Dlaczego Scrum.org?

Pro­fesjon­al­ny Scrum i jasne zasady

W prze­ci­wieńst­wie do innych orga­ni­za­cji szkole­niowych i cer­ty­fiku­ją­cych, Scrum.org sku­pia się na ulep­sza­niu pro­fesji dostar­cza­nia opro­gramowa­nia i to stoi za wszys­tkim co robimy.

Spójność

Tren­erzy Pro­fes­sion­al Scrum Train­er (PST) łączą swój włas­ny styl i doświad­czenia ze spójnym dostar­czaniem szkoleń Scrum.org na całym świecie. Dlat­ego masz pewność, że każdy kurs jest zgod­ny ze Scrum i wszyscy w Twoim zes­pole uczą się z tego samego źródła.

Zasięg Globalny

Scrum.org ma pon­ad 200 Pro­fes­sion­al Scrum Train­ers (PST) na całym świecie uczą­cych tych samych szkoleń z tych samych mate­ri­ałów. Dodatkowo, nasze cer­ty­fikaty Pro­fes­sion­al Scrum są glob­al­nie rozpoz­nawane jako dowód na wiedzę o Scrum na najwyższym poziomie.

Scrum.org Certification Overview March 2018

Aktu­alne licz­by cer­ty­fikacji są dostęp­ne na stron­ie scrum.org

Jakość

Tren­erzy Scrum.org PST sa wybraną grupą ekspertów Scrum, którzy prze­chodzą inten­sy­wną wery­fikację przez kolegów tren­erów (peer review), testy, szkole­nia i roz­mowy kwal­i­fika­cyjne zan­im zostaną zaak­cep­towani jako PST.
Każdy PST z osob­na musi być cer­ty­fikowany i licencjonowany, żeby uczyć szkoleń Scrum.org. Wszyscy tren­erzy robią więcej niż prowadze­nie szkoleń. Spędza­ją czas w Zespołach Scrum, żeby wnieść doświad­cze­nie do ich naucza­nia i zrozu­mieć jak radz­ić sobie w prak­tyce.

Doświadczenie

Tren­erzy Pro­fes­sion­al Scrum Train­er wnoszą do szkole­nia aktu­alne prak­ty­ki devel­op­er­skie i doświad­cze­nie Scrum w prawdzi­wym świecie, ponieważ PST spędza­ją znaczą ilość cza­su w pra­cy nad pro­jek­ta­mi pro­gramisty­czny­mi. Wszyscy PSTs muszą aktu­al­i­zować swo­ją wiedzę na corocznym spotka­niu tren­erów face-to-face oraz poprzez wspar­cie społecznoś­ci.

Innowacja

Wszys­tkie mate­ri­ały szkole­niowe są utrzymy­wane i ulep­szany w ścisłej współpra­cy naszej społecznoś­ci ekspertów Scrum i naszego założy­ciela Ken’a Schwaber’a, współtwór­cę Scrum.

Certyfikacja

Żeby otrzy­mać Pro­fesjon­al­ny cer­ty­fikat, musisz wykazać się wiedzą, zrozu­mie­niem i zdol­noś­cią do stosowa­nia Scrum w prawdzi­wym świecie. Dlat­ego unieza­leżnil­iśmy egza­miny cer­ty­fiku­jące od szkoleń. Cho­ci­aż każde szkole­nie Scrum.org zaw­iera w sobie dar­mowe pode­jś­cie do egza­minu Scrum.org, nadal musisz wykazać się wiedzą uzysku­jąc wynik na egza­minie 85% lub więcej praw­idłowych odpowiedzi żeby otrzy­mać odpowied­ni Pro­fesjon­al­ny cer­ty­fikat.
Skupi­e­nie
Szkole­nia Scrum.org sku­pi­a­ją się na dostar­cza­niu opro­gramowa­nia i wszys­tkie ćwiczenia są zapro­jek­towane wokół tego jak Zespoły Scrum pracu­ją, żeby dostar­czyć opro­gramowanie.

Wieczność

Kiedy już otrzy­masz cer­ty­fikat Pro­fes­sion­al Scrum poprzez zdanie egza­minu, zatrzy­mu­jesz ten cer­ty­fikat i wid­niejesz na liś­cie na naszej stron­ie jako jako Pro­fesjon­al­ista na zawsze. Nie musisz ponown­ie prze­chodz­ić tes­tu, ponieważ już potwierdz­iłeś swo­ją wiedzę. Nie musisz też płacić dodatkowych składek, żeby utrzy­mać cer­ty­fikat.

Nasz Model Course Steward

Każde szkole­nie Scrum.org ma przyp­isanych dwóch stew­ardów (opiekunów). Stew­ard jest ostate­cznie odpowiedzial­ny za zbieranie wkładu do mate­ri­ałów szkole­niowych, zarówno już ist­nieją­cych jak i nowo pow­stałych; za przeglą­danie wkładu ze społecznoś­ci razem z Ken­em Schwaberem i wprowadzanie wyma­ganych aktu­al­iza­cji.
Każdy kurs jest zapisany w GitHub, co zapew­nia nam kon­t­role wer­sji, mech­a­nizmy feed­backu, dys­try­bucję i wiele więcej. Prze­cież podob­nie postępu­ją Zespoły Scrum ze swoim kodem. Dzię­ki możli­woś­ciom jakie daje GitHub, PST może zgłosić feed­back do mate­ri­ałów kur­su, dostar­czanej zawartoś­ci, notatek dla tren­era, ćwiczeń i wielu innych.
Z pomocą pon­ad 200 PST uczą­cych, z tych mate­ri­ałów na całym świecie zapew­ni­amy niesamow­itą ilość ludzi, którzy dostar­cza­ją nam znakomi­ty feed­back, dzię­ki które­mu ulep­sza­my zawartość i jakość mate­ri­ałów szkole­niowych.