznes Ci nie ufa, jest niezad­owolony z tego co dostar­cza­cie. W pro­duk­cie roi się od bugów. Ludzie nie mają motywacji i cała ta trans­for­ma­c­ja stała się dla Was frus­tru­ją­ca. Szef prze­cież nie wyśle was ponown­ie na tren­ing.

Więcej »

Audyt implementacji Scrum

Audyt implementacji Scrum

Gdy:

  • Zespół Scrum nie chce pode­j­mować decyzji i zobow­iązań
  • Zespół Scrum nie wpółpracu­je dobrze
  • Nie ma gotowego pro­duk­tu na koniec iter­acji
  • Pro­dukt dostar­c­zony na koniec iter­acji jest niskiej jakoś­ci

Wtedy najlep­szą metodą znalezienia przy­czyn i zapro­ponowa­nia konkret­nych rozwiązań jest świeże spo­jrze­nie z dys­tan­su.

Tutaj z pomocą przy­chodzi Państ­wu fir­ma QAg­ile. QAg­ile świad­czy usługę audy­tu pro­cesów w imple­men­tacji frame­worku Scrum. Dłu­gość trwa­nia audy­tu i sposób jego przeprowadzenia zależy od orga­ni­za­cji klien­ta. Po przeprowadze­niu audy­tu dostar­cza­my doku­men­tację i zalece­nia. Fir­ma QAg­ile posi­a­da bogatą wiedzę oraz doświad­cze­nie w przeprowadza­niu trans­for­ma­cji i ulep­sza­niu imple­men­tacji pro­ce­su Scrum.

Więcej »

Transformacja projektów prowadzonych metodami tradycyjnymi na Agile z frameworkiem Scrum

Transformacja projektów prowadzonych metodami tradycyjnymi na Agile z frameworkiem Scrum

Fir­ma QAg­ile poma­ga orga­ni­za­cjom zaplanować płynne prze­jś­cie do świa­ta Agile i kon­sul­tac­je przy kole­jnych krokach. Niepostrzeże­nie wnikniemy na chwilę do Two­jej firmy. Pomoże­my Ci zor­ga­ni­zować pracę w sposób zapew­ni­a­ją­cy zaan­gażowanie pra­cown­ików podąża­ją­cych za Tobą — swoim lid­erem i zad­owole­nie klien­tów.

Więcej »

Instalacja i konfiguracja Atlassian Jira

Instalacja i konfiguracja Atlassian Jira

Nigdy więcej karteczek, żmud­nego wprowadza­nia danych codzi­en­nie do Excela i przedawnionych wer­sji Agile Wall. Ter­az każdy może w dowol­nym momen­cie zobaczyć Agile Wall, zal­o­gować godziny, przyp­isać do siebie nowe zadanie. Każdy członek zespołu i udzi­ałowiec może skon­fig­urować swój włas­ny Dash­board (tablice kon­trol­ną) i mieć wgląd w pro­jek­ty w taki sposób, jaki lubi najbardziej. Różnorodne raporty są dostęp­ne naty­ch­mi­as­towo, a zaoszczęd­zony czas może zostać spożytkowany w dużo bardziej pro­duk­ty­wny sposób.

Więcej »

Egzaminy certyfikujące ISTQB, REQB, IQBBA, IBUQ

Egzaminy certyfikujące ISTQB, REQB, IQBBA, IBUQ

Jesteśmy cer­ty­fikowanym cen­trum egza­m­i­na­cyjnym GASQ. Egza­miny mogą być przeprowadzane w cen­trum egza­m­i­na­cyjnym lub na życze­nie w siedz­i­bie klien­ta. Testy są przeprowadzane w formie elek­tron­icznej, dzię­ki czemu oso­ba zda­ją­ca egza­min poz­na­je wynik naty­ch­mi­ast po upły­wie cza­su przez­nac­zonego na egza­min lub po ręcznym zakończe­niu egza­minu. Bez zbęd­nych ner­wów i bez czeka­nia na wiz­ytę listonosza. Posi­adamy licencję na przeprowadzanie egza­m­inów ISTQB, REQB, IQBBA, IBUQ. Zobacz ofer­ty i ceny dla intere­su­ją­cych Cię pozy­cji.

Więcej »

Książka — SCRUM i nie tylko. Teoria i praktyka w metodykach Agile

Książka “SCRUM i nie tylko. Teoria i praktyka w metodykach Agile”

Zarządzanie pro­jek­ta­mi za pomocą metod zwin­nych, czyli Agile jest tem­atem na top­ie. 80% anki­etowanych zagranicznych firm deklaru­je prowadze­nie przy­na­jm­niej jed­nego pro­jek­tu ta metodą. 65% z nich korzys­ta ze Scrum.

W Polsce boom na Agile dopiero się zaczy­na. Pub­likac­ja w jas­ny sposób tłu­maczy teorię i pokazu­je prak­tykę.

Więcej »

W zakresie naszych usług znajdują się również:

  • Audyt i opty­mal­iza­c­ja pro­ce­su testowa­nia
  • Kon­sul­tac­je w zakre­sie testowa­nia i automatyza­cji testów
  • Kon­sul­tac­je przez Skype lub email
  • Przy­go­towanie testera do roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej

Napisz do nas, aby uzyskać więcej infor­ma­cji