Motywacja by Daniel Pink a sprawa polska

Motywacja by Daniel Pink a sprawa polska

Motywac­ja, czyli jak spraw­ić, żeby ludziom się chci­ało, zawsze pojaw­ia się w tema­cie zarządza­nia. Szczegól­nie w ostat­nich dekadach kiedy posi­adanie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz otrzymy­wanie wyna­grodzenia przes­tały mieć wartość. Nie moż­na...
4 powody dlaczego Daily Scrum jest nudny

4 powody dlaczego Daily Scrum jest nudny

W więk­szoś­ci orga­ni­za­cji, które korzys­ta­ją ze Scrum, kiedy zapy­tasz czy mają Dai­ly Scrum, odpowiedzą, że tak. Ale częs­to Devel­op­ment Team uważa, że jest to dla nich stra­ta cza­su i total­na nuda. Nie powin­no tak być! Kiedy zespół mówi mi, że ich codzi­en­ny Scrum jest nud­ny, praw­ie zawsze oznacza to, że coś jest nie w porząd­ku. Dzisi­aj przed­staw­iam 4 powody dlaczego Dai­ly Scrum jest nud­ny.

Choroby trawiące zespoły Scrum — #3 Późna cofka

Choroby trawiące zespoły Scrum — #3 Późna cofka

Póź­na cof­ka niczym hisz­pańs­ka inkwiz­y­c­ja pojaw­ia się znien­ac­ka kiedy ktoś sobie nagle przy­pom­i­na, że coś już Done trze­ba jed­nak zmieni­ać albo ma feed­back staw­ia­ją­cy to, co zostało do tej pory zro­bione pod znakiem zapy­ta­nia. Na codzień Zespół Devel­op­er­s­ki usta­lał wszys­tkie szczegóły i kole­jność prac z Prod­uct Ownerem, a ter­az dowiadu­ją się od osób trze­ci­ch, że jed­nak to nie było to, o co im chodz­iło.

Choroby trawiące zespoły Scrum — #2 Bieżączka

Choroby trawiące zespoły Scrum — #2 Bieżączka

Trochę podob­nym prob­le­mem do wcześniej omówionych wrzódek, jest bieżącz­ka. Przewlekła choro­ba, która wycz­er­pu­je orga­nizm Zespołu Devel­op­er­skiego nies­trawnoś­ci­a­mi na pro­dukcji. W prak­tyce to oznacza, że Zespół Devel­op­er­s­ki w każdym Sprin­cie równocześnie zaj­mu­je się roz­wo­jem nowych funkcjon­al­noś­ci pro­duk­tu jak i utrzy­maniem pro­dukcji. Czy utrzy­manie pro­duk­tu w tym samym zes­pole jest niezwykłe lub niepożą­dane? Niekoniecznie.

Choroby trawiące zespoły Scrum — #1 Wrzódki

Choroby trawiące zespoły Scrum — #1 Wrzódki

Jak wiado­mo w trans­for­ma­c­jach Agile jest tak, że wszys­tkie orga­ni­za­c­je i zespoły są wyjątkowe. Jed­nak jeśli wiele Zespołów Scru­mowych zgłasza się z tymi samy­mi prob­le­ma­mi i te same pyta­nia pojaw­ia­ją się na szkole­ni­ach to mamy jak­iś wzorzec. Tak pow­stał pomysł na cykl o chorobach, które osłabi­a­ją Zespoły Scrum. Zespól Devel­op­er­s­ki pracu­je spoko­jnie w bieżą­cym Sprin­cie, a tu nagle niespodzian­ka, trze­ba rzu­cić pracę i robić coś innego. Wrzód­ki to nieplanowana pra­ca, która nagle wpa­da do Sprintu.