Książka Scrum i nie tylko

Książka SCRUM i nie tylko wydanie drugie
Książka SCRUM i nie tylko wydanie pierwsze

Dlaczego książka o Scrum?

%

Tak, Korzystamy z Agile!

Książ­ka Scrum i nie tylko stanowi zarazem prze­wod­nik po świecie Agile jak i klucz do jego głęb­szego zrozu­mienia. Wraz ze wzrostem pop­u­larnoś­ci pojęć Agile i Scrum pojaw­ił się zalew infor­ma­cji w tym tema­cie. Trud­no odnaleźć się w tym szu­mie infor­ma­cyjnym i stwierdz­ić co jest prawdą, co jest ważne i na czym się skupić.  Funkc­ja porząd­kowa­nia wiedzy została potwierd­zona w infor­ma­cji zwrot­nej, którą zgro­madzil­iśmy w ciągu ostat­nich dwóch lat od wyda­nia pier­wszego. Potwierdza to także ilość sprzedanych egzem­plarzy książ­ki Scrum i nie tylko w wyda­niu w do druku oraz w wer­s­jach elek­tron­icznych.

Autor książ­ki Scrum i nie tylko położył duży nacisk na poprawność przekazy­wanie wiedzy poprzez uprzed­nie sprawdze­nie wprost u ory­gi­nal­nych źródeł.
Jed­na książ­ka zaw­iera w sobie pon­ad dwanaś­cie lat doświad­czenia w pra­cy z pol­ski­mi i między­nar­o­dowy­mi Zespoła­mi oraz set­ki godzin szkoleń. Pub­likac­ja w jas­ny sposób tłu­maczy teorię metod zwin­nych i pokazu­je prak­ty­ki z których powinien korzys­tać sprawny Zespół Scrum.

Pier­wsze wydanie książ­ki Scrum i nie tylko sprzedawało się tak dobrze, że zdobyło rangę best­seller.  Wydanie drugie jest popraw­ione i rozsz­er­zone.

Co się zmieniło w wyda­niu drugim Scrum i nie tylko?

Kup ter­az

Dlaczego książka Scrum i nie tylko

Z książki dowiesz się

 • jakie są metody i frame­wor­ki Agile,
 • które pode­jś­cie lep­iej pasu­je do Two­jej konkret­nej sytu­acji,
 • w jaki sposób moż­na najlepiej wyko­rzys­tać budżet,
 • jak szy­bko zdoby­wać przewagę nad konkurencją,
 • jak spraw­ić, żeby pro­jekt odniósł sukces nawet jeśli nie wszys­tkie wyma­gania zostaną dostar­c­zone,
 • jak planować tworze­nie wartoś­ciowych pro­duk­tów,
 • jak robić tylko tyle ile potrze­ba i pra­cow­ać pro­dukt iter­a­cyjnie i przy­ros­towo,
 • co robić, żeby uniknąć najczęst­szych błędów,
 • jak sprawdzać postęp i reagować na zmi­any,
 • jak min­i­mal­i­zować straty i opty­mal­i­zować pracę,
 • jak kilkukrot­nie zwięk­szyć wyda­jność zespołów,
 • jak sza­cow­ać, planować, zaw­ier­ać kon­trak­ty,
 • na czym pole­ga Agile Coach­ing,
 • jak wprowadz­ić Agile do Two­jej orga­ni­za­cji,
 • jak możesz wyko­rzys­tać potenc­jał pra­cown­ików do tworzenia innowa­cyjnych rozwiązań,
 • jak stworzyć środowisko pra­cy, w którym Devel­op­erzy chcą pra­cow­ać.

Rzetelna wiedza poparta oryginalnymi źródłami

Książ­ka Scrum i nie tylko zaw­iera pon­ad dwanaś­cie lat doświad­czenia w pol­s­kich i między­nar­o­dowych Zespołach oraz set­ki godzin szkoleń.

Autor Scrum i nie tylko położył duży nacisk na poprawność przekazy­wanie wiedzy poprzez godziny sprawdza­nia wprost u ory­gi­nal­nych źródeł.

Pomi­mo tak dużej daw­ki wiedzy, książ­ka Scrum i nie tylko jest pozy­cją, którą łat­wo się czy­ta. Wiele osób czy­ta tę książkę od początku do koń­ca, a potem wraca do konkret­nych rozdzi­ałów przy­go­towu­jąc się do spotkań, warsz­tatów i prezen­tacji. Dobrze ją mieć zawsze pod ręką.

