AgileByExample 2016 — nasza subiektywna relacja #4

AgileByExample 2016 — nasza subiektywna relacja #4

Ewa Koprows­ka, Krzysztof Bier­nat — Can You scale-down with dig­ni­ty?

Na kon­fer­encji Agile nie może zabraknąć pro­jek­tu Ever­est. Tym razem Ewa Koprows­ka nie wys­tąpiła ze stałym part­nerem, Michałem Kopy­tem, który już opuś­cił PZU. Zobaczyliśmy nową osobę z pro­jek­tu Ever­est, Krzyszto­fa Bier­na­ta. Prezen­tac­ja była prowad­zona w sposób bard­zo staty­czny. Tajem­nicą poliszynela jest to, że pro­jekt Ever­est dob­ie­ga koń­ca i trze­ba go wygasić.

AgileByExample 2016 — nasza subiektywna relacja #3

AgileByExample 2016 — nasza subiektywna relacja #3

Hen­rik Kniberg — Focus (or Stop Start­ing, Start Fin­ish­ing)

Hen­rik Kniberg zde­cy­dowanie pod­niósł poprzeczkę dla prezen­tacji bard­zo wysoko. Pokazał jak bez prezen­tacji w Pow­er Point (dokład­nie to miał jeden sla­jd) moż­na opowiedzieć his­torię, nauczyć czegoś i przeprowadz­ić ćwiczenia na sce­nie. I zde­cy­dowanie nie były to odgrze­wane kotle­ty, ani wyk­lepana na blachę prezen­tac­ja, z którą jeździ z kon­fer­encji, na kon­fer­encję. Cza­sa­mi wydawało się jak­by Hen­rik zbier­ał myśli, ale ogól­ny flow w jego wys­tąpi­e­niu bard­zo moc­no budował zain­tere­sowanie, również dlat­ego, że była to okaz­ja poz­nać jego życie z bliska.

AgileByExample 2016 — nasza subiektywna relacja #2

AgileByExample 2016 — nasza subiektywna relacja #2

Steve Hayes — Lessons and Expe­ri­ences from 15 years of Agile Coach­ing

Lekc­je prezen­towane przez Steve’a to czys­ta inspirac­ja, z której moż­na czer­pać garś­ci­a­mi. Od początku zostal­iśmy zaskoczeni fak­tem, że Steve Hayes jest skra­jnym introw­er­tykiem i pra­cy z ludź­mi uczył się przez lata. Lekc­ja pier­wsza: każdy może zostać coachem. Wiele osób z IT, odczuło w tym momen­cie ulgę lub zaczęło się zas­tanaw­iać nad nowy­mi możli­woś­ci­a­mi kari­ery. Prze­cież powszech­nie szu­flad­ku­je się ludzi z IT jako introw­er­tyków (sporo jest w tym prawdy) i mówi się, że bark im umiejęt­noś­ci mięk­kich.

Strona 1 z 3123