Agnieszka Kaczor wykładowcą na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Agnieszka Kaczor wykładowcą na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Nasz tren­er i Agile Coach, Agniesz­ka Kac­zor przeprowadz­iła pier­wszy wykład oraz ćwiczenia na wydziale Zarządzanie Infor­ma­cją w Pol­sko -Japońskiej Akademii Tech­nik Kom­put­erowych. Agniesz­ka prowadzi przed­miot “Wyt­warzanie, inte­grac­ja i testowanie sys­temów infor­maty­cznych” na inżynier­s­kich stu­di­ach nies­tacjonarnych. W ramach semes­tru let­niego odbędzie się osiem wykładów i osiem ćwiczeń.

ISTQB — jak zdać egzamin?

ISTQB — jak zdać egzamin?

ISTQB w tej chwili jest jedynym dostaw­cą cer­ty­fikatów, więc może Cię zdzi­wić rozważanie na tem­at ścież­ki ISTQB i ISEB. BCS, które ofer­owało ścieżkę ISEB połączyło stan­dard z ISTQB jak­iś czas temu. Ten wpis jest tłu­macze­niem ory­gi­nal­nego wpisu, który popełniłem lata tamu, kiedy jeszcze pisałem na blogu kaczor.info w dwóch językach. Anglo­języ­czne posty nie zostały prze­nie­sione po migracji do nowej plat­formy, ale to już dłuższa his­to­ria. Egza­miny ISTQB nie zmieniły się od tamtego cza­su, więc warto prze­nieść te infor­ma­c­je na qagile.pl. Jak zna­jdzie się trochę slack time, to rozsz­erzę ten wpis o nowe tipy i prze­myśle­nia.

ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

Już starożyt­ni maw­iali “nihil novi sub sole”. Tak właśnie moż­na określić ISTQB CTFL Agile Exten­sion. Pon­ad miesiąc temu w moje ręce trafił nowy sylabus ISTQB w pełni zaty­tułowany Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el Exten­sion Syl­labus Agile Tester. Najpierw...
Testowanie w Agile — prezentacja nadal aktualna

Testowanie w Agile — prezentacja nadal aktualna

Zapewnie­nie jakości w Scrum od Krys­t­ian Kac­zor Cią­gle dzie­limy się wiedzą. Wrzu­cil­iśmy kole­jną prezen­tację na Slideshare. Zaprasza­my do zapoz­na­nia z “Zapewnie­nie jakości w Scrum”, czyli o tema­cie testowa­nia w Agile. Zauważ­cie, że ten mate­ri­ał był...
Strona 1 z 212