Czym się zajmujemy?

Agile Coaching

Agile Coach­ing jest jedynym opła­cal­nym sposobem wzmoc­nienia nowych zachowań i umiejęt­noś­ci na początku dro­gi do zwin­noś­ci. Kiedy Zespoły pokon­a­ją głębię rezul­tatów i nowe umiejęt­noś­ci przyniosą efek­ty, staną się hiper-wyda­jne.

Szczegóły

Professional Scrum

Szkole­nia Pro­fes­sion­al Scrum są oparte na najnowszej wer­sji mate­ri­ałów scrum.org. Nad jakoś­cią zawartoś­ci mery­to­rycznej czuwa społeczność cer­ty­fikowanych tren­erów PST Scrum.org z całego świa­ta z Ken­em Schwaberem na czele. Szkole­nia są prowad­zone w formie inter­ak­ty­wnych warsz­tatów z wyko­rzys­taniem najnowszych tech­nik naucza­nia.

Szczegóły

Szkolenia

Ofer­u­je­my autorskie Szkole­nia ze Scrum i warsz­taty z pode­jś­cia Agile wykracza­jące poza zakres opisany w Scrum Guide.

Szczegóły

Szkolenia

Świat IT zmienia się nieustan­nie. Prawdzi­wi pro­fesjon­al­iś­ci chcą zawsze być na bieżą­co z najnowszy­mi prak­tyka­mi i tech­nolo­gia­mi. Pra­co­daw­cy nie mając innych sposobów wery­fikacji kandy­datów wyma­ga­ją cer­ty­fikatów. Ofer­u­je­my otwarte i zamknięte szkole­nia z metod Agile, głównie Scrum i testowa­nia opro­gramowa­nia, przy­go­towu­je­my do egza­m­inów, prowadz­imy prezen­tac­je tem­aty­czne na życze­nie.

Coaching

Coach­ing jest jedynym opła­cal­nym sposobem wzmoc­nienia nowych zachowań i umiejęt­noś­ci, pod­czas, gdy uczeń prze­chodzi przez niebez­pieczną “głębię rezul­tatów”. Kiedy już ją pokona i nowe umiejęt­noś­ci przyniosą rezul­taty, staną się one samon­apędza­jące.

Doradztwo

Po co wymyślać koło od nowa? Po co popeł­ni­ać stan­dar­d­owe błędy, jeżeli moż­na uczyć się od osób z więk­szym doświad­cze­niem? Kon­sul­tan­ci QAg­ile i firm part­ner­s­kich posi­ada­ją ogromne doświad­cze­nie w środowisku metod zwin­nych i prak­tykach zapewnienia jakoś­ci. Sko­rzys­taj z porad naszych ekspertów, którzy obiek­ty­wnie ocenią sytu­ację i zapro­ponu­ją sce­nar­iusze dzi­ałań odpowied­nie do warunk­ów orga­ni­za­cji. Zapewnij sobie pomoc najlep­szych.

Testowanie

Każdy popeł­nia błędy. Dzisi­aj, kiedy jesteśmy otoczeni sys­tema­mi IT, a od opro­gramowa­nia nierzad­ko dosłown­ie zależy nasze życie, błędy w opro­gramowa­niu mogą wiele kosz­tować. Testowanie obniża ryzyko pro­duk­towe i chroni przed prob­le­ma­mi. Tylko odpowied­nie prak­ty­ki zapewnią wal­i­dację i wery­fikację odpowied­nich obszarów i wydanie pro­duk­tów na czas.

Nowości na blogu

  • Sprint Review demo or die Sprint Review to nie demo! - Sprint Review czy demo? A co za różni­ca? W wielu orga­ni­za­c­jach spo­tykam się, z tym, że Sprint Review nazy­wany jest demo. Częs­to wyni­ka to, z tego, że ludzie nie widzą różni­cy pomiędzy tymi dwoma określe­ni­a­mi. Czy na pewno nie widzisz różni­cy pomiędzy Przegląd Sprintu a demo?

Akredytacja i Certyfikacje

Scrum, Agile i Jakość na blogu

Sprint Review to nie demo!

Sprint Review czy demo? A co za różni­ca? W wielu orga­ni­za­c­jach spo­tykam się, z tym, że Sprint Review nazy­wany jest demo. Częs­to wyni­ka to, z tego, że ludzie nie widzą różni­cy pomiędzy tymi dwoma określe­ni­a­mi. Czy na pewno nie widzisz różni­cy pomiędzy Przegląd Sprintu a demo?

Pięć Dysfunkcji Zespołu — opis i test

Zespoły będą miały swo­je charak­terysty­czne prob­le­my określane jako dys­funkc­je. Tak jak na przykład każ­da rodz­i­na, każdy zespół jest przy­na­jm­niej lekko dys­funkcyjny na swój sposób. Patrick Lencioni opra­cow­ał mod­el poziomów dys­funkcji zespołów i test, który umożli­wia diag­nozę. Opub­likowany tutaj mate­ri­ał to w głównej mierze tłu­macze­nie ory­gi­nal­nych mate­ri­ałów na tem­at Mod­elu Pię­ciu Dys­funkcji.

