Agile pytania i odpowiedzi #1

Dzisi­aj w godz­i­nach popołud­niowych w Warsza­w­ie nar­o­dz­iła się nowa, świec­ka, trady­c­ja. Zaob­ser­wowałem, że uczest­ni­cy szkoleń i członkowie coa­chowanych Zespołów zada­ją bard­zo podob­ne pyta­nia wynika­jące z ich obec­nej wiedzy lub doty­chcza­sowej prak­ty­ki. Odpowiadam na nie, ale od ter­az będę je zbier­ał i pub­likował odpowiedzi. A nóż ktoś będzie szukał odpowiedzi na podob­ne pytanie i mu się to przy­da.

Kuchenne rewolucje, czy po prostu projektowe rewolucje?

Kuchenne rewolucje, czy po prostu projektowe rewolucje?

Ostat­nio wyszła bard­zo ciekawa sprawa. Na kolacji u przy­jaciół w Ams­ter­damie dowiedzi­ałem się, że oglą­da­ją online odcin­ki pro­gra­mu Kuchenne Rewoluc­je Magdy Gessler. Zważa­jąc ich dość wybred­ny gust co do lit­er­atu­ry i tego co oglą­da­ją ciekaw byłem co ich przy­cią­ga do tego pro­gra­mu.