Szkolenie Professional Scrum Product Owner

Zostań Prod­uct Ownerem, zarządzaj pro­duk­tem opty­mal­izu­jąc wartość

Szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er jest oparte na najnowszej wer­sji mate­ri­ałów scrum.org. Nad jakoś­cią zawartoś­ci mery­to­rycznej szkole­nia czuwa społeczność cer­ty­fikowanych tren­erów PST Scrum.org z całego świa­ta łacznie z Ken­em Schwaberem we włas­nej oso­bie. Szkole­nie jest prowad­zone w formie inter­ak­ty­wnych warsz­tatów z wyko­rzys­taniem najnowszych tech­nik treningu.

Scrum is like your moth­er-in-law. It’s con­stant­ly point­ing out your short­com­ings. — Ken Schwaber

Framework Scrum w pigułce

© Scrum.org

Adresaci szkolenia

 • Prod­uct Own­er
 • Prod­uct Man­ag­er
 • Anal­i­tyk Biz­ne­sowy
 • Anal­i­tyk Sys­te­mowy
 • Agile Coach
 • Project Man­ag­er pracu­ją­cy z zespoła­mi zwin­ny­mi
 • Klien­ci pracu­ją­cy w sposób zwin­ny (Agile)
 • Dostaw­cy pracu­ją­cy w sposób zwin­ny (Agile)
 • Oso­by zain­tere­sowane zwin­nym roz­wo­jem pro­duk­tu

Cel szkolenia

Głównym celem szkole­nia Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er jest przekazanie wiedzy na tem­at roz­wo­ju wartoś­ciowych pro­duk­tów i przećwicze­nie tego  w prak­tyce. Ogrom­ną wartość dodaną stanowi wymi­ana doświad­czeń z imple­men­tacji Scrum w różnych orga­ni­za­c­jach pomiędzy uczest­nika­mi szkole­nia. Szkole­nie zostało stwor­zone by przekazać uczest­nikom solid­ną, posz­er­zoną wiedzę na tem­at Scru­ma, którą moż­na z powodze­niem wyko­rzysty­wać do udoskon­ala­nia stosowanych doty­chczas prak­tyk, by osią­gać rezul­taty jeszcze lep­sze niż doty­chczas.

Uczest­ni­cy z doświad­cze­niem w pra­cy Prod­uct Own­era będą mogli pod­dać reflek­sji doty­chcza­sową prak­tykę i samodziel­nie inspirację i pomysły do usprawnienia pra­cy z pro­duk­tem. Przy­go­towanie uczest­ników szkole­nia do zda­nia egza­minu Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I jest bardziej skutkiem ubocznym niż celem samym w sobie. Pon­ad 90% naszych absol­wen­tów zda­je egza­min PSPO I za pier­wszym razem.Osoby posi­ada­jące cer­ty­fikat PSPO I nadal dużo wynoszą z tego szkole­nia.

Niek­tórzy wyko­rzys­tu­ją tą okazję do uporząd­kowa­nia wiedzy i pode­jś­cia do trud­niejszych egza­m­inów, PSPO II lub PSM II.

Jeżeli intere­su­je Cię jak wyglą­da egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I i jak go zdać za pier­wszym pode­jś­ciem, koniecznie przeczy­taj post Jak zdać egza­min PSMI.

Mocne strony

Szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter prowadzi cer­ty­fikowany przez scrum.org tren­er Krys­t­ian Kac­zor. Żeby zdobyć poziom PST, czyli Pro­fes­sion­al Scrum Train­er trze­ba zdać egza­miny PSM I, PSM II i PSM III na poziomie min­i­mum 95% poprawnych odpowiedzi, złożyć aplikację, prze­jść przez szkole­nie Train The Train­er dla każdego prowad­zonego szkole­nia i prze­jść pozy­ty­wnie wery­fikację koleżeńską przeprowad­zoną przez min­i­mum trzech tren­erów PST. Po co tyle zachodu? W momen­cie tworzenia orga­ni­za­cji Scrum.org, Ken Schwaber zde­cy­dował, że jej głównym celem będzie szerze­nie wiedzy na tem­at Scrum. Wiedza powin­na być taka sama i przekazy­wana w ten sam sposób. Dlat­ego oprócz wery­fikacji wiedzy i umiejęt­noś­ci prowadzenia szkole­nia, scrum.org zapew­nia mate­ri­ały szkole­niowe. W ramach powier­zonych mate­ri­ałów każdy Pro­fes­sion­al Scrum Train­er musi poprowadz­ić ćwiczenia obow­iązkowe. W ten sposób w każdym miejs­cu świa­ta na szkole­niu Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter jest przekazy­wana dokład­nie ta sama infor­ma­c­ja. Taki sposób pra­cy wyma­ga więcej wysiłku ze strony orga­ni­za­cji, ale wyraźnie wyróż­nia szkole­nia Scrum.org od szkoleń, na których tren­er przekazu­je swo­ją wer­sję Scrum na swoich mate­ri­ałach.

