Dzisiejszy niedziel­ny poranek, kiedy niek­tórzy z Was jeszcze spali, nastąpiło kole­jne ważne wydarze­nie w życiu firmy QAg­ile.

Logo PJATKNasz tren­er i Agile Coach, Agniesz­ka Kac­zor przeprowadz­iła pier­wszy wykład oraz ćwiczenia na wydziale Zarządzanie Infor­ma­cją w Pol­sko -Japońskiej Akademii Tech­nik Kom­put­erowych. Agniesz­ka prowadzi przed­miot “Wyt­warzanie, inte­grac­ja i testowanie sys­temów infor­maty­cznych” na inżynier­s­kich stu­di­ach nies­tacjonarnych. W ramach semes­tru let­niego odbędzie się osiem wykładów i osiem ćwiczeń.

W pro­gramie przed­mio­tu Wyt­warzanie, inte­grac­ja i testowanie sys­temów infor­maty­cznych Agniesz­ka będzie porusza­ła między inny­mi zagad­nienia inżynierii wyma­gań, testowa­nia opro­gramowa­nia, orga­ni­za­cji pra­cy zespołowej, zarządza­nia pro­jek­ta­mi, architek­tu­ry nowoczes­nych sys­temów infor­maty­cznych, pro­fesjon­al­iz­mu w branży IT. Nie zabraknie także Agile i Scrum.