Project Manager w Scrum #2 — czy potrzebna jest kolejna rola?

utwor­zone przez | Lis 5, 2017 | Blog, Scrum­pe­dia | 0 komen­tarzy

W Scrum trzy role obejmują całość

Po przeczy­ta­niu Scrum Guide, a na pewno po szkole­niu wiemy, że w Scrum są tylko trzy role. Ktoś, kto ma budżet i mówi co robić — Prod­uct Own­er. Ktoś kto, wykonu­je pracę — Devel­op­ment Team. Ktoś, kto dba o Zespół, usuwa przeszkody i robi wszys­tko, żeby Scrum był dobrze stosowany — Scrum Mas­ter. Dlaczego nie ma tutaj Project Man­agera? Gdzie tutaj miejsce dla Project Man­agera? Zada­jmy sobie niewygodne pytanie i zas­tanówmy się, po co nam Project Man­ag­er? Czym miał­by się zaj­mować?

Ktoś może odpowiedzieć, że pil­nowaniem zakre­su i budże­tu. Będzie mówił Zespołowi Dewelop­er­skiemu, co mają robić. Zaraz, zaraz. Ale czy kogoś takiego nie mamy? Od tego w Scrum mamy Prod­uct Own­era.

No dobrze, w takim razie może Project Man­ag­er będzie zaj­mował się har­mono­gramem i planowaniem prac. Ale prze­cież tym się zaj­mu­je Zespół Dewelop­er­s­ki. No to niech Project Man­ag­er pil­nu­je stan­dard­ów, pro­cesów i załatwia co potrze­ba Zespołowi Dewelop­er­skiemu. Prze­cież od tego mamy Scrum Mas­tera. Czyli drogą dedukcji moż­na dojść do tego, że w Scrum mamy już wszys­tkie potrzeb­ne role i nie ma potrze­by dodawa­nia kole­jnych. Project Man­ag­er nie jest potrzeb­ny w Scrum.

A co jeśli tych zespołów jest więcej? Kto nimi zarządza? Jeżeli to są 3 zespoły, to dokładamy do scrum ele­men­ty wzmac­ni­a­jące komu­nikację i syn­chro­niza­cję pomiędzy zespoła­mi. Jeśli mamy więcej Zespołów Dewelop­er­s­kich to sięgamy po pros­tu po metody skalowa­nia taki jak Large Scale Scrum, Nexus, SAFe.

Note there is no role of project manager in Scrum. This is because none is needed; the traditional responsibilities of a project manager have been divided up and reassigned among the three Scrum roles. Scrum Primer Ver­sion 1.2

A czy jest jakiś obszar do zarządzania poza Scrum?

W więk­szych orga­ni­za­c­jach może być tak, ze budowany pro­dukt musi inte­grować się z inny­mi sys­tema­mi albo światem zewnętrznym. W tych obszarach obo­jęt­nie czy pracu­ją Zespoły Scrum (lub inny Agile) czy też jest water­fall, będziemy potrze­bowali syn­chro­niza­cji prac i pil­nowa­nia zależnoś­ci. Wszelkie zależnoś­ci z zespoła­mi zewnętrzny­mi stanow­ią duże ryzyko dla Zespołów Dewelop­er­s­kich pracu­ją­cych w Scrum. Jeśli w momen­cie inte­gracji czegoś zabraknie lub nie będzie dzi­ałało tak jak trze­ba, to jest duże praw­dopodobieńst­wo, że nie uda się wykon­ać zaplanowanej w Sprin­cie pra­cy. Taka inte­grac­ja to doskon­ałe pole dla Project Man­agera, żeby wykazać się umiejęt­noś­cią koor­dy­nacji i zarządza­nia ryzyka­mi.

Wyt­warzanie pro­duk­tu stanowi tylko część całego pro­ce­su SDLC. Co z wdroże­niem, migracją danych, przeszkole­niem użytkown­ików itd.? Kto w Scrum się tym zaj­mu­je? Moż­na powiedzieć, że Prod­uct Own­er najbardziej tutaj pasu­je jako oso­ba zaj­mu­ją­ca się wszys­tki­mi aspek­ta­mi pro­duk­tu. Pra­ca związana z wdroże­niem może być wprowad­zona do Prod­uct Back­log i real­i­zowana przez Zespół Dewelop­er­s­ki. I fak­ty­cznie widzi­ałem takie pode­jś­cia z sukce­sem zre­al­i­zowane w prak­tyce. Nato­mi­ast łat­wo zauważyć, że jeśli mamy Project Man­agera w naszej orga­ni­za­cji, to wdroże­nie jest bard­zo dobrym obszarem do przekaza­nia do real­iza­cji w formie pro­jek­tu.

Scrum a projekty?

Jeśli czy­tałeś pier­wszą część tego artykułu Czy Scrum to meto­da zarządza­nia pro­jek­ta­mi?, to wiesz jak się ma zarządzanie pro­jek­ta­mi do Scru­ma. Ale czy pro­jek­tów w ogóle nie będzie?

Może też się zdarzyć taka sytu­ac­ja, że cała orga­ni­za­c­ja nie przeszła jeszcze trans­for­ma­cji do Agile. I na przykład pomi­mo pra­cy w Scrum, budże­towanie i rapor­towanie będzie opier­ało się o pro­jek­ty. Może też nawet tak, że zakres pro­jek­tów będzie obe­j­mował wiele pro­duk­tów i tym samym zasi­lał wiele Prod­uct Back­logów. W takim wypad­ku może­my zatrud­nić Project Man­agera part time do trzy­ma­nia porząd­ku w papier­ach. Pra­cow­ałem w takie kon­fig­u­racji jak Scrum Mas­ter i po szy­bkim ustal­e­niu podzi­ału obow­iązków współpra­ca z Project Man­agerem na 25% układała się bard­zo dobrze.

W sytu­acji kiedy mamy zawartą umowę i jesteśmy klien­tem lub dostaw­cą moż­na pokusić się o odd­ele­gowa­nia Project Man­agera do pil­nowa­nia przestrze­ga­nia warunk­ów kon­trak­tu lub przestrze­ga­nia wypeł­ni­a­nia zobow­iązań. Może być też tak, że sprzeda­je­my soft­ware jako gotowy pro­dukt wielu klien­tom, przy czym każdy z nich ma inne potrze­by i korzys­ta z nieco innej wer­sji opro­gramowa­nia. W takim wypad­ku może­my mieć odd­ele­gowanego osob­ne­go Project Man­agera dla każdego klien­ta. Project Man­ag­er zaj­mu­je się pre­cy­zowaniem ustaleń z klien­tem i pil­nu­je dostar­cze­nie funkcjon­al­noś­ci dane­mu klien­towi. Nadal za rozwój pro­duk­tu będzie odpowiedzial­ny Prod­uct Own­er i z nim wszyscy Project Man­agerowie będą usta­lali kole­jność ele­men­tów w Back­logu Pro­duk­tu. Jeden z moich klien­tów wypra­cow­ał taką kon­fig­u­rację i sprawdz­iło się to w dzi­ała­niu. Z punk­tu widzenia Scrum mamy nadal jed­nego Prod­uct Own­era i wielu intere­sar­iuszy, co jest zupełnie “po scru­mowe­mu”.

Poprzed­nia część artykułu: Project Man­ag­er w Scrum #1 — czy Scrum to meto­da zarządza­nia pro­jek­ta­mi?
Następ­na część artykułu: Project Man­ag­er w Scrum #3 — co zro­bić z PMem