Professional Scrum Project Management — praktyczne podejście do Scrum

utwor­zone przez | Kwi 1, 2018 | Blog, Scrum­pe­dia | 5 Komen­tarze

Pro­fes­sion­al Scrum with Kan­ban był pier­wszym wyraźnym krok­iem ze strony scrum.org na nowej strate­gii budowa­nia mostów pomiędzy inny­mi meto­da­mi i metodyka­mi. Z wewnętrznych maili skierowanych do tren­erów PST dowiedzieliśmy się, że jeszcze w tym miesiącu zostanie opub­likowany Pro­fes­sion­al Scrum Project Man­age­ment Guide. Czas na kole­jne szkole­nia, cer­ty­fikaty i prze­wod­ni­ki. Jako fir­mę szkole­niową spec­jal­izu­jącą się w Scrum bard­zo nas cieszy taki obrót rzeczy.

Professional Scrum Project Management

Co charak­teryzu­je Pro­fes­sion­al Scrum Project Man­age­ment? Przede wszys­tkim pode­jś­cie do Scrum jest bardziej prag­maty­czne. Wiele orga­ni­za­cji nie potrafi zmienić się na tyle, żeby Scrum w czys­tej, książkowej postaci mógł zadzi­ałać. Po co wal­czyć z wia­traka­mi? W tej wer­sji Scrum wszys­tkie spotka­nia są dobrowolne, zami­ast obow­iązkowe. Moż­na dowol­nie łączyć role, żeby zachować więk­szą elasty­czność.

W Scrum moż­na się baw­ić tylko w obrę­bie pro­jek­tów. A co za tym idzie, w tej wer­sji Scrum Guide w resz­cie mamy rolę Project Man­ag­er, która wyko­rzys­tu­je swój pro­fesjon­al­ny back­ground do zarządza­nia ludź­mi i zada­ni­a­mi. Project Man­ag­er jest jedyną osobą, która obow­iązkowo musi pojaw­ić się na Dai­ly Standup. Pozostałe oso­by są mile widziane, ale mogą mówić tylko, kiedy PM udzieli im gło­su. Najważniejsze jest, żeby codzi­en­nie pow­stawał zop­ty­mal­i­zowany plan, tak, żeby każdy był zaję­ty na 100%. Sza­cow­anie odby­wa się w godz­i­nach i mende­jach, dzię­ki czemu planowanie Sprint­ów będzie oparte na capac­i­ty zami­ast sztucznego, niesta­bil­nego Veloc­i­ty. W końcu wiemy, że każdy powinien przepra­cow­ać osiem godzin dzi­en­nie, bo za tyle mu płacą. Firmy, które brały udzi­ał w pilocie zan­otowały znacznie lep­sze capac­i­ty allo­ca­tion.

Poza tym nowy pomysł na Scrum nie ma w swoich wartoś­ci­ach focus. Dzię­ki czemu jesteśmy bardziej elasty­czni i może­my przy­dzielać ludzi do pra­cy na więcej niż jed­nym pro­jek­cie. A ponieważ Devel­op­er nie musi uczest­niczyć w Dai­ly Standup nie jest to dla niego prob­le­mem. Com­mit­ment wró­cił na swo­je miejsce, czyli na Planowanie Sprint­ów, gdzie zespół zosta­je zobow­iązany do daty dostar­czenia. Planowanie Sprint­ów to też pew­na nowość. Jest to spotkanie, na którym intere­sar­iusze mogą zaplanować od razu więcej niż jeden Sprint. Jeżeli Zespól Dewelop­er­s­ki nie dostar­czy wszys­tkiego w jed­nym Sprin­cie, to musi to nadro­bić w kole­jnym dostar­cza­jąc zaległoś­ci i cały Sprint.

Z prak­ty­ki wyni­ka, że najlepiej od razu zain­stalować Jira Port­fo­lio, która wspiera taki sposób prowadzenia pro­jek­tów ze Scrum. Pro­fes­sion­al Scrum Project Man­age­ment moż­na łączyć z Pro­fes­sion­al Scrum Kan­ban i tak pow­stanie na Pro­fes­sion­al Scrum Project Man­age­ment with Kan­ban. Zauważyliśmy, że braku­je prak­tyk zarządza­nia port­felem i budżetem.  O tym będziemy pisać w kole­jnych Guidach.

Zarządzanie Prod­uct Back­log też wyglą­da nieco inaczej, bo User Sto­ry pisze tylko Anal­i­tyk Biz­ne­sowy, a na refine­ment pojaw­ia sięp Proxy Prod­uct Own­er.

W ramach prowadzenia pro­jek­tów ze Scrum pojaw­iła się potrze­ba korzys­ta­nia z dodatkowych Sprint­ów:

 • Sprint Zero
 • Back­log Build­ing Sprint
 • Test­ing Sprint
 • UAT Sprint

Mamy więcej ról do dys­pozy­cji:

 • Pro­fes­sion­al Scrum Steer­ing Comit­tee
 • Proxy Prod­uct Own­er
 • Chief Proxy Prod­uct Own­er
 • IT Project Man­ag­er
 • Busi­ness Project Man­ag­er
 • Pro­fes­sion­al Scrum Project Man­ag­er
 • Pro­fes­sion­al Scrum Busi­ness Ana­lyst
 • Pro­fes­sion­al Scrum Tester
 • Pro­fes­sion­al Scrum Test Coor­di­na­tor
 • Pro­fes­sion­al Scrum DevOps
 • Pro­fes­sion­al Scrum Line Man­ag­er

Co Dalej?

Scrum.org ma w przy­go­towa­niu kole­jne prze­wod­ni­ki i kursy takie jak:

 • Pro­fes­sion­al Scrum with Port­fo­lio Man­age­ment
 • Pro­fes­sion­al Scrum with SAFe
 • Pro­fes­sion­al Scrum Lexus — LeSS with Nexus
 • Pro­fes­sion­al Scrum with Busi­ness Analy­sis Upfront
 • Pro­fes­sion­al Scrum with DSDM
 • Pro­fes­sion­al Scrum with User Accep­tance Test­ing

Jeśli w to wszys­tko uwierzyłeś, sprawdź datę pos­ta ;)

I tak dla pewnoś­ci (bo nie wszyscy zała­pali), to jest dow­cip na Pri­ma Aprilis. scrum.org nie ma z tym nic wspól­nego. Takie szkole­nie nie ist­nieje.
Just to be sure (not all got it right away), it’s April’s fool joke. scrum.org has noth­ing to do with that. The class doesn’t exist.