Jak wyznaczać cele?

Jak wyznaczać cele?

Wyz­naczanie celów w życiu pry­wat­nym lub zawodowym jest powszechne. Gorzej jest z ich osią­ganiem. Wśród wielu czyn­ników decy­du­ją­cych o osiąg­nię­ciu celu główną rolę odgry­wa jego sfor­mułowanie. Jeżeli źle określisz swój cel, to znalezie­nie skutecznej metody na jego osiąg­niecie, czy też stwierdze­nie, ze został osiąg­nię­ty są niemożli­we.

Gra w golfa a Scrum

Gra w golfa a Scrum

Tytuł tego pos­ta przy­ciągnął Two­ją uwagę i obiecu­ję, że się nie rozczaru­jesz. Najpierw zary­su­je krót­ki wstęp, a potem dowiesz się ile ogól­nych zasad takich jak te z gry w gol­fa możesz zas­tosować na swoim pro­jek­cie. Proszę o chwilkę cier­pli­woś­ci.