Powtórka egzaminu Scrum.org za darmo

utwor­zone przez | Wrz 16, 2017 | Blog | 0 komen­tarzy

W tym tygod­niu w świecie Scrum doszło do przeło­mowego wydarzenia. Scrum.org zmienił zasady egza­minu Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I i innych egza­m­inów pier­wszego poziomu. Oso­by, które będą uczest­niczyły w szkole­niu akredy­towanym Scrum.org i pode­jdą do egza­minu na stron­ie scrum.org w ciągu 14 dni dostaną drugą szan­sę jeśli nie zdadzą.
Nowe zasady obow­iązu­ją w ramach szkoleń odby­wa­ją­cych się 12 wrześ­nia 2017 i pózniej. Zatem, najbliższe szkole­nie, żeby sko­rzys­tać z nowych warunk­ów to Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter 16 Październi­ka w Warsza­w­ie.

Do egza­m­inów pier­wszego stop­nia zal­icza­my:

Skąd pomysł na darmowy voucher?

Na początku vouch­ery na egza­min miały ważność 14 dni. Sup­port scrum.org dostawał dużo zgłoszeń, że vouch­er się zgu­bił, lub pies jadł lap­topa z prośbą o ponowne przesłanie vouchera. Jak­iś czas temu scrum.org wprowadz­ił nieogranic­zoną ważność voucherów na egza­miny. Doty­czy to zarówno voucherów kupi­onych na stron­ie jak i otrzy­manych w ramach szkole­nia z serii Pro­fes­sion­al Scrum. Scrum.org zauważył, że oso­by pod­chodzące do egza­minu w ciągu 14 dni mają wyższe wyni­ki i więk­sze szanse zda­nia egza­minu. Zami­ast wracać do starych zasad orga­ni­za­c­ja Kena Schwabera próbu­je zachę­cić do szyb­szego pode­jś­cia obniża­jąc koszt poraż­ki. Jak zdobędziesz 85% lub więcej to super, jak nie dosta­jesz drugą szan­sę. Zostało tutaj poczynione scru­mowe założe­nie, że do momen­tu drugiego pode­jś­cia zro­bisz inspect and adapt i popraw­isz wynik.

Czy druga szansa to dobry pomysł?

Już pojaw­iły się głosy, że takie posunię­cie obniża rangę egza­minu i każdy może zostać Scrum Mas­terem. Moż­na też wyobraz­ić sobie sytu­ację, że uczest­ni­cy szkoleń będą pod­chodz­ić do egza­minu “byle było”, żeby dostać dru­gi vouch­er i odroczyć “prawdzi­we” pode­jś­cie. Może też wycieknąć więcej pytań egza­m­i­na­cyjnych, bo pier­wsze pode­jś­cie zostanie wyko­rzys­tane tylko na zdoby­cie pytań. Kil­ka lat temu sprawdzil­iśmy empirycznie, że udostęp­nie­nie pełnej bazy pytań w ramach Scrum Open Assess­ment nie było dobrym pomysłem.
Jed­no pode­jś­cie do egza­minu i pres­ja cza­su ogranicza­ły kom­bi­nowanie. A jak na prawdę będzie Dowiemy się już, wkrótce w sposób empiryczny.

Scrum On!