Sprint Review to nie demo!

Sprint Review to nie demo!

Sprint Review czy demo? A co za różni­ca? W wielu orga­ni­za­c­jach spo­tykam się, z tym, że Sprint Review nazy­wany jest demo. Częs­to wyni­ka to, z tego, że ludzie nie widzą różni­cy pomiędzy tymi dwoma określe­ni­a­mi. Czy na pewno nie widzisz różni­cy pomiędzy Przegląd Sprintu a demo?

Agnieszka Kaczor wykładowcą na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Agnieszka Kaczor wykładowcą na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Nasz tren­er i Agile Coach, Agniesz­ka Kac­zor przeprowadz­iła pier­wszy wykład oraz ćwiczenia na wydziale Zarządzanie Infor­ma­cją w Pol­sko -Japońskiej Akademii Tech­nik Kom­put­erowych. Agniesz­ka prowadzi przed­miot “Wyt­warzanie, inte­grac­ja i testowanie sys­temów infor­maty­cznych” na inżynier­s­kich stu­di­ach nies­tacjonarnych. W ramach semes­tru let­niego odbędzie się osiem wykładów i osiem ćwiczeń.

4 powody dlaczego Daily Scrum jest nudny

4 powody dlaczego Daily Scrum jest nudny

W więk­szoś­ci orga­ni­za­cji, które korzys­ta­ją ze Scrum, kiedy zapy­tasz czy mają Dai­ly Scrum, odpowiedzą, że tak. Ale częs­to Devel­op­ment Team uważa, że jest to dla nich stra­ta cza­su i total­na nuda. Nie powin­no tak być! Kiedy zespół mówi mi, że ich codzi­en­ny Scrum jest nud­ny, praw­ie zawsze oznacza to, że coś jest nie w porząd­ku. Dzisi­aj przed­staw­iam 4 powody dlaczego Dai­ly Scrum jest nud­ny.

Retrospekcja Sprintu Oparta o Wartości Scrum w 5 krokach

Retrospekcja Sprintu Oparta o Wartości Scrum w 5 krokach

Wielu Scrum Mas­terów nie ma pomysłu lub ma trud­noś­ci z prowadze­niem wartoś­ciowych Ret­ro­spekcji Sprintu. Młodzi, niedoświad­czeni ade­p­ci tej sztu­ki częs­to ogranicza­ją się do jed­nej dobrze przećwic­zonej metody. Naj­gorzej, kiedy jest to wari­ac­ja opar­ta na plusach i minusach lub ćwicze­niu rozg­wiaz­da. Każdy zespól to widzi­ał i szy­bko się znudzi. Z tego powodu, ret­ro­spekc­ja sta­je się “koniecznym złem” dla zespołu, nud­nym spotkaniem, które nie przynosi żad­nej wartoś­ci. Zespół przes­ta­je się angażować. Dlat­ego warto posz­erzać warsz­tat i sprawdzać inne metody.

AgileByExample 2016 — nasza subiektywna relacja #4

AgileByExample 2016 — nasza subiektywna relacja #4

Ewa Koprows­ka, Krzysztof Bier­nat — Can You scale-down with dig­ni­ty?

Na kon­fer­encji Agile nie może zabraknąć pro­jek­tu Ever­est. Tym razem Ewa Koprows­ka nie wys­tąpiła ze stałym part­nerem, Michałem Kopy­tem, który już opuś­cił PZU. Zobaczyliśmy nową osobę z pro­jek­tu Ever­est, Krzyszto­fa Bier­na­ta. Prezen­tac­ja była prowad­zona w sposób bard­zo staty­czny. Tajem­nicą poliszynela jest to, że pro­jekt Ever­est dob­ie­ga koń­ca i trze­ba go wygasić.

Strona 1 z 212