Korzyści szkolenia Professional Scrum Product Owner

Szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er daje uczest­nikom:

 • dwa dni ciekawych warsz­tatów z najlep­szym pol­skim trenerem Pro­fes­sion­al Scrum Train­er,
 • unikalną możli­wość rozwiąza­nia swoich prak­ty­cznych prob­lemów z imple­men­tacją Scrum pod okiem doświad­c­zonego prak­ty­ka,
 • Zrozu­miesz pode­jś­cie Agile i czym różni się od trady­cyjnego pode­jś­cia,
 • Zrozu­miesz dzi­ałanie frame­worku Scrum,
 • Zrozu­miesz zakres odpowiedzial­noś­ci Ról i sprawdze­nie tej wiedzy w symu­lowanych sytu­ac­jach,
 • Nauczysz się jak tworzyć Pro­dukt od pomysłu do wdroże­nia,
 • Dowiesz się jak mierzyć rozwój pro­duk­tu i jak porząd­kować Prod­uct Back­log,
 • Zrozu­miesz różnicę pomiędzy Prod­uct Devel­op­ment a Project Man­age­ment,
 • Zrozu­miesz samoor­ga­ni­za­cję, empiryzm i przy­ros­towe dostar­czanie pro­duk­tów,
 • bezpłat­ny udzi­ał w webi­na­ri­um z trenerem dwa tygod­nie po szkole­niu. Jest to doskon­ała okaz­ja do wyjaśnienia wąt­pli­woś­ci i pytań, które pojaw­iły się już po szkole­niu oraz prze­jrze­nie pytań z egza­minu prób­ne­go,
 • bezpłat­ny vouch­er na egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I,
 • dar­mowa powtór­ka egza­minu Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I,
 • zniż­ka $200 na egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er II,
 • 14 punk­tów PDU w PMI w kat­e­gorii “Edu­ca­tion cours­es pro­vid­ed by oth­er third par­ty providers”,

Wymagania

 • Nie ma szczegól­nych wyma­gań dla uczest­ników tego szkole­nia poza przeczy­taniem prze­wod­ni­ka Scrum Guide,
 • Oso­by, które już mają prak­tykę pra­cy w Scrum, w szczegól­noś­ci w roli Prod­uct Own­era na pewno uzyska­ją więcej korzyś­ci,
 • Uczest­ni­cy, którzy myślą o uzyska­niu cer­ty­fikatu PSPO I mogą wcześniej sprawdz­ić swo­ją wiedzę pod­chodząc do prób­ne­go egza­m­inów Scrum Open i Prod­uct Own­er Open,
 • Dobrym przy­go­towaniem jest przeczy­tanie artykułów i postów zamieszc­zonych na naszym blogu w sekcji Scrum,

Plan Szkolenia Professional Scrum Product Owner

 1. Zarządzanie pro­duk­tem w pode­jś­ciu Agile
 2. Zarządzanie roz­wo­jem pro­duk­tu poprzez wartość
 3. Sposo­by mierzenia roz­wo­ju pro­duk­tu
 4. Pod­sta­wowe założe­nia i mech­a­nizmy — pro­ces empiryczny, złożoność pro­duk­tów, rożne style zarządza­nia.
 5. Frame­work Scrum — role, wydarzenia, arte­fak­ty, zasady.
 6. Prod­uct Back­log Man­age­ment
 7. Release Plan­ning
 8. Sza­cow­anie i planowanie — planowanie Sprint­ów i dalej niż Sprinty. Czy w Agile się planu­je? Zobow­iązanie czy prog­noza?  Czy Zespół Devel­op­er­s­ki się zobow­iązu­je? Skąd wiem co na kiedy będzie?
 9. Rola i warsz­tat pra­cy Prod­uct Own­er – kim jest i jaką ma odpowiedzial­ność?
 10. Narzędzia pra­cy Prod­uct Own­era
 11. Skalowanie (wprowadze­nie) — co zro­bić kiedy potrze­bu­ję więcej zespołów? Jak pra­cow­ać z 3 zespoła­mi Scrum, jak z 9, a więk­sza ilość?

Parametry szkolenia

 • 2 dni po 8 godzin szkole­nia
 • lunch oraz cater­ing w ciągu dnia (kawa, herba­ta, soki, ciast­ka),
 • drukowane mate­ri­ały szkole­niowe,
 • książ­ka Krys­tiana Kac­zo­ra Scrum i nie tylko wydaną przez PWN (w formie drukowanej),
 • ele­ganc­ki dyplom ukończenia szkole­nia do powieszenia na ścian­ie,
 • Cena Ear­ly Bird: 3100 PLN net­to — do 3 tygod­ni przed szkole­niem,
 • Cena Reg­u­lar­na: 3400 PLN net­to