Jak porządkować Product Backlog? — część II

Prod­uct Back­log (Rejestr Pro­duk­tu jeśli wolisz po pol­sku) powinien być uporząd­kowany (ang. ordered). Każdy ele­ment Rejestru Pro­duk­tu (ang. Prod­uct Back­log Item, PBI) posi­a­da nadany, określony porządek (ang. order) na liś­cie. Ułoże­nie Prod­uct Back­log według pri­o­ry­te­tu nie wystar­czy. Co w ogóle oznacza, że Rejestr Pro­duk­tu jest spri­o­ry­te­ty­zowaną listą?

Certyfikowane Szkolenia Scrum.org


DataWydarze­nieMias­to
15-Mar-2018Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er — PSPOWarsza­wa
12-Kwi-2018Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter — PSMWarsza­wa
17-Maj-2018Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter — PSMWarsza­wa
14-Cze-2018Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter — PSMWarsza­wa
Scrum nie tylko wydanie II okladka

Scrum i nie tylko Wydanie II

Zwinne wyt­warzanie pro­duk­tów, czyli Agile jest tem­atem na top­ie. 80% anki­etowanych zagranicznych firm deklaru­je prowadze­nie przy­na­jm­niej jed­nego pro­jektu ta metodą. 65% z nich korzys­ta ze Scrum.

Zobacz opis książ­ki

Trenerzy

Krystian Kaczor Krys­t­ian Kac­zor znany jest w środowisku pro­fesjon­al­istów IT jako wpły­wowy spec­jal­ista od Agile. Dzieli się swoim bogatym i zróżni­cow­anym doświad­cze­niem nie tylko przez prowad­zone szkole­nia, ale także artykuły i wys­tąpi­enia na kon­fer­enc­jach. Prop­a­ga­tor prag­maty­cznego pode­jś­cia opartego na empiryzmie i sprawdza­niu efek­tów. Autor sprzedanej w tysią­cach egzem­plarzy książ­ki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­ty­ka w meto­dach Agile”. Tren­er, który nadal pracu­je jako Agile Coach i Scrum Mas­ter, żeby utrzy­mać więź z prak­tyką pro­jek­tową.

Krys­t­ian Kac­zor — pełen pro­fil

Adam Roman trener istqb Adama Romana moż­na przed­staw­ić krótko: człowiek — encyk­lo­pe­dia testowa­nia. Adam Roman — dok­tor habil­i­towany nauk tech­nicznych w zakre­sie infor­maty­ki, pra­cown­ik Insty­tu­tu Infor­maty­ki i Matem­aty­ki Kom­put­erowej na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim.  Tren­er kursów ISTQB oraz prele­gent wielu kon­fer­encji naukowych oraz branżowych związanych z testowaniem. Jest autorem pon­ad 1000-stron­i­cowej mono­grafii „Testowanie i jakość opro­gramowa­nia. Mod­ele, tech­ni­ki, narzędzia” (PWN 2015), a także współtwór­cą studiów pody­plo­mowych „Testowanie opro­gramowa­nia” na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Zwolen­nik kry­ty­cznego myśle­nia, racjon­al­nego dzi­ała­nia i myśle­nia sys­te­mowego.

Adam Roman  — pełen pro­fil

Agnieszka KaczorKari­era Agniesz­ki Kac­zor od 2003 roku związana jest z obszara­mi teleko­mu­nikacji oraz IT. Już od pon­ad 8 lat uczest­niczy w pro­jek­tach jako Team Leader, Test Man­ag­er i Scrum Mas­ter. Swo­je doświad­cze­nie gro­madz­iła pod­czas pro­jek­tów prowad­zonych nie tylko lokalnie – niejed­nokrot­nie była członkiem rozpros­zonych, między­nar­o­dowych pro­gramów.

Agniesz­ka Kac­zor — pełen pro­fil

Monika PerendykCer­ty­fikowany Pro­fesjon­al­ista Inżynierii Wyma­gań, współza­łoży­ciel i Prezes Sto­warzyszenia Inżynierii Wyma­gań, którego celem jest ugrun­towanie powszech­nej świado­moś­ci znaczenia inżynierii wyma­gań oraz jej inter­dyscy­pli­narnego charak­teru. Tren­er oraz wykład­ow­ca na Politech­nice Warsza­wskiej, który nadal pracu­je w zawodzie, dzię­ki czemu pod­czas szkoleń prezen­tu­je najlep­sze prak­ty­ki wyko­rzysty­wane pod­czas pra­cy z Klien­tem.

