QAgile — Quality & Agile — Jakość i Agile

Misja

W nowoczes­nym świecie jakość naszego życia w dużej mierze zależy od jakoś­ci opro­gramowa­nia wokół nas. Wierzymy, że każdy ma pra­wo do korzys­ta­nia z opro­gramowa­nia najwyższej jakoś­ci tak samo jak z każdego innego pro­duk­tu człowieka. Jedynym efek­ty­wnym sposobem dostar­cza­nia opro­gramowa­nia o wysok­iej jakoś­ci i wartoś­ci jest prawdzi­we rzemiosło z pode­jś­ciem Agile. Eduku­je­my, coachu­je­my, men­toru­je­my i kon­sul­tu­je­my orga­ni­za­c­je i oso­by indy­wid­u­alne jak budować pro­duk­ty wysok­iej jakoś­ci.

O QAgile

Od samego pow­sta­nia, czyli od 2010 roku nasza fir­ma ofer­owała usłu­gi w zakre­sie testowa­nia, zapewnienia jakoś­ci i korzys­ta­nia z metod Agile. Pier­wot­nie QAg­ile została zare­jetrowana w Holandii. Dlat­ego nazwa firmy pow­stała ze zlepi­enia słów Qual­i­ty i Agile.
Pomagamy znaleźć drogę do prawdzi­wej zwin­noś­ci małym i dużym orga­ni­za­cjom. Dla swoich klien­tów ofer­u­je­my coach­ing i con­sult­ing w opar­ciu o autorskie metody i szyte na miarę rozwiąza­nia. Imple­men­tac­ja i prak­ty­ki wyko­rzysty­wane w orga­ni­za­cji zostały doce­nione przez między­nar­o­dowe nagrody Agile Lead­er­ship Award 2010 Win­ner Test­ing Lead­er­ship Award 2011 Win­ner nadane przez Best Qual­i­ty Insti­tute.

Agile-Leadership-Award-2010-Logo-320 bqi_award_2011_testing_leadership_small

Od 2016 roku należymy do sieci akredy­towanych przez Scrum.org dostaw­ców szkoleń Pro­fess­sion­al Train­ing Net­work.

Nasi tren­erzy są pro­fe­sion­al­is­ta­mi cer­ty­fikowany­mi przez renomowane insty­tu­ty i orga­ni­za­c­je z całego świa­ta.

Poznaj naszych ekspertów

Krystian Kaczor

Krys­t­ian Kac­zor znany jest w środowisku pro­fesjon­al­istów IT jako wpły­wowy spec­jal­ista od Agile. Dzieli się swoim bogatym i zróżni­cow­anym doświad­cze­niem nie tylko przez prowad­zone szkole­nia, ale także artykuły i wys­tąpi­enia na kon­fer­enc­jach. Prop­a­ga­tor prag­maty­cznego pode­jś­cia opartego na empiryzmie i sprawdza­niu efek­tów. Autor sprzedanej w tysią­cach egzem­plarzy książ­ki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­ty­ka w meto­dach Agile”. Tren­er, który nadal pracu­je jako Agile Coach i Scrum Mas­ter, żeby utrzy­mać więź z prak­tyką pro­jek­tową.

Adam Roman trener istqb

Adama moż­na przed­staw­ić krótko: człowiek — encyk­lo­pe­dia testowa­nia. Adam Roman — dok­tor habil­i­towany nauk tech­nicznych w zakre­sie infor­maty­ki, pra­cown­ik Insty­tu­tu Infor­maty­ki i Matem­aty­ki Kom­put­erowej na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim.  Tren­er kursów ISTQB oraz prele­gent wielu kon­fer­encji naukowych oraz branżowych związanych z testowaniem. Jest autorem pon­ad 1000-stron­i­cowej mono­grafii „Testowanie i jakość opro­gramowa­nia. Mod­ele, tech­ni­ki, narzędzia” (PWN 2015), a także współtwór­cą studiów pody­plo­mowych „Testowanie opro­gramowa­nia” na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Zwolen­nik kry­ty­cznego myśle­nia, racjon­al­nego dzi­ała­nia i myśle­nia sys­te­mowego.

Agnieszka Kaczor

Kari­era Agniesz­ki Kac­zor od 2003 roku związana jest z obszara­mi teleko­mu­nikacji oraz IT. Już od pon­ad 8 lat uczest­niczy w pro­jek­tach jako Team Leader, Test Man­ag­er i Scrum Mas­ter. Swo­je doświad­cze­nie gro­madz­iła pod­czas pro­jek­tów prowad­zonych nie tylko lokalnie – niejed­nokrot­nie była członkiem rozpros­zonych, między­nar­o­dowych pro­gramów.

Monika Perendyk

Cer­ty­fikowany Pro­fesjon­al­ista Inżynierii Wyma­gań, współza­łoży­ciel i Prezes Sto­warzyszenia Inżynierii Wyma­gań, którego celem jest ugrun­towanie powszech­nej świado­moś­ci znaczenia inżynierii wyma­gań oraz jej inter­dyscy­pli­narnego charak­teru. Tren­er oraz wykład­ow­ca na Politech­nice Warsza­wskiej, który nadal pracu­je w zawodzie, dzię­ki czemu pod­czas szkoleń prezen­tu­je najlep­sze prak­ty­ki wyko­rzysty­wane pod­czas pra­cy z Klien­tem.

Trener Anetta Wróblewska

Doświad­c­zony tren­er i coach z pon­ad 11 let­nim doświad­cze­niem w zakre­sie real­iza­cji pro­gramów roz­wo­jowych skierowanych do różnorod­nych grup odbior­ców. W wielu orga­ni­za­c­jach zaj­mowała się doradztwem na poziomie tworzenia struk­tur i pro­cesów. Wspier­ała kadrę menadżer­ską ofer­u­jąc anal­izę, ocenę oraz pro­gramy wdroże­niowe i napraw­cze w zakre­sie ZZL.

Magdalena Wawryn Trener QAgile

Posi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie w obszarze jakoś­ci opro­gramowa­nia i inżynierii wyma­gań. W fir­mie Allianz budowała od pod­staw fun­da­men­ty Dzi­ału Jakoś­ci. Jako Kierown­ik Pro­jek­tów prowadz­iła strate­giczny dla firmy pro­jekt współpracu­jąc z klien­tem między­nar­o­dowym. Absol­wen­t­ka Politech­ni­ki Rzes­zowskiej na kierunk­ach Infor­maty­ka oraz Mar­ket­ing i Zarządzanie. Współza­łoży­ciel­ka oraz Wiceprezes Zarzą­du Sto­warzyszenia Inżynierii Wyma­gań.

Nasi klienci

logo-mobile logv-mbank logo-asa logo-citibank logo-cisco logo-7n logo-comarchlogo-psi logo-xtb logo-kzl logo-futureprocessing logo-itkontrakt logo-orange logo-valuetank logo-sony-ericsson logo-nokia logo-pentacomp logo-elsevier