Project Manager w Scrum #3 —  co zrobić z PMem

Project Manager w Scrum #3 — co zrobić z PMem

Po czym poz­nać czy dany Project Man­ag­er dobrze roku­je do Agile?
Jakie są argu­men­ty za tym, żeby Project Man­ag­er nadal był w orga­ni­za­cji?
Trze­ba sobie zadać pytanie “A jaką wartość zyskamy utrzy­mu­jąc stanowisko PM?”. To jest bardziej pytanie “po co?”, a nie “dlaczego?”.

Scrum Guide 2017 — zmiany w przewodniku

Scrum Guide 2017 — zmiany w przewodniku

Scrum Guide 2017 ujrzał światło dzi­enne 7 listopa­da 2017, nieco rok po ostan­im wyda­niu. Czy Scrum uległ zmi­an­ie? Czy poprzed­nia wer­s­ja Prze­wod­ni­ka po Scrum przes­tała być aktu­al­na? Wprowad­zono pięć więk­szych poprawek i kil­ka mniejszych, które nie były ofic­jal­nie ogłos­zone ani sko­men­towane. Ken Schwaber i Jeff Suther­land sko­men­towali kil­ka nieporozu­mień związanych ze złą inter­pre­tacją Scru­ma. Nową wer­sję Scrum Guide pod­sumował­by stwierdze­niem, nie zmieniło się nic.

Project Manager w Scrum #1 — czy Scrum to metoda zarządzania projektami?

Project Manager w Scrum #1 — czy Scrum to metoda zarządzania projektami?

W meto­dach pro­mu­ją­cych rolę PMa w Agile, tak jak cho­ci­aż­by Agile PM wywodzą­cy się z DSDM Atern moż­na znaleźć mate­ri­ały, w których Scrum został pokazany jako jedynie meto­da wytwór­cza, na poziomie deliv­ery. A jak wiado­mo w pode­jś­ciu project man­age­ment, nad deliv­ery musi górować poważ­na metody­ka zarząd­cza. Scrum w tym tłu­macze­niu rysu­je się jako pewien sposób orga­ni­za­cji pra­cy devel­op­erów, którym PM musi i tak zarządz­ić.

Strona 1 z 812345...Ostatnia »