Certyfikat Professional Scrum Product Owner I

W celu uzyska­nia cer­ty­fikatu Scrum.org wyma­ga zda­nia egza­minu potwierdza­jącego posi­adanie odpowied­niej wiedzy. W ciągu 2 dni od zakończenia szkole­nia uczest­ni­cy otrzy­mu­ją vouch­er na egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I (PSPO I). Egza­min zda­je się online na stron­ie scrum.org przez przeglą­darkę inter­ne­tową. Dodatkowo, jeżeli uczest­nik szkole­nia pode­jdzie do egza­minu w ciągu 14 dni od otrzy­ma­nia vouchera i nie uzys­ka pozy­ty­wnego wyniku, otrzy­ma dru­gi vouch­er od scrum.org. Więk­szość uczest­ników naszych szkoleń osią­ga wynik pon­ad 90% poprawnych odpowiedzi. Para­me­try egza­minu:

 • 80 pytań
 • 60 min­ut
 • 85% praw­idłowych odpowiedzi jest potrzeb­ne do zal­iczenia
 • test jed­nokrot­nego wyboru, test wielokrot­nego wyboru, pyta­nia prawda/fałsz
 • Egza­min prób­ny Scrum Open i Prod­uct Own­er Open

Więcej infor­ma­cji o tym egza­minie i prak­ty­czne porady jak zdać zna­jdziesz w poś­cie Jak zdać egza­min PSM I. W ramach szkole­nia uczest­ni­cy otrzy­mu­ją także zniżkę 100 USD na egza­min drugiego stop­nia PSPO II.

Uczestnicy o szkoleniu Professional Scrum Product Owner

WIELKIE DZIĘKI za szkole­nie. Sposób prowadzenia i atmos­fera on a top lev­el.

Darek

Devel­op­er

Super szkole­nie. Dowiedzi­ałem się że agile to zupełnie co innego niż sobie to wyobrażałem.

Maciek

Project Man­ag­er

Szkole­nie, na które każdy, kto pracu­je lub ma w planach pra­cow­ać w Scru­mie musi przyjść!

Michał Doma­chows­ki

Scrum Mas­ter, Cur­ren­da Sp. z o.o.

Mam już prak­tykę i wydawało mi się, że dużo wiem. Wracam do zespołów z mega motywacją i mnóst­wem nowych pomysłów. Dużo inspiracji, dużo pra­cy poza stre­fą kom­for­tu. Trochę mało cza­su.

Krzysztof

Scrum Mas­ter

To drugie, po PSPO I, szkole­nie Scrum.org w którym miałem okazję uczest­niczyć, pier­wsze u Krys­tiana.

Poziom szkole­nia przekroczył moje oczeki­wa­nia. Krys­t­ian świet­nie wprowadza w meandry roli Scrum Mas­tera, przy­tacza­jąc zarówno książkowe jak i życiowe przykłady codzi­en­nej pra­cy oraz skutecznego wprowadza­nia zwin­nych metodyk w fun­da­men­ty funkcjonowa­nia orga­ni­za­cji.

Ide­alne połącze­nie teorii i przy­go­towa­nia do egza­minu (bezprob­le­mowo zdany), poparte lata­mi doświad­czenia, zna­jo­moś­cią real­iów pol­s­kich i zagranicznych oraz związanych z nimi trud­noś­ci.

Mateusz Waligórs­ki

Head of UX, euro.com.pl

Jeszcze raz chci­ałem podz­iękować, Ci za to szkole­nie. Było ona dla mnie takim swoistym kathar­sis. Dzię­ki, niemu uda­je mi się w końcu odd­zielić ziarno od plew, poszuku­jąc infor­ma­cji w sieci o Scru­mie!

Adam

Project Man­ag­er

Zrozu­mi­ałam o co chodzi w Agile i ter­az inaczej patrzę na naszą orga­ni­za­cję. Dużo nauczyłam się też jako tren­er obser­wu­jąc Krys­tiana w akcji.

Mag­da

Expert HR

Na razie mamy Scrum BUT, ale juz wiem, w którym kierunku mamy iść. Dużo solid­nej wiedzy, której nigdzie nie wcześniej nie znalazłam. Zdałam egza­min PSM I za na 95%!

Aga­ta

Scrum Master/Developer

Świetne szkole­nie. Duża wartość dodana. Z pewnoś­cią zas­to­su­ję wiedzę uzyskaną na szkole­niu. Doświad­cze­nie prowadzącego i jego kom­pe­tenc­je były zde­cy­dowanym zwrotem z inwest­y­cji finan­sowej włożonej w szkole­nie.

Katarzy­na Fre­lik

IT Project Manager/Scrum Mas­ter, Onwe­lo S.A.

Szkole­nie OGIEŃ J mnie i chy­ba wszys­tkim się bard­zo podobało. Krys­t­ian Kac­zor nie jest z ‘pier­wszej łapan­ki’, to rasowy sen­sei SCRUM’a z ogrom­nym doświad­cze­niem we wdroże­ni­ach od zera. Sposób w który prowadz­ił szkole­nie, pyta­nia na które nam odpowiadał były na najwyższym poziomie!

Andrzej

Devel­op­er