Szkolenie Scrum Koncentrat

Prak­ty­czny warsz­tat Scrum

Szkole­nie Scrum kon­cen­trat to solid­na, skon­cen­trowana dawka wiedzy, która pozwala na wery­fikację prak­tyk w zakre­sie Scrum i Agile. Warsz­tat jest opar­ty na najnowszej wer­sji Scrum Guide, czyli ofic­jal­nego prze­wod­ni­ka Scrum autorstwa przez twór­ców frame­worku, Kena Schwabera i Jef­fa Suther­lan­da. Nie każdy chce zostać Scrum Mas­terem. Nie każdy może sobie poz­wolić na dwud­niowe szkole­nie. Ile moż­na zro­bić w jeden dzień? Całkiem dużo. Scrum jest prosty, lek­ki, ale trud­ny w prak­tyce. Łat­wo powiedzieć, ale trud­niej zro­bić. Jeżeli nie widzi­ałeś poprawnie stosowanego Scrum w prak­tyce, to trud­no będzie Ci wyobraz­ić sobie jak to dzi­ała. Dlat­ego zaprasza­my na warsz­tat, na którym sprawdzisz teorię w prak­tyce.

Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zro­zumiem. — Kon­fucjusz

Scrum Koncentrat puszki

Adresaci szkolenia

Scrum Kon­cen­trat jest dedykowany zarówno osobom, które chcą poz­nać i poprawnie stosować Scrum jak i dla osób, które już od jakiegoś cza­su pracu­ją z tym frame­workiem. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie “Czym jest Scrum?”, to szkole­nie jest właśnie dla Ciebie.

 • Pro­gramiś­ci
 • Testerzy
 • Anal­i­ty­cy Biz­ne­sowi
 • Spec­jal­iś­ci UX i Design Think­ing
 • Kierown­i­cy Zespołów
 • Kierown­i­cy Pro­jek­tów
 • Oso­by spoza IT

Jeżeli w niedalekiej przyszłość będziesz pełnić rolę Scrum Mas­ter lub Prod­uct Own­er, zaprasza­my od razu na szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter lub szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er.

Cel szkolenia

Głównym celem szkole­nia jest poz­nanie Scrum i zdoby­cie pier­wszego doświad­czenia pra­cy w tym frame­worku. Warsz­tat, poprzez ćwiczenia poma­ga zrozu­mie­niu idei oraz mech­a­nizmów sto­ją­cych za Scrum:

 • Zrozu­mie­nie ról i odpowiedzial­noś­ci
 • Zrozu­mie­nie przez­naczenia arte­fak­tów
 • Zrozu­mie­nie przez­naczenia i prze­biegu wydarzeń

Mocne strony

 • Dla lep­szego przys­wo­je­nia wiedzy i prak­ty­cznego zrozu­mienia omaw­ianych tem­atów, każdy dzi­ał kończy się ćwicze­niem. Dzię­ki czemu, po warszta­cie uczest­ni­cy będą uzbro­jeni nie tylko w rzetel­ną wiedzę teo­re­ty­czną ale i prak­tykę.
 • Doświad­cze­nie z wasz­tatu będzie stanow­iło ref­er­en­cyjny punkt odniesienia dla doświad­czeń z pra­cy.
 • Każdy może wziąć udzi­ał, również oso­by bez doświad­czenia w Scrum czy bez wiedzy tech­nicznej.
 • Tren­er to oso­ba z wielo­let­nim doświad­cze­niem, która na co dzień pracu­je z Zespoła­mi Scru­mowy­mi na co dzień. Posi­a­da cer­ty­fikację Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter II, Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I.
 • For­ma szkole­nia i poszczególne ćwiczenia zostały wielokrot­nie sprawd­zone u naszych klien­tów w ramach trans­for­ma­cji do Agile. Po raz pier­wszy Scrum Kon­cen­trat udostęp­ni­amy szer­sze­mu gronu odbior­ców.

Korzyści szkolenia Scrum Koncentrat

Szkole­nie Scrum Kon­cen­trat daje uczest­nikom:

 • jeden dzień ciekawego warsz­tatu z doświad­c­zonym trenerem,
 • Zrozu­mie­nie pode­jś­cia Agile i czym różni się od trady­cyjnego pode­jś­cia,
 • Dogłęb­ne zrozu­mie­nie pod­staw dzi­ała­nia frame­worku Scrum,
 • Zrozu­mie­nie przez­naczenia każdego Wydarzenia Scru­mowego i Arte­fak­tu,
 • Zrozu­mie­nie zakre­su odpowiedzial­noś­ci Ról i sprawdze­nie tej wiedzy w symu­lowanych sytu­ac­jach,
 • drukowane mate­ri­ały szkole­niowe,
 • ele­ganc­ki dyplom ukończenia szkole­nia do powieszenia na ścian­ie

Wymagania

 • Nie ma szczegól­nych wyma­gań dla uczest­ników tego szkole­nia, warto jed­nak  przeczy­tać  prze­wod­nik Scrum Guide,
 • Dobrym przy­go­towaniem jest przeczy­tanie artykułów i postów zamieszc­zonych na naszym blogu w sekcji Scrum,

Plan Szkolenia Scrum Koncentrat

Agile

Man­i­fest Agile 12 zasad Agile

Cechy Agile

Porów­nanie paradyg­matów Agile i Water­fall Ćwicze­nie — porów­nanie Agile i Water­fall

Scrum

Geneza Zas­tosowanie Filary Scrum

Role i odpowiedzialności

Prod­uct Own­er Scrum Mas­ter Devel­op­ment Team Ćwicze­nie Role i odpowiedzial­noś­ci

Wydarzenia Scrum

Sprint Plan­ning Sprint Review Sprint Ret­ro­spec­tive Dai­ly Scrum

Artefakty Scrum

Prod­uct Back­log Sprint Back­log Incre­ment Def­i­n­i­tion of Done and Ready state Ćwicze­nie — Symu­lac­ja Scrum

Parametry szkolenia

 • 1 dzień 8 godzin szkole­nia
 • cater­ing w ciągu dnia (kawa, herba­ta, soki, ciast­ka),
 • Cena Ear­ly Bird: 399 PLN net­to — do 3 tygod­ni przed szkole­niem,
 • Cena Reg­u­lar­na: 499 PLN net­to

Uczestnicy o szkoleniu Scrum Koncentrat

WIELKIE DZIĘKI za szkole­nie. Sposób prowadzenia i atmos­fera on a top lev­el.

Darek

Devel­op­er

Jeszcze raz chci­ałem podz­iękować, Ci za to szkole­nie. Było ona dla mnie takim swoistym kathar­sis. Dzię­ki, niemu uda­je mi się w końcu odd­zielić ziarno od plew, poszuku­jąc infor­ma­cji w sieci o Scru­mie!

Adam

Project Man­ag­er

Na razie mamy Scrum BUT, ale juz wiem, w którym kierunku mamy iść. Dużo solid­nej wiedzy, której nigdzie nie wcześniej nie znalazłam. Zdałam egza­min PSM I za na 95%!

Aga­ta

Scrum Master/Developer