Prezentacja User StoryWykład User Sto­ry Krys­tiana Kac­zo­ra obył się na na zaprosze­nie Pol­skiego Towarzyst­wa Inżynierii Wyma­gań. Tytuł piątego już spotka­nia brzmi­ał Zwin­ny Prod­uct Own­er — Wyma­gania w agile. Moż­na powiedzieć, że prezen­tac­je prowad­zone na spotka­niu PTIW prowadz­iły za rękę oso­by zain­tere­sowane inżynier­ią wyma­gań od pomysłu do prze­mysłu. Ste­fan Wrocławs­ki opowiadał o Behav­ior Dri­ven Devel­op­ment, Accep­tance Dri­ven Devel­op­ment i Test Dri­ven Devel­op­ment, które zaczy­na­ją się od User Sto­ry. Bog­dan Bereza miał opowiedzieć o języku Gherkin wyko­rzysty­wanym w pode­jś­ciu Behav­ior Dri­ven Devel­op­ment, ale nieste­ty zabrakło na to cza­su. Prezen­tac­je są dostęp­ne na stron­ie spotka­nia PTIW. A prezen­tac­ja Krys­tiana Kac­zor zna­j­du­je się poniżej.

Scrum nie wyma­ga korzys­ta­nia z User Sto­ry, ale sko­ro to robimy, to warto jest robić to dobrze.
Krys­t­ian Kac­zor postanow­ił odpowiedzieć na kil­ka prak­ty­cznych pytań.

  • Jak pode­jść do wyma­gań w Agile?
  • Jak pisać dobre User Sto­ry?
  • Po czym poz­nam, że to jest dobre User Sto­ry?
  • Kto pisze User Sto­ry?
  • Czy w Scrum sto­su­je­my tylko User Sto­ry?
  • Jak szy­bko budować Prod­uct Back­log?

Oczy­wiś­cie same sla­jdy nigdy nie odd­adzą tego co zostało powiedziane. Jeśli chcesz posłuchać tej lub innej krótkiej prezen­tacji związanej z Agile, sprawdz­ić swo­ja wiedzę, omówić swo­je User Sto­ry, to możesz zaprosić Krys­tiana do swo­jej firmy korzys­ta­ją z for­mu­la­rza kon­tak­towego lub dzwoniąc do firmy QAg­ile.