Agile Coaching

 

Zróbmy sobie Agile

Po Agile Coach­ing klien­ci się­ga­ją jak jest juz późno i potrzeb­na jest zde­cy­dowana inter­wenc­ja, a prze­cież nie trze­ba czekać tak dłu­go. Zami­ast popraw­iać i zmieni­ać obec­ną imple­men­tację Scrum lub Kan­ban lep­iej było­by od razu dobrze zacząć. W jed­nej z firm, z który­mi pra­cow­al­iśmy każdy z pra­cown­ików IT dostał email od Preze­sa “Od dzisi­aj Agile” i znalazł na swoim biurku trzy książ­ki “Soft­ware in 30 days”, “Clean Code”, “User Sto­ries Applied”. Wiado­mość brzmi­ała mniej więcej tak: “Postanow­iliśmy, że prze­jdziemy na zwin­ny sposób pra­cy. Zro­bimy to korzys­ta­jąc z frame­worku Scrum. Wszys­tko czego potrze­bu­je­cie jest napisane w tych książkach. Od jutra macie pra­cow­ać w Sprint­ach. Powodzenia”.   agile coaching training A więc od dzisi­aj Agile, co? Czy ktoś już tak pra­cow­ał? Nie. No i zespoły zaczęły kom­bi­nować jak robić to, co doty­chczas, ale w Sprint­ach. Po dziewię­ciu miesią­cach, kiedy ciężko było ukry­wać fakt, że nie uda się wydać nowej wer­sji flagowego pro­duk­tu zgod­nie z zapowiedz­ią fir­ma zaczęła szukać Agile Coacha. Błędów i prob­lemów było tak dużo, że zmi­any trwały kil­ka Sprint­ów. Wykres spala­nia zbliżył się do linii pozwala­jącej na optymisty­czne pode­jś­cie do daty wyda­nia.

Szkolenie ze Scrum to nie wszystko

W innej orga­ni­za­cji wszyscy pos­zli na szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter i wró­cili z cer­ty­fikatem w ręce. Każdy wiedzi­ał lep­iej jak scrum powinien wyglą­dać, ale nikt nie potrafił powiedzieć jak zacząć i co trze­ba zro­bić, żeby było lep­iej. Ludzie pos­zli na tren­ing, każdy ma cer­ty­fikat w ręce, albo wręcz prze­ci­wnie, sami dochodzil­iś­cie do tego o co w tym wszys­tkim chodzi. Jed­nak coś poszło nie tak. Miał być Scrum a wyszedł Scrum BUT, mikro-man­age­ment albo robi­cie mini-water­fall. Zespół Scrum nie chce brać odpowiedzial­noś­ci, nie dostar­cza na czas, biznes Ci nie ufa, jest niezad­owolony z tego co dostar­cza­cie. W pro­duk­cie roi się od defek­tów. Ludzie nie mają motywacji i cała ta trans­for­ma­c­ja stała się dla Was frus­tru­ją­ca. Co robić? Prze­cież szef nie wyśle was ponown­ie na tren­ing. Nie ma też cza­su na zatrzy­manie pro­dukcji, wprowadze­nie zmi­an, pisanie raportów i wycią­ganie wniosków. Nie moż­na też z dnia na dzień wró­cić do starych metod. Zresztą, poprzed­nie metody też miały swo­je wady stąd pomysł na wyko­rzys­tanie Scrum. Spy­tanie kogoś z zewnątrz o radę też nie jest wyjś­ciem, bo już w swoim pyta­niu przekażesz zin­ter­pre­towany obraz sytu­acji na pro­jek­cie według Ciebie, więc pora­da może nie poskutkować. Jak z tej sytu­acji wybrnąć? Możesz zaprosić eksper­ta z dziedzin Agile do swo­jej firmy, żeby obiek­ty­wnie ocenił sytu­ację i zapro­ponował odpowied­nie zmi­any. Mikro-zmi­any powodu­ją makro-efek­ty.  Naty­ch­mi­as­towy efekt będzie widoczny gołym okiem.

https://youtu.be/-6txCjxfKlk
“Coach­ing jest jedynym opła­cal­nym sposobem wzmoc­nienia nowych zachowań i umiejęt­noś­ci, pod­czas, gdy uczeń prze­chodzi przez niebez­pieczną “głębię rezul­tatów”. Kiedy już ją pokona i nowe umiejęt­noś­ci przyniosą rezul­taty, staną się one samon­apędza­jące.” Po czym poz­nać czy orga­ni­za­c­ja jest gotowa na Agile Coach­ing i kiedy zacząć? Stare przysłowie głosi, że za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisi­aj. Czym jest Agile Coach­ing i dlaczego jest tak potrzeb­ny dowiesz się z prezen­tacji Krys­tiana.

