Scrum Guide 2016 jako Mapa Myśli

Scrum Guide 2016 jako Mapa Myśli

Minęło sporo cza­su od momen­tu kiedy opub­likowal­iśmy pier­wszy raz Scrum Guide jako mapę myśli. Tak dokład­niej zaczęło się od Scrum Guide 2011. Od lip­ca jest nowy Scrum Guide, więc wypadało­by odświeżyć pub­likację. Zami­ast uak­tu­al­ni­ać starą wer­sję, zro­bil­iśmy mapę od nowa. Scrum Guide jest krót­ki i prosty, ale mapa wyszła naprawdę duża i trze­ba było podzielić ja na osob­ne kart­ki, tak, żeby cokol­wiek było czytelne.

Professional Scrum Trainer (PST) nareszcie!

Professional Scrum Trainer (PST) nareszcie!

Chy­ba nie ma lep­szej rzeczy wywołu­jącej uczu­cie spełnienia, kiedy żyjesz według tego, czego uczysz innych i sprawdza się to doskonale w prak­tyce. Wyz­naczyłem kole­jny cel zgod­nie ze S.M.A.R.T., zro­biłem anal­izę SWOT, określiłem kro­ki, ustaw­iłem...
Zmiany w Scrum Guide July 2013

Zmiany w Scrum Guide July 2013

Ken Schwaber i Jeff Suther­land opub­likowali spec­jal­ny post z okazji nowej wer­sji Scrum Guide, do którego trud­no jest dotrzeć ze strony głównej. Gorą­co pole­cam obe­jrze­nie video, gdzie autorzy frame­worku Scrum opowiada­ją także o ros­nącej pop­u­larnoś­ci Scrum i zalece­ni­ach orga­ni­za­cji bada­ją­cych prze­mysł IT.
Oprócz nowego Scrum Guide może­my też ściągnąć listę sześ­ciu zmi­an, którą pub­liku­ję poniżej z moim komen­tarzem.

Ken Schwaber wyjaśnia czym jest Scrum.org

Ken Schwaber wyjaśnia czym jest Scrum.org

Jak tytuł fil­mu może sug­erować, Ken Schwaber opub­likował nagranie, w którym wyjaś­nia czym jest nowa orga­ni­za­c­ja, scrum.org. Jed­nak więk­szość fil­mu jest poświę­cona nowe­mu szkole­niu Scrum’owemu, nad którym trwa­ją prace. Scrum.org sku­