ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

Już starożyt­ni maw­iali “nihil novi sub sole”. Tak właśnie moż­na określić ISTQB CTFL Agile Exten­sion. Pon­ad miesiąc temu w moje ręce trafił nowy sylabus ISTQB w pełni zaty­tułowany Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el Exten­sion Syl­labus Agile Tester. Najpierw...
Kreatywność na szkoleniu — Podpierak istnieje!

Kreatywność na szkoleniu — Podpierak istnieje!

Na szkole­niu z Zapewnienia Jakoś­ci w Agile, pod­czas tworzenia Wiz­ji Pro­duk­tu, gru­pa wymyśliła Pod­pier­ak. Urządze­nie służące do pod­piera­nia się w koś­ciele, na zaku­pach (szczegól­nie czeka­jąc na żonę). Śmi­al­iśmy się z tego, wszyscy trak­towali pomysł pod­pier­a­ka jako żart.

Ken Schwaber wyjaśnia czym jest Scrum.org

Ken Schwaber wyjaśnia czym jest Scrum.org

Jak tytuł fil­mu może sug­erować, Ken Schwaber opub­likował nagranie, w którym wyjaś­nia czym jest nowa orga­ni­za­c­ja, scrum.org. Jed­nak więk­szość fil­mu jest poświę­cona nowe­mu szkole­niu Scrum’owemu, nad którym trwa­ją prace. Scrum.org sku­pia się na trzech...