Scrum — słownik pojęć

Scrum — słownik pojęć

Scrum Vocabulary B Burn-down Chart a chart which shows the amount of work which is thought to remain in a back­log. Time is shown on the hor­i­zon­tal axis and work remain­ing on the ver­ti­cal axis. As time pro­gress­es and items are drawn from the back­log and...
Scrum Guide 2016 jako Mapa Myśli

Scrum Guide 2016 jako Mapa Myśli

Minęło sporo cza­su od momen­tu kiedy opub­likowal­iśmy pier­wszy raz Scrum Guide jako mapę myśli. Tak dokład­niej zaczęło się od Scrum Guide 2011. Od lip­ca jest nowy Scrum Guide, więc wypadało­by odświeżyć pub­likację. Zami­ast uak­tu­al­ni­ać starą wer­sję, zro­bil­iśmy mapę od nowa. Scrum Guide jest krót­ki i prosty, ale mapa wyszła naprawdę duża i trze­ba było podzielić ja na osob­ne kart­ki, tak, żeby cokol­wiek było czytelne.

Zmiany w Scrum Guide 2016 czyli Wartości Scrum

Zmiany w Scrum Guide 2016 czyli Wartości Scrum

6 lip­ca 2016 została opub­likowana nowa wer­s­ja Scrum Guide, czyli Prze­wod­ni­ka po Scrum. Każdy miał swo­je nadzieje, pomysły na tą zmi­anę, a okaza­ła się ona obję­toś­ciowo niewiel­ka. Zostały dodane dwa para­grafy w nowym rozdziale Scrum Val­ues. Jedyną zmi­aną jest dodanie Wartoś­ci Scrum jako część prze­wod­ni­ka. Czy jest to duża czy mała zmi­ana, to zależy od spo­jrzenia.

Zmiany w Scrum Guide July 2013

Zmiany w Scrum Guide July 2013

Ken Schwaber i Jeff Suther­land opub­likowali spec­jal­ny post z okazji nowej wer­sji Scrum Guide, do którego trud­no jest dotrzeć ze strony głównej. Gorą­co pole­cam obe­jrze­nie video, gdzie autorzy frame­worku Scrum opowiada­ją także o ros­nącej pop­u­larnoś­ci Scrum i zalece­ni­ach orga­ni­za­cji bada­ją­cych prze­mysł IT.
Oprócz nowego Scrum Guide może­my też ściągnąć listę sześ­ciu zmi­an, którą pub­liku­ję poniżej z moim komen­tarzem.

Professional Scrum Master I — how to pass PSM I assessment

Professional Scrum Master I — how to pass PSM I assessment

Let’s look at the details from http://www.scrum.org/Assessments/Professional-Scrum-Master-Assessments/PSM-I-Assessment

  • Fee: $150
  • Pass­ing score: 85%
  • Time lim­it: 60 min­utes
  • For­mat: Mul­ti­ple Choice and True/False
  • Required course: None
  • Rec­om­mend­ed course: Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter
  • Prac­tice Assess­ment: Scrum Open

The best thing about the PSM I exam is that final­ly you do not need to attend a train­ing where some­body will pass you the secret wis­dom like with the Cer­ti­fied Scrum Mas­ter train­ing. You can test your knowl­edge if you feel that you know enough.

Strona 1 z 212