Gdzie mówimy a Agile w tym roku

Gdzie mówimy a Agile w tym roku

Nieste­ty, ze wzglę­du na ruch w intere­sie mamy bard­zo mało cza­su, żeby zad­bać o blog. To jest aku­rat dobry prob­lem, żeby mieć :) Jak to powiedzi­ał kiedyś mój kole­ga “Jeśli nie masz cza­su, zna­jdź sobie hob­by”. Może nie jest to najlep­szy przykład hob­by,...
Agile Testing — Jak być lepszym testerem w zespole Agile?

Agile Testing — Jak być lepszym testerem w zespole Agile?

W week­end trafil­iśmy na jeszcze świeżą prezen­tację z kon­fer­encji Agile 2014 w Orlan­do o tym jak być lep­szym testerem w zes­pole Agile. Uważamy, że warto się tym podzielić z naszy­mi czytel­nika­mi. Sla­jdy są zabawne i łatwe do zrozu­mienia bez nar­racji...
ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

Już starożyt­ni maw­iali “nihil novi sub sole”. Tak właśnie moż­na określić ISTQB CTFL Agile Exten­sion. Pon­ad miesiąc temu w moje ręce trafił nowy sylabus ISTQB w pełni zaty­tułowany Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el Exten­sion Syl­labus Agile Tester. Najpierw...
Testowanie w Agile — prezentacja nadal aktualna

Testowanie w Agile — prezentacja nadal aktualna

Zapewnie­nie jakości w Scrum od Krys­t­ian Kac­zor Cią­gle dzie­limy się wiedzą. Wrzu­cil­iśmy kole­jną prezen­tację na Slideshare. Zaprasza­my do zapoz­na­nia z “Zapewnie­nie jakości w Scrum”, czyli o tema­cie testowa­nia w Agile. Zauważ­cie, że ten mate­ri­ał był...
Strona 1 z 3123