Scrum Guide 2017 — zmiany w przewodniku

Scrum Guide 2017 — zmiany w przewodniku

Scrum Guide 2017 ujrzał światło dzi­enne 7 listopa­da 2017, nieco rok po ostan­im wyda­niu. Czy Scrum uległ zmi­an­ie? Czy poprzed­nia wer­s­ja Prze­wod­ni­ka po Scrum przes­tała być aktu­al­na? Wprowad­zono pięć więk­szych poprawek i kil­ka mniejszych, które nie były ofic­jal­nie ogłos­zone ani sko­men­towane. Ken Schwaber i Jeff Suther­land sko­men­towali kil­ka nieporozu­mień związanych ze złą inter­pre­tacją Scru­ma. Nową wer­sję Scrum Guide pod­sumował­by stwierdze­niem, nie zmieniło się nic.

Powtórka egzaminu Scrum.org za darmo

Powtórka egzaminu Scrum.org za darmo

W tym tygod­niu w świecie Scrum doszło do przeło­mowego wydarzenia. Scrum.org zmienił zasady egza­minu Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I i innych egza­m­inów pier­wszego poziomu. Oso­by, które będą uczest­niczyły w szkole­niu akredy­towanym Scrum.org i pode­jdą do...
4 powody dlaczego Daily Scrum jest nudny

4 powody dlaczego Daily Scrum jest nudny

W więk­szoś­ci orga­ni­za­cji, które korzys­ta­ją ze Scrum, kiedy zapy­tasz czy mają Dai­ly Scrum, odpowiedzą, że tak. Ale częs­to Devel­op­ment Team uważa, że jest to dla nich stra­ta cza­su i total­na nuda. Nie powin­no tak być! Kiedy zespół mówi mi, że ich codzi­en­ny Scrum jest nud­ny, praw­ie zawsze oznacza to, że coś jest nie w porząd­ku. Dzisi­aj przed­staw­iam 4 powody dlaczego Dai­ly Scrum jest nud­ny.

Scrum Guide 2016 jako Mapa Myśli

Scrum Guide 2016 jako Mapa Myśli

Minęło sporo cza­su od momen­tu kiedy opub­likowal­iśmy pier­wszy raz Scrum Guide jako mapę myśli. Tak dokład­niej zaczęło się od Scrum Guide 2011. Od lip­ca jest nowy Scrum Guide, więc wypadało­by odświeżyć pub­likację. Zami­ast uak­tu­al­ni­ać starą wer­sję, zro­bil­iśmy mapę od nowa. Scrum Guide jest krót­ki i prosty, ale mapa wyszła naprawdę duża i trze­ba było podzielić ja na osob­ne kart­ki, tak, żeby cokol­wiek było czytelne.

Egzaminy PSM — zmiany poziomów na PSM I, PSM II i PSM III

Egzaminy PSM — zmiany poziomów na PSM I, PSM II i PSM III

Zde­cy­dowanie da się zauważyć, że nasi przy­ja­ciele ze scrum.org nie mają prz­er­wy waka­cyjnej. Chwilę temu mieliśmy nowy Scrum Guide 2016, a od wczo­raj obow­iązu­ją zmi­any w Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter Assess­ment. Do tej pory mieliśmy po pros­tu dwa poziomy...
Strona 1 z 212