Polityka prywatności serwisu Qagile.pl

 

1. Informacje ogólne.

 1. Oper­a­torem Ser­wisu https://www.qagile.pl/ jest QAg­ile, Kar­wowskiego 12 63–200 Jarocin
 2. Ser­wis real­izu­je funkc­je pozyski­wa­nia infor­ma­cji o użytkown­ikach i ich zachowa­niu w następu­ją­cy sposób:
  1. Poprzez dobrowol­nie wprowad­zone w for­mu­la­rzach infor­ma­c­je.
  2. Poprzez zapisy­wanie w urządzeni­ach koń­cowych pli­ki cook­ie (tzw. “ciastecz­ka”).
  3. Poprzez gro­madze­nie logów ser­w­era www przez oper­a­to­ra hostin­gowego zenbox.pl, funkcjonu­jącego pod adresem http://zenbox.pl/

2. Informacje w formularzach.

 1. Ser­wis zbiera infor­ma­c­je podane dobrowol­nie przez użytkown­i­ka.
 2. Ser­wis może zapisać pon­ad­to infor­ma­c­je o para­me­tra­ch połączenia (oznacze­nie cza­su, adres IP)
 3. Dane w for­mu­la­rzu nie są udostęp­ni­ane pod­miotom trzec­im inaczej, niż za zgodą użytkown­i­ka.
 4. Dane podane w for­mu­la­rzu mogą stanow­ić zbiór potenc­jal­nych klien­tów, zare­je­strowany przez Oper­a­to­ra Ser­wisu w rejestrze prowad­zonym przez Gen­er­al­nego Inspek­to­ra Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w for­mu­la­rzu są przetwarzane w celu wynika­ją­cym z funkcji konkret­nego for­mu­la­rza, np w celu doko­na­nia pro­ce­su obsłu­gi zgłoszenia ser­wisowego lub kon­tak­tu hand­lowego.
 6. Dane podane w for­mu­la­rzach mogą być przekazane pod­miotom tech­nicznie real­izu­ją­cym niek­tóre usłu­gi – w szczegól­noś­ci doty­czy to przekazy­wa­nia infor­ma­cji o posi­adaczu reje­strowanej dome­ny do pod­miotów będą­cych oper­a­tora­mi domen inter­ne­towych (przede wszys­tkim Naukowa i Aka­demic­ka Sieć Kom­put­erowa j.b.r – NASK), ser­wisów obsługu­ją­cych płat­noś­ci lub też innych pod­miotów, z który­mi Oper­a­tor Ser­wisu w tym zakre­sie współpracu­je.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Ser­wis korzys­ta z plików cook­ies.
 2. Pli­ki cook­ies (tzw. „ciastecz­ka”) stanow­ią dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.
 3. Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu pli­ki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest oper­a­tor Ser­wisu.
 4. Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są w następu­ją­cych celach:
  1. tworzenia statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­i­cy Ser­wisu korzys­ta­ją ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tu­ry i zawartoś­ci;
  2. utrzy­manie sesji Użytkown­i­ka Ser­wisu (po zal­o­gowa­niu), dzię­ki której Użytkown­ik nie musi na każdej pod­stron­ie Ser­wisu ponown­ie wpisy­wać loginu i hasła;
  3. określa­nia pro­filu użytkown­i­ka w celu wyświ­et­la­nia mu dopa­sowanych mate­ri­ałów w sieci­ach reklam­owych, w szczegól­noś­ci sieci Google.
 5. W ramach Ser­wisu stosowane są dwa zasad­nicze rodza­je plików cook­ies: „sesyjne” (ses­sion cook­ies) oraz „stałe” (per­sis­tent cook­ies). Cook­ies „sesyjne” są plika­mi tym­cza­sowy­mi, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka do cza­su wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towej). „Stałe” pli­ki cook­ies prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka przez czas określony w para­me­tra­ch plików cook­ies lub do cza­su ich usunię­cia przez Użytkown­i­ka.
 6. Opro­gramowanie do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­dar­ka inter­ne­towa) zazwyczaj domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka. Użytkown­i­cy Ser­wisu mogą dokon­ać zmi­any ustaw­ień w tym zakre­sie. Przeglą­dar­ka inter­ne­towa umożli­wia usunię­cie plików cook­ies. Możli­we jest także automaty­czne blokowanie plików cook­ies Szczegółowe infor­ma­c­je na ten tem­at zaw­iera pomoc lub doku­men­tac­ja przeglą­dar­ki inter­ne­towej.
