Pięć Dysfunkcji Zespołu — opis i test

Pięć Dysfunkcji Zespołu — opis i test

Zespoły będą miały swo­je charak­terysty­czne prob­le­my określane jako dys­funkc­je. Tak jak na przykład każ­da rodz­i­na, każdy zespół jest przy­na­jm­niej lekko dys­funkcyjny na swój sposób. Patrick Lencioni opra­cow­ał mod­el poziomów dys­funkcji zespołów i test, który umożli­wia diag­nozę. Opub­likowany tutaj mate­ri­ał to w głównej mierze tłu­macze­nie ory­gi­nal­nych mate­ri­ałów na tem­at Mod­elu Pię­ciu Dys­funkcji.

Scrum Studio jako sposób na transformację Agile

Scrum Studio jako sposób na transformację Agile

Scrum Stu­dio daje możli­wość sko­rzys­ta­nia z korzyś­ci Scrum nawet w moc­no skost­ni­ałej orga­ni­za­cji.
Jeff Suther­land zapro­ponował w książce Soft­ware In 30 days coś pomiędzy imple­men­tacją Scrum w pro­jek­cie, a Trans­for­ma­cją Agile w całej orga­ni­za­cji.

Non Violent Communication z punktu widzenia Agile Coacha

Non Violent Communication z punktu widzenia Agile Coacha

Non vio­lent Com­mu­ni­ca­tion, czyli w skró­cie NVC weszło do świa­ta Agile sprężnym krok­iem jak­iś czas temu. W pewnym momen­cie zaczęło mi się wydawać, że ten tem­at jest wszędzie. Czy to kon­fer­enc­ja w tem­atyce Agile, czy to meet­up o coachin­gu, czy któraś ze zwin­nych społecznoś­ci spo­tykałem się z wys­tąpi­e­niem na tem­at Non Vio­lent Com­mu­ni­ca­tion. W końcu miałem troche cza­su żeby sprawdz­ić o co chodzi w tym całym szu­mie z NVC i czy to rzeczy­wiś­cie jest super narzezie, lub kole­jny Świę­ty Grall.

Retrospekcja Sprintu Oparta o Wartości Scrum w 5 krokach

Retrospekcja Sprintu Oparta o Wartości Scrum w 5 krokach

Wielu Scrum Mas­terów nie ma pomysłu lub ma trud­noś­ci z prowadze­niem wartoś­ciowych Ret­ro­spekcji Sprintu. Młodzi, niedoświad­czeni ade­p­ci tej sztu­ki częs­to ogranicza­ją się do jed­nej dobrze przećwic­zonej metody. Naj­gorzej, kiedy jest to wari­ac­ja opar­ta na plusach i minusach lub ćwicze­niu rozg­wiaz­da. Każdy zespól to widzi­ał i szy­bko się znudzi. Z tego powodu, ret­ro­spekc­ja sta­je się “koniecznym złem” dla zespołu, nud­nym spotkaniem, które nie przynosi żad­nej wartoś­ci. Zespół przes­ta­je się angażować. Dlat­ego warto posz­erzać warsz­tat i sprawdzać inne metody.

Strona 1 z 3123