Moni­ka Perendyk  — pełen pro­fil

Trener Anetta WróblewskaDoświad­c­zony tren­er i coach z pon­ad 11 let­nim doświad­cze­niem w zakre­sie real­iza­cji pro­gramów roz­wo­jowych skierowanych do różnorod­nych grup odbior­ców. W wielu orga­ni­za­c­jach zaj­mowała się doradztwem na poziomie tworzenia struk­tur i pro­cesów. Wspier­ała kadrę menadżer­ską ofer­u­jąc anal­izę, ocenę oraz pro­gramy wdroże­niowe i napraw­cze w zakre­sie ZZL. Anet­ta Wróblews­ka — pełen pro­fil
Magdalena Wawryn Trener QAgile Mag­dale­na Wawryn osi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie w obszarze jakoś­ci opro­gramowa­nia i inżynierii wyma­gań. W fir­mie Allianz budowała od pod­staw fun­da­men­ty Dzi­ału Jakoś­ci. Jako Kierown­ik Pro­jek­tów prowadz­iła strate­giczny dla firmy pro­jekt współpracu­jąc z klien­tem między­nar­o­dowym. Absol­wen­t­ka Politech­ni­ki Rzes­zowskiej na kierunk­ach Infor­maty­ka oraz Mar­ket­ing i Zarządzanie. Współza­łoży­ciel­ka oraz Wiceprezes Zarzą­du Sto­warzyszenia Inżynierii Wyma­gań.

Mag­dale­na Wawryn — pełen pro­fil

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” Albert Einstein

Polecają nas

Krys­t­ian is an excel­lent Test Lead and a ter­rif­ic Scrum­Mas­ter. He’s been able to deploy Scrum Method­ol­o­gy with eXtreme Pro­gram­ming Engi­neer­ing prac­tices at full, with no com­pris­es and even work­ing with­out deserved man­age­ment sup­port. The toolset and process imple­ment­ed direct­ly by him­self are lead­ing edge and his deploy­ment of auto­mat­ed qual­i­ty test chain is awe­some.

Francesc Subi­ra­da Solé

Mul­ti­dis­ci­pli­nary Tech­nol­o­gy Man­ag­er

I worked with Krys­t­ian for over 3 years, in which he set up and man­aged the test­ing group with out­sourced resources and coached on site testers and devel­op­ers with process and best prac­tices on QA and Agile. He imple­ment­ed a state of the art con­tin­ues inte­gra­tion envi­ron­ment sig­nif­i­cant­ly improv­ing the qual­i­ty of soft­ware. His pro­found knowl­edge of Agile (Scrum) was a great ben­e­fit to our automa­tion and pro­fes­sion­al­iza­tion of the devel­op­ment process using Jira and oth­er tools. His unique per­son­al­i­ty made it fun work­ing with him.

Hugo van Duin

Man­ag­er of IT Devel­op­ment Europe

Krys­t­ian was scrum mas­ter and lead test man­ag­er in my scrum team. He real­ly push­es the team to deliv­er high qual­i­ty code and good test cas­es. When he joined Else­vi­er he brought the test­ing and agile imple­men­ta­tion to a high­er lev­el. Thanks to him Else­vi­er won 2 awards for this.

Ramon Leeuwe

Appli­ca­tion Archi­tect

Testymoniale uczestników

Szkole­nie bard­zo dobrze przeprowad­zone. Wiedza przekazy­wana w zrozu­mi­ały sposób, na przykładach, rysunkach. Mnóst­wo cieka­wostek i wiedzy prak­ty­cznej. Szkole­nie nie nudz­iło, wręcz prze­ci­wnie wcią­gało coraz bardziej i bardziej i chci­ało się wiedzieć coraz więcej i więcej :-) Dzię­ki!!!!

Marcin

Scrum Mas­ter

Tren­er świet­nie współpracu­je z grupą, umie ciekaw­ie przekazać wiedzę, ma poczu­cie humoru.

Katarzy­na

Tester

Bard­zo dobre szkole­nie, bogate mate­ri­ały i duża wiedza prowadzącego. Jedyny manka­ment to fakt, że trochę mało było cza­su.

Tomasz

Prod­uct Own­er

Wszystkie wydarzenia


DataWydarze­nieMias­to
10-Mar-2018Scrum Kon­cen­tratWarsza­wa
15-Mar-2018Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er — PSPOWarsza­wa
20-Mar-2018Scrum Kon­cen­tratWarsza­wa
24-Mar-2018Scrum Kon­cen­tratWarsza­wa
3-Kwi-2018Scrum Kon­cen­tratWarsza­wa
12-Kwi-2018Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter — PSMWarsza­wa
17-Maj-2018Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter — PSMWarsza­wa
7-Cze-2018Agile Coach­ing Acad­e­my — ACAWarsza­wa
14-Cze-2018Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter — PSMWarsza­wa