 7. Ograniczenia stosowa­nia plików cook­ies mogą wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­noś­ci dostęp­ne na stronach inter­ne­towych Ser­wisu.
 8. Pli­ki cook­ies zamieszczane w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i wyko­rzysty­wane mogą być również przez współpracu­ją­cych z oper­a­torem Ser­wisu reklam­odaw­ców oraz part­nerów.
 9. Zale­camy przeczy­tanie poli­ty­ki ochrony pry­wat­noś­ci tych firm, aby poz­nać zasady korzys­ta­nia z plików cook­ie wyko­rzysty­wane w statystykach: Poli­ty­ka ochrony pry­wat­noś­ci Google Ana­lyt­ics
 10. Pli­ki cook­ie mogą być wyko­rzys­tane przez sieci reklam­owe, w szczegól­noś­ci sieć Google, do wyświ­etle­nia reklam dopa­sowanych do sposobu, w jaki użytkown­ik korzys­ta z Ser­wisu. W tym celu mogą zachować infor­ma­cję o ścieżce naw­igacji użytkown­i­ka lub cza­sie pozostawa­nia na danej stron­ie.
 11. W zakre­sie infor­ma­cji o pref­er­enc­jach użytkown­i­ka gro­mad­zonych przez sieć reklam­ową Google użytkown­ik może przeglą­dać i edy­tować infor­ma­c­je wynika­jące z plików cook­ies przy pomo­cy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Infor­ma­c­je o niek­tórych zachowa­ni­ach użytkown­ików podle­ga­ją logowa­niu w warst­wie ser­werowej. Dane te są wyko­rzysty­wane wyłącznie w celu admin­istrowa­nia ser­wisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsłu­gi świad­c­zonych usług hostin­gowych.
 2. Przeglą­dane zaso­by iden­ty­fikowane są poprzez adresy URL. Pon­ad­to zapisowi mogą podle­gać:
  1. czas nade­jś­cia zapy­ta­nia,
  2. czas wysła­nia odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klien­ta – iden­ty­fikac­ja real­i­zowana przez pro­tokół HTTP,
  4. infor­ma­c­je o błę­dach jakie nastąpiły przy real­iza­cji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzed­nio odwiedzanej przez użytkown­i­ka (ref­er­er link) – w przy­pad­ku gdy prze­jś­cie do Ser­wisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. infor­ma­c­je o przeglą­darce użytkown­i­ka,
  7. Infor­ma­c­je o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojar­zone z konkret­ny­mi osoba­mi przeglą­da­ją­cy­mi strony.
 4. Dane powyższe są wyko­rzysty­wane jedynie dla celów admin­istrowa­nia ser­w­erem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podle­ga­ją udostęp­nie­niu pod­miotom zewnętrznym wyłącznie w grani­cach prawnie doz­wolonych.
 2. Dane umożli­wia­jące iden­ty­fikację oso­by fizy­cznej są udostęp­ni­ane wyłącze­nie za zgodą tej oso­by.
 3. Oper­a­tor może mieć obow­iązek udziela­nia infor­ma­cji zebranych przez Ser­wis upoważnionym organom na pod­staw­ie zgod­nych z prawem żądań w zakre­sie wynika­ją­cym z żąda­nia.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkown­ik nie chce otrzymy­wać plików cook­ies, może zmienić ustaw­ienia przeglą­dar­ki. Zas­trzegamy, że wyłącze­nie obsłu­gi plików cook­ies niezbęd­nych dla pro­cesów uwierzytel­ni­a­nia, bez­pieczeńst­wa, utrzy­ma­nia pref­er­encji użytkown­i­ka może utrud­nić, a w skra­jnych przy­pad­kach może uniemożli­wić korzys­tanie ze stron www
 2. W celu zarządza­nia ustaw­ieni­a­mi cook­ies wybierz z listy poniżej przeglą­darkę internetową/ sys­tem i postępuj zgod­nie z instrukc­ja­mi:
  1. Inter­net Explor­er
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Fire­fox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Win­dows Phone
  9. Black­ber­ry