Szkolenia Professional Scrum ze scrum.org

Professional Scrum Product Owner

Professional Scrum Product Owner

Dla Prod­uct Own­era
Nauczysz się zarządzać pro­duk­tem
Co się dzieje przed pier­wszym Sprint­em?
Zaplanu­jesz rozwój pro­duk­tu w Case Study
Pode­jdziesz do egza­minu PSPO I z dar­mową powtórką

Szczegóły

Professional Scrum Master

Professional Scrum Master

Dla Scrum Mas­tera
Zosta­niesz Mis­trzem Scrum
Poz­nasz Scrum w naj­drob­niejszych szczegółach
Dowiesz się jak reagować trud­nych sytu­ac­jach
Pode­jdziesz do egza­minu PSM I z dar­mową powtórką

Szczegóły

Professional Scrum Foundations

Professional Scrum Foundations

Dla Zespołu Devel­op­er­skiego
Poz­naj i poczuj Scrum od pod­staw
Symu­lac­ja pra­cy w Sprint­ach
Zrozu­miesz dlaczego Scrum dzi­ała
Zbudu­jesz z zespołem przy­rost pro­duk­tu
Vouch­er na egza­min PSM I w cenie

Szczegóły

Szukasz czegoś więcej? Potrze­bu­jesz szkole­nia szytego na miarę?

Zapy­taj o szkole­nie zamknięte