Odpowiedni Agile Coach wiele zmienia

Agile obec­nie przeży­wa rozk­wit na pol­skim rynku. Moż­na śmi­ało powiedzieć, że na krzy­wej adopcji wes­zliśmy w etap przy­na­jm­niej wczes­nej więk­szoś­ci. I to jest dobra wiado­mość dla tych, dla których Agile to pas­ja. Kiedy na rynku pojaw­ia się popyt, pojaw­ia­ją się sposo­by zaspoko­je­nia zapotrze­bowa­nia. Więk­sza świado­mość czym jest Agile i jak wyglą­da dro­ga do osią­ga­nia zwin­noś­ci powodu­ją, że w naszym przy­pad­ku oznacza to prawdzi­wy wysyp osób określa­ją­cych się mianem Agile Coach. W połącze­niu z krążą­cy­mi w Polsce mita­mi na tem­at coachin­gu tworzy to prawdzi­wie wybu­chową mieszankę. I to jest ta zła wiado­mość. Jeżeli przy­pad­kowy Agile Coach nie osiąg­nie efek­tów, to pół biedy. Ale może też wyrządz­ić duże szkody. A nie ma bardziej demo­ty­wu­jącego dla orga­ni­za­cji niż oduczanie złych nawyków kiedy adres IP kom­put­era poprzed­niego coacha nie zdążył wygas­nąć.

https://www.youtube.com/watch?v=zaiIBBzQ3co
l

Ewaluacja

Sprawdza­my zas­taną sytu­ację pod wzglę­dem imple­men­tacji Agile i wybranej metody/frameworku (najczęś­ciej jest to Scrum). Przeprowadzana przez nas ewalu­ac­ja doty­czy sześ­ciu obszarów i kilkudziesię­ciu punk­tów. Do uzyska­nia pełnego obrazu imple­men­tacji Agile potrze­bu­je­my uczest­niczyć przy­na­jm­niej w:
  • Sprint Plan­ning
  • Reg­u­larny dzień pra­cy i Dai­ly Scrum
  • Sprint Review
  • Sprint Ret­ro­spec­tive

Warsztaty

Najczęś­ciej w ramach ewalu­acji odkry­wamy obszary, które po pros­tu wyma­ga­ją uzu­pełnienia wiedzy. Pomagamy także wypra­cow­ać lub popraw­ić potrzeb­ne arte­fak­ty. Agile Coach przeprowadza warsz­taty z zakre­su:
  • pra­cy w Scrum,
  • coachin­gu zespołowego
  • zarządza­nia pro­duk­tem
  • budowa­nia Prod­uct Back­log
  • przeprowadza­nia skutecznych ret­ro­spekcji
  • korzys­ta­nia z narzędzi wspo­ma­ga­ją­cych

Coaching

Kiedy już wiado­mo co zro­bić, pomagamy wypra­cow­ać nowe sposo­by pra­cy i utr­wal­ić nowe nawy­ki. Agile Coach prze­chodzi w postawę wspier­a­jącą i korzys­ta głown­ie z narzędzi coachin­gowych. W przy­pad­ku kiedy Zespołowi braku­je pomysłów lub doświad­czenia Agile Coach prze­chodzi w postawę kon­sul­tan­ta lub men­to­ra. Agile Coach cza­sem służy wiedzą generu­jąc możli­we rozwiąza­nia, cza­sem służy doświad­cze­niem opowiada­jąc o wcześniejszych doświad­czeni­ach. W tym etapie najważniejsze jest usamodziel­nie­nie klien­ta i uzyskanie pewnoś­ci siebie w nowym sposo­bie pra­cy.