Scrum — słownik pojęć

Scrum — słownik pojęć

Scrum Vocabulary B Burn-down Chart a chart which shows the amount of work which is thought to remain in a back­log. Time is shown on the hor­i­zon­tal axis and work remain­ing on the ver­ti­cal axis. As time pro­gress­es and items are drawn from the back­log and...
Scrum i nie tylko wydanie drugie — co się zmieniło?

Scrum i nie tylko wydanie drugie — co się zmieniło?

Od kilku dni pojaw­ia­ją się już na stronach naszych part­nerów i przy­jaciół wzmi­an­ki i artykuły o drugim wyda­niu książ­ki Krys­tiana Kac­zor Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­ty­ka w meto­dach Agile. Wypadało­by, żeby na QAg­ile pojaw­ił się wpis na ten tem­at. Książ­ka doczekała się drugiego wyda­nia, więc moż­na się spodziewać inspect & adapt. Wydanie drugie popraw­ione i rozsz­er­zone. O ile nie trze­ba tłu­maczyć dlaczego książ­ka oprócz dodruku została ponown­ie wydana, to warto wyjaśnić jakie są różnice.

Scrum Guide 2016 jako Mapa Myśli

Scrum Guide 2016 jako Mapa Myśli

Minęło sporo cza­su od momen­tu kiedy opub­likowal­iśmy pier­wszy raz Scrum Guide jako mapę myśli. Tak dokład­niej zaczęło się od Scrum Guide 2011. Od lip­ca jest nowy Scrum Guide, więc wypadało­by odświeżyć pub­likację. Zami­ast uak­tu­al­ni­ać starą wer­sję, zro­bil­iśmy mapę od nowa. Scrum Guide jest krót­ki i prosty, ale mapa wyszła naprawdę duża i trze­ba było podzielić ja na osob­ne kart­ki, tak, żeby cokol­wiek było czytelne.

Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami — Recenzja

Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami — Recenzja

Prowadz­iłem szkole­nie Scrum teo­ria i prak­ty­ka w Warsza­w­ie, kiedy dowiedzi­ałem się o pier­wszej książce o Scrum pol­skiego auto­ra. Zaraz po szkole­niu pojechałem do Empi­ka i znalazłem egzem­plarz na półce. Kupiłem Kubu­sia i kabanosy (stan­dar­d­owe smakoły­ki, kiedy jestem w Polsce) i pojechałem do hotelu czy­tać. Nieste­ty mój entuz­jazm malał. Potrze­bowałem pię­ciu pode­jść, żeby doczy­tać tą książkę, żeby napisać recen­zję. Kole­jnych kilku, żeby napisać recen­zję i umieś­cić negaty­wną opinię o książce. Trochę dzi­wnie czu­ję się wyda­jąc tak złą opinię o pier­wszej książce o Scrum po pol­sku, ale fak­ty pozosta­ją fak­ta­mi, a jed­nym z filarów Scrum jest Prze­jrzys­tość (ang. Trans­paren­cy). Obiecałem to kilku osobom, więc pres­ja społeczna/koleżeńska zadzi­ałała w tym przy­pad­ku jak marze­nie. Wer­s­ja dla niecier­pli­wych: nie pole­cam tej książ­ki, bo jak moż­na by pole­cać książkę z pod­sta­wowy­mi błę­da­mi w sztuce? Dociek­li­wych zapraszam dalej.

Kreatywność na szkoleniu — Podpierak istnieje!

Kreatywność na szkoleniu — Podpierak istnieje!

Na szkole­niu z Zapewnienia Jakoś­ci w Agile, pod­czas tworzenia Wiz­ji Pro­duk­tu, gru­pa wymyśliła Pod­pier­ak. Urządze­nie służące do pod­piera­nia się w koś­ciele, na zaku­pach (szczegól­nie czeka­jąc na żonę). Śmi­al­iśmy się z tego, wszyscy trak­towali pomysł pod­pier­a­ka jako żart.

Strona 1 z 212