O Prod­uct Own­erze znowu mogłem opowiadać 6 czer­w­ca 2017 w Lublin­ie. Zostałem tam zapros­zony przez świeżąpow­stałą społeczność Agilową LubLean i Agile. Nie ma to jak spotkać się w browarze, żeby napić się soku pomarańc­zowego i poroz­maw­iać o Agile. :) Nie wiedzi­ałeś, że takie rzeczy dzieją się w Lublin­ie? To jest zupełnie OK, bo było to zaled­wie drugie spotkanie. Pier­wsze wys­tąpi­e­nie miał Kuba Szczepanik, o czym moż­na przeczy­tać trochę na jego blogu. Możesz obser­wować tę zwin­na inic­jaty­wę na Face­booku.

O czym dokład­nie mówiłem, możesz przeczy­tać i zobaczyć poniżej. Keep calm and Scrum On!

Prod­uct Own­er jako oso­ba piszą­ca User Sto­ry (His­to­ryj­ki Użytkown­i­ka) to jeden z najczęś­ciej pow­tarza­ją­cych się mitów na tem­at Scrum. Pojaw­ia­ją się też głosy, że to niemożli­we, żeby jed­na oso­ba potrafiła zarządzać Prod­uct Back­log. Czy aby na pewno? Czym zaj­mu­je się Prod­uct Own­er? Z jakich narzędzi korzys­ta Prod­uct Own­er? Czy jest na 100% dostęp­ny dla Zespołu Devel­op­er­skiego? Co do tego ma Scrum Mas­ter?