Agile Coaching Academy

Kole­jny krok w kari­erze Scrum Mas­tera

Jest taka oso­ba, która jest i w zes­pole i poza zespołem, nie wykonu­je zadań, ale angażu­je się, pozornie nie wiele „może”, ale spraw­ia, że dużo sta­je się możli­we. To Agile Coach – doświad­c­zony prak­tyk metod zwin­nych, który wspiera orga­ni­za­c­je w ich wprowadza­niu i późniejszym doskonale­niu.

To także kole­jny, nat­u­ral­ny krok roz­wo­ju zawodowego dla Scrum Mas­terów czy lid­erów zespołów Kan­ban.

Szkole­nie real­izu­je­my we współpra­cy z Code Sprint­ers, dzię­ki czemu szkole­nie jest prowad­zone przez dwóch tren­erów Pro­fes­sion­al Scrum Train­er, Krys­t­ian Kac­zor i Andy Brandt.

Agile Coach – Twój kolejny krok

Dojrza­ły Scrum Mas­ter zda­je sobie sprawę, że jego pra­ca nie pole­ga na rysowa­niu wykre­su Burn­down ani prowadze­niu spotkań. Po opanowa­niu mechan­icznego Scru­ma i wyjś­ciu na poziom mis­trza w Pro­fesjon­al­nym Scru­mie, Agile Coach­ing jest kole­jnym krok­iem, nat­u­ral­ną drogą roz­wo­ju dla prak­tyków.

Jeśli chcesz zostać prawdzi­wym pro­fesjon­al­ista Agile, to te warsz­taty są zde­cy­dowanie dla Ciebie. Korzys­ta­jąc ze Scrum możesz zmieni­ać rzeczy­wis­tość zespołów, wpły­wać na życie firmy, gen­erować nieporówny­wal­nie więcej wartoś­ci dla klien­tów i użytkown­ików. Wyobraź sobie jak wiele osiąg­niesz, jeśli dodasz do tego umiejęt­noś­ci coacha, men­to­ra i dobrego kon­sul­tan­ta.

Prawdzi­wy potenc­jał tkwi w pra­cy z ludź­mi, w rozwi­ja­niu zespołu i jego członków, w odkry­wa­niu im nowych hory­zon­tów i pokazy­wa­niu im, że jed­nak da się. Pro­fesjon­al­ny Agile Coach posi­a­da wiedzę, doświad­cze­nie i przy­go­towanie, które odróż­nia go od innych. Dzię­ki temu dzi­ała łagod­nie ale skutecznie.

Jeszcze nie zda­jesz sobie naprawdę sprawy jaki potenc­jał w Tobie tkwi? Pomoże­my Ci to odkryć w trak­cie wielu ćwiczeń i symu­lacji. Nauczysz się tech­nik, które spraw­ia­ją, że tren­erzy i kon­sul­tan­ci są niezwyk­le skuteczni w swo­jej pra­cy. Dzię­ki temu i Ty będziesz mógł dołączyć do eli­tarnego grona pro­fesjon­al­nych Agile Coachów.

Intensywne, treściwe warsztaty

Agile Coach­ing Acad­e­my to gru­pa ogranic­zona do kam­er­al­nego grona doświad­c­zonych prak­tyków oraz dwóch tren­erów PST i zaproszeni spec­jal­iś­ci.

Dowiesz się:

 • Jak Scrum Mas­ter może rozwi­jać swo­je kom­pe­tenc­je
 • Na czym pole­ga pro­fesjon­al­ny Agile Coach­ing
 • Jak kierować na rozwiąza­nia w “sytu­acji bez wyjś­cia”
 • Jak pra­cow­ać w ses­jach jeden na jeden

Poz­nasz:

 • narzędzia coachin­gowe, które przetes­tu­jesz w bez­piecznym środowisku
 • narzędzia skutecznej komu­nikacji

Dosta­niesz:

 • sprawd­zone i skuteczne mod­ele
 • narzędzia do skrzyn­ki z narzędzi­a­mi Scrum Mas­tera
 • owoce kilkudziesię­ciu lat doświad­czeń, wiedzę z kilkuset książek, audio­booków, godzin szkoleń i warsz­tatów – wszys­tko podane w gotowej do uży­cia, skon­den­sowanej formie
 • nieza­pom­ni­ane wraże­nia

Agile Coach­ing Acad­e­my Foun­da­tion to łącznie cztery dni inten­sy­wnych warsz­tatów.

