Retrospekcja Sprintu Oparta o Wartości Scrum w 5 krokach

utwor­zone przez | Sty 9, 2017 | Blog | 1 komen­tarz

Wielu Scrum Mas­terów nie ma pomysłu lub ma trud­noś­ci z prowadze­niem wartoś­ciowych Ret­ro­spekcji Sprintu. Młodzi, niedoświad­czeni ade­p­ci tej sztu­ki częs­to ogranicza­ją się do jed­nej dobrze przećwic­zonej metody. Naj­gorzej, kiedy jest to wari­ac­ja opar­ta na plusach i minusach lub ćwicze­niu rozg­wiaz­da. Każdy zespól to widzi­ał i szy­bko się znudzi. Z tego powodu, ret­ro­spekc­ja sta­je się “koniecznym złem” dla zespołu, nud­nym spotkaniem, które nie przynosi żad­nej wartoś­ci. Zespół przes­ta­je się angażować. Dlat­ego warto posz­erzać warsz­tat i sprawdzać inne metody. Dzisi­aj chci­ałabym Ci przed­staw­ić Ret­ro­spekcję z wyko­rzys­taniem niedawnej zmi­any w Scrum Guide — dodanych Wartoś­ci Scrum. Ten sposób na przeprowadze­nie wydarzenia szczegól­nie pole­cam w sytu­ac­jach kiedy Zespól Scrum, nie posi­a­da tożsamoś­ci zespołu i dla nowo pow­stałych Zespołów Scrum jako część for­mowa­nia po pier­wszym Sprin­cie.

Kroki Retrospekcji Sprintu

  1. Rozpoczę­cie- Scrum Mas­ter robi krótkie wprowadze­nie do znaczenia Wartoś­ci Scrum oraz znaczenia każdej nich. Scrum Mas­ter może posłużyć się na przykład załąc­zoną prezen­tacją.
    Scrum Mas­ter przed­staw­ia ogól­ny prze­bieg ret­ro­spekcji.
  2. Zebranie infor­ma­cji — Do każdej wartoś­ci scrum Zespół określa na skali od 1–10 (gdzie 10 to najwięcej a 1 to najm­niej) gdzie ter­az się zna­j­du­je
  3. Wyciąg­nię­cie wniosków — wybier­amy 3 waroś­ci z najniższym wynikiem i zas­tanaw­iamy się co może­my zro­bić, żeby w kole­jnych sprint­ach osiągnąć wartość 10
  4. Decyz­je i planowanie dzi­ałań — Zespół decy­du­je jakie 3 rzeczy z wyp­isanych wcześniej zobow­iązu­ją się zaim­ple­men­tować w kole­jnym Sprin­cie (na przykład przy pomo­cy tech­ni­ki dot vot­ing) zapisu­je­my je w postaci Action Point (Kto, Co, Kiedy zro­bi).
  5. Zakończe­nie — Scrum Mas­ter krótko pod­sumowu­je ret­ro­spekcję i zaprasza do rundy odpowiedzi na pytanie “Co dla siebie bierzesz z tej ret­ro­spekcji?”.

Sprawdź, jak to zadzi­ała u Ciebie i podziel się doświad­cze­niem w komen­tarzu na dole.

Keep calm and Scrum on!