Audyt implementacji Scrum

W ciągu ostat­nich kilku lat wyraźnie widać trend trans­for­ma­cji orga­ni­za­cji związanych z wyt­warzaniem opro­gramowa­nia do pra­cow­a­nia zgod­nie z meto­da­mi agile.

Dlaczego? J. Pier­pont Mor­gan zauważył, że ludzie mają dwa powody, dla których coś robią: jeden prawdzi­wy i jeden, który dobrze brz­mi.
Jedne firmy robią to ponieważ doty­chczas stosowane metody nie przynosiły oczeki­wanych wyników, inne są zmus­zone przez dostaw­ców lub klien­tów, a kole­jne chcą byc agile, bo to jest ter­az cool, trendy, sexy, dobre dla wiz­erunku firmy.

Część z tych firm ma dobrze zdefin­iowany plan, pomysł na trans­for­ma­cję, ale oczy­wiś­cie plan nie zawsze się sprawdza.

Część firm postanow­iła dokon­ać trans­for­ma­cji z dnia na dzień.

Obo­jęt­nie jakie są powody i metody trans­for­ma­cji, częs­to pojaw­ia­ją się prob­le­my lub orga­ni­za­c­ja nie jest zad­owol­na z osiąg­niętego efek­tu.

Najczęst­sze prob­le­my jakie się pojaw­ia­ją:

  • Zespół Scrum nie chce pode­j­mować decyzji i zobow­iązań
  • Zespół Scrum nie wpółpracu­je dobrze
  • Nie ma gotowego pro­duk­tu na koniec iter­acji
  • Pro­dukt dostar­c­zony na koniec iter­acji jest niskiej jakoś­ci

Wtedy najlep­szą metodą znalezienia przy­czyn i zapro­ponowa­nia konkret­nych rozwiązań jest świeże spo­jrze­nie z dys­tan­su.

Tutaj z pomocą przy­chodzi Państ­wu fir­ma QAg­ile. QAg­ile świad­czy usługę audy­tu pro­cesów w imple­men­tacji frame­worku Scrum. Dłu­gość trwa­nia audy­tu i sposób jego przeprowadzenia zależy od orga­ni­za­cji klien­ta. Po przeprowadze­niu audy­tu dostar­cza­my doku­men­tację i zalece­nia.
Po 2 Sprint­ach ponown­ie sprawdza­my pro­cesy.

Fir­ma QAg­ile posi­a­da bogatą wiedzę oraz doświad­cze­nie w przeprowadza­niu trans­for­ma­cji i ulep­sza­niu imple­men­tacji pro­ce­su Scrum.

Doskon­ałym uzu­pełnie­niem audy­tu jest Agile Coach­ing.

Zapy­taj nas o audyt imple­men­tacji Scrum