Każ­da edy­c­ja Agile Coach­ing Acad­e­my Foun­da­tion to:

 • dwa razy po dwa dni inten­sy­wnych zajęć z tren­era­mi i zapros­zony­mi eksper­ta­mi – gość­mi,
 • dwa razy po dwa dni pra­cy w grupie doświad­c­zonych prak­tyków metod zwin­nych,
 • różnorodne ćwiczenia przepla­tane pigułka­mi solid­nej teorii,
 • możli­wość ćwiczenia nowych umiejęt­noś­ci w bez­piecznym, kon­trolowanym środowisku,
 • mate­ri­ały do zabra­nia ze sobą,
 • piękny dyplom będą­cy potwierdze­niem Two­jego udzi­ału w zdoby­wa­niu wyższych kwal­i­fikacji.

Dodatkowo wszyscy uczest­ni­cy otrzy­mu­ją dostęp do ekskluzy­wnej grupy on-line dla absol­wen­tów Agile Coach­ing Acad­e­my, w ramach której dostęp­ne będą:

 • dodatkowe mate­ri­ały – artykuły, filmy video,
 • spotka­nia on-line – webi­na­ry i hang­outy z zapros­zony­mi gość­mi,
 • gru­pa dyskusyj­na umożli­wia­ją­ca uzyskanie wspar­cia w prob­lemach jakie napotkasz w swo­jej pra­cy,
 • zniż­ki na kon­fer­enc­je i szkole­nia dla Ciebie i Two­jego zespołu,
 • ofer­ty pra­cy dla Agile Coachów,
 • inne rzeczy, o których nawet my jeszcze nie wiemy gdyż członkost­wo w pro­gramie online jest bezter­mi­nowe.

Ceny i warunki

Uczest­nict­wo w Akademii kosz­tu­je 5200 zł za osobę i jest dostęp­ne wyłącznie dla osób posi­ada­ją­cych cer­ty­fikat Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter albo Cer­ti­fied Scrum Mas­ter lub co najm­niej rok prak­ty­ki w roli Scrum Mas­tera lub równoważnej.

Podane ceny są cena­mi net­to, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Cena zaw­iera:

 • 2 razy po 2 dni inten­sy­wnych warsz­tatów prowad­zonych przez dwóch tren­erów PST
 • 2 razy po 2 dni bezpośred­niego kon­tak­tu z inny­mi doświad­c­zony­mi prak­tyka­mi metod zwin­nych
 • drukowane mate­ri­ały szkole­niowe,
 • obi­ad, kawę, herbatę, napo­je i przekąs­ki w ciągu każdego dnia warsz­tatów,
 • dyplom uczest­nict­wa,
 • bezter­mi­nowe uczest­nict­wo w spec­jal­nej grupie on-line.

Zas­trzegamy pra­wo do zmi­any cen w przy­pad­ku zmi­an sytu­acji eko­nom­icznej. Zmi­any takie nie doty­czą oczy­wiś­cie już opła­conych rez­erwacji.

Miejsce uważamy za zarez­er­wowane z chwilą otrzy­ma­nia wpłaty należnoś­ci za szkole­nie. Licz­ba miejsc jest ogranic­zona, w związku z czym decy­du­je kole­jność wpłat.

Rezy­gnac­ja z pełnym zwrotem wpła­conej kwoty możli­wa jest do trzech tygod­ni przed datą szkole­nia. Po tej dacie rezy­gnac­je nie są możli­we, moż­na jed­nak zmienić oso­by mające wziąć udzi­ał w szkole­niu przy zachowa­niu licz­by wyku­pi­onych rez­erwacji. Zwrot pełnej wpła­conej kwoty nastąpi także gdy­by – co mało praw­dopodob­ne – szkole­nie musi­ało zostać odwołane.

Zapisz się korzys­ta­jąc z for­mu­la­rza kon­tak­towego