Książ­ka Scrum i nie tylko to jedy­na na pol­skim rynku i jed­na z niewielu na świecie książ­ka rekomen­dowana przez Scrum.org

 

Dla Ciebie

Książ­ka Scrum i nie tylko przez­nac­zona jest dla zespołów pro­jek­towych, pro­gramistów, testerów, man­agerów, pro­fesjon­al­istów z pasją do tworzenia niesamow­itych pro­duk­tów. Tem­aty są przed­staw­ione w przys­tęp­ny sposób zarówno dla osób  pracu­ją­cych w paradyg­ma­cie Agile, jak również dla tych, którzy chcą prze­jść z trady­cyjnego mod­elu Water­fall.

Dla orga­ni­za­cji, które chcą wyt­warzać opro­gramowanie wysok­iej jakoś­ci i częs­to dostar­czać nowe wer­sje na rynek jest to pozy­c­ja obow­iązkowa. Dla firm, które chcą się wyróżnić na rynku i dotrzy­mać kroku klien­tom, jest to pozy­c­ja koniecz­na.

 

Opinie o książce Scrum i nie tylko

Tym, którzy odpowiada­ją za sposo­by real­iza­cji pro­jek­tów i jed­nocześnie szuka­ją kom­pendi­um wiedzy o Agile. Książ­ka poz­woli im przys­woić najważniejsze infor­ma­c­je na tem­at zwin­nych metodyk, z moc­niejszym zaak­cen­towaniem Scru­ma.

Tym, którzy chcieli­by zacząć swo­ją przy­godę ze Scrumem. Książ­ka budu­je solidne pod­stawy wiedzy. Każdy członek zespołu scru­mowego otrzy­ma niezbędne min­i­mum do pra­cy w Scru­mie. Dla Scrum Mas­terów będzie to z kolei bard­zo dobry punkt star­towy do dal­szych poszuki­wań wymienionych przez auto­ra obszarów.

Tym, którzy sto­su­ją metody­ki zwinne, w tym Scru­ma. Z jed­nej strony otrzy­ma­ją uporząd­kowaną for­mę wiedzy w tym zakre­sie, z drugiej całkiem możli­we jest, że trafią na nowe ele­men­ty, które zachęcą ich do dal­szego pogłębia­nia wiedzy.

Paweł Pustel­nik

Head of PMO, Future Pro­cess­ing

Pod­sumowu­jąc zatem – czy moż­na się w tej książce do czegoś przy­czepić? Nie, zde­cy­dowanie nie. Poza kilko­ma dyk­teryjka­mi, w których włączał mi się mod­uł „polem­i­zowałabym”, bo np. pącz­ki bez białego pas­ka to nie pącz­ki i nikt mi tego nie wyper­swadu­je, i kilko­ma his­to­ri­a­mi o pra­cy z zespoła­mi, które proszą się o gwiazd­kę z przypisem „nie zawsze i nie w każdym zes­pole”, uważam, że Krys­t­ian pod­szedł do tem­atu bard­zo poważnie i odro­bił solid­nie zadanie domowe przy­go­towu­jąc mate­ri­ały do pub­likacji. Książ­ka zaw­iera mery­to­ryczną wiedzę, popartą szeregiem przykładów i odwołań do najważniejszych prak­tyków. Dodatkowo świet­nym pomysłem są na końcu każdego rozdzi­ału pyta­nia zaty­tułowane „Do prze­myśle­nia”. Poma­ga­ją one naprowadz­ić czytel­ni­ka na najważniejsze zagad­nienia omówione na poprzed­nich stronach, a jed­nocześnie zmusza­ją do zas­tanowienia, w jaki sposób moż­na zdobyte infor­ma­c­je zas­tosować na włas­nym pod­wórku, ze swoi­mi zespoła­mi. Patrząc na pol­s­ki rynek wydawniczy książ­ka Krys­tiana wyda­je mi się nat­u­ral­nym wyborem dla osób, które prag­ną zrozu­mieć fenomen Scru­ma i w przys­tęp­ny sposób zostać zaz­na­jomione z jego mean­dra­mi.

Ewa Gowin

Scrum Mas­ter i Coach, Agile 24/7

SCRUM i nie tylko jest jed­ną z pier­wszych tego typu pozy­cji na rynku pol­skim, jed­nak swo­ją głębia może śmi­ało konkurować z najnowszy­mi pozy­c­ja­mi zagraniczny­mi. Pozwala nie tylko zrozu­mieć pod­stawy Scrum ale daje również wiele odpowiedzi na prak­ty­czne, codzi­enne prob­le­my związane ze jego wdrażaniem w orga­ni­za­cji. Pub­likację pole­cam infor­matykom oraz wszys­tkim którzy pracu­ją nad roz­wo­jem nowych pro­duk­tów w dzisiejszej szy­bko zmieni­a­jącej się rzeczy­wis­toś­ci.

Marek Lenz

CIO, AXA Poland

Dla mnie książ­ka ta będzie wiernym towarzyszem zawodowego życia, ponieważ otworzyła mi szerzej oczy na inne sposo­by pra­cy. Przez chwilę, na początku swej dro­gi agile’owej, byłem aż nad­to ortodoksyjnym głosi­cielem Scru­ma, a dzię­ki tej pozy­cji zrozu­mi­ałem że cza­sem warto wyjść z jego ram i spróbować jed­nak nieco innej ścież­ki. Książ­ka ukazu­je  sze­ro­ki hory­zont i zachę­ca do ekspery­men­towa­nia – samemu udało mi się stworzyć sprawnie dzi­ała­jące zespoły poza obszarem  IT, które wyko­rzys­tu­ją do pra­cy cykl Deminga czy Kan­ban. Z czystym sum­ie­niem mogę pole­cić tę książkę początku­ją­cym Scrum Mas­terom, ale i starym wygom, którzy szuka­ją mate­ri­ałów do odświeże­nia wiedzy.

Łukasz Mich­no

Scrum Mas­ter, Młynarze.com

Była to bard­zo przy­jem­na pozy­c­ja, gdzie nie zabrakło wstawek humorysty­cznych i odniesienia się jak to naprawdę wyglą­da w fir­ma­ch — co spowodowało, że książkę czy­tało się wyśmieni­cie.
Widać było w Pana książce pewność siebie i zna­jo­mość tem­atu, a pode­jś­cie wyjaś­ni­a­jące ułatwia osobom które dopiero zaczy­na­ją swo­ją przy­godę w świecie Agile na poz­nanie pod­staw.
Bard­zo trafne były komiksy oraz cytaty, nie raz “wyjaś­ni­a­jące więcej niż tysiąc słów”.

Bar­tosz Gór­ka

Pomi­mo ros­nącej pop­u­larnoś­ci metod Agile w Polsce wciąż nie ma dostate­cznego wyboru lit­er­atu­ry na ten tem­at w języku pol­skim. Poza trze­ma książka­mi elek­tron­iczny­mi (ebook) nie było do tej pory właś­ci­wie lit­er­atu­ry god­nej polece­nia. Książ­ka „Nie tylko Scrum – Teo­ria i Prak­ty­ka Metod Agile” z pewnoś­cią poma­ga ten stan rzeczy zmienić. Jest ona cen­na nie tylko ze wzglę­du na kon­wer­sacyjny, przys­tęp­ny styl ale także sze­ro­ki zakres pode­j­mowanych tem­atów. W książce znaleźć moż­na nie tylko omówie­nie najważniejszych metod Agile, ale także więk­szoś­ci powszech­nie stosowanych prak­tyk nieroz­er­wal­nie z nimi związanych.

Andy Brandt

Pro­fes­sion­al Scrum Train­er, Code Sprint­ers

Pod­sumowu­jąc tą kró­ci­utką recen­zję, zde­cy­dowanie pole­cam aktu­alne posz­er­zone wydanie. Wiele dobrego zawdz­ięcza­my Krys­tianowi Kac­zorowi, który ponown­ie poświę­cił swój czas na popraw­ki i dodanie nowej zawartoś­ci. Jest to naprawdę solid­na pozy­c­ja na naszym rodz­imym rynku wydawniczym i jed­na z lep­szych książek po pol­sku trak­tu­ją­ca o tem­atyce agile! Co warto zaz­naczyć autor jest również cer­ty­fikowanym trenerem scrum.org i zapew­nia o wysok­iej wartoś­ci mate­ri­ału i przy­dat­noś­ci w kon­tekś­cie stara­nia się o cer­ty­fikaty PSM1 i PSPO1. Jako oso­ba prowadzą­ca od cza­su do cza­su szkole­nia Scrum szcz­erze to potwierdzam. Zde­cy­dowaie kciuk w górę! :)

Rafał Stańczak

Kon­sul­tant i Coach Scrum, Scrum Do