Agile w Biznesie 2017 — konferencja poświęcona Transformacji Agile

utwor­zone przez | Wrz 6, 2017 | Blog | 0 komen­tarzy

Kon­fer­enc­ja Agile w biz­ne­sie odbędzie się już 25 wrześ­nia 2017 w Warsza­w­ie. Dedykowana jest lid­erom zmi­an i kadrze zarządza­jącej. To jedyne tego typu spotkanie w Polsce, które gro­madzi przed­staw­icieli dużych i śred­nich firm, dzielą­cych się swoim doświad­cze­niem z trans­for­ma­cji w duchu Agile.

Dla QAg­ile orga­ni­za­torzy przy­go­towali rabat 10% od aktu­al­nie obow­iązu­jącej ceny. Kod raba­towy: QAg­ile

Jako QAg­ile pole­camy uwadze głównie wys­tąpi­e­nie i warsz­tat Kuby Szczepani­ka oraz wys­tąpi­enia Rober­ta Skrzypcza­ka. Czy ING w Polsce też idzie w mod­el Spo­ti­fy? Dowiemy się już w krótce. Pojawi się też weter­an kon­fer­encji Agile, Michał Kopyt, który po sukce­sie pro­jek­tu Ever­est zaj­mu­je się na całym świecie Agile w zespołach rozpros­zonych geograficznie.

Pod­czas wydarzenia omówione zostanie, jak po wdroże­niu zwin­noś­ci na poziomie zespołów i pro­jek­tów, trwale przyjąć kul­turę Agile i wdrożyć ją w całej orga­ni­za­cji, nie tylko wyt­warza­jącej opro­gramowanie. Jakie są najwięk­sze wyzwa­nia trans­for­ma­cji i jak sobie z nimi radz­ić?  Swoi­mi doświad­czeni­a­mi podzielą się prak­ty­cy, real­izu­ją­cy zmi­any w swoich fir­ma­ch.

VII edy­c­ja ma for­mułę jednod­niowego, inten­sy­wnego spotka­nia — pro­ponu­je­my mak­si­mum inspiracji i efek­ty­wne wyko­rzys­tanie cza­su.
W pro­gramie kon­fer­encji Agile w biz­ne­sie m.in:

 1. Od IT do całej orga­ni­za­cji. Jak Agile wpły­wa na funkcjonowanie firmy?
  Robert Skrzypczak, Dyrek­tor IT, AXA Pol­s­ka
 2. Trans­for­ma­cję banku rozpoczęliśmy od IT.
  Andrzej Miron, CIO, Depar­ta­ment Infor­maty­ki, Raif­feisen Bank Pol­s­ki
 3. Agile w świecie „sup­ply and demand” i “Ord­nung muss sein”.
  Jarosław Walaszek, Członek Zarzą­du, Dream­Lab, Gru­pa Onet — RASP
 4. Agile w biz­ne­sie, czyli biznes w Agile.
  Tomasz Chmielews­ki, Prin­ci­pal Expert Cus­tomer Jour­ney, Prod­uct Own­er, ING Bank Śląs­ki
 5. Agile to nie tylko IT – wdroże­nie zwin­nego mod­elu pra­cy w orga­ni­za­cji.
  Piotr Sarec­ki, Strate­gic Trans­for­ma­tion Man­ag­er, Aon
 6. Kierown­ik IT po trans­for­ma­cji Agile na przykładzie LUX MED.
  Jarosław Wój­cińs­ki, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Roz­wo­ju IT, Gru­pa LUX MED
 7. Dlaczego trans­for­ma­c­je mogą się nie udać i co powodu­je, że sta­ją się sukce­sem?
  Jakub Szczepanik, Wicedyrek­tor ds. Opty­mal­iza­cji Pro­cesów IT, Lead Agile Coach, mBank

Dla uczest­ników kon­fer­encji przy­go­towali również całod­niowy warsz­tat 26 wrześ­nia w atrak­cyjnej cenie:

 1. Jak dos­tosować orga­ni­za­cję do bycia „Agile”? Czyn­ni­ki sukce­su trans­for­ma­cji.
  Prowadzą­ca: Lud­miła Pisiewicz, Agile and Busi­ness Coach, Con­sul­tant, Train­er, Project Fac­to­ry 2.0
 2. Dlaczego naprawdę potrze­bu­je­my przy­ros­towego roz­wo­ju pro­duk­tu?
  Prowadzą­cy: Jakub Szczepanik, Wicedyrek­tor ds. Opty­mal­iza­cji Pro­cesów IT, mBank

Więcej infor­ma­cji na stron­ie agilewbiznesie.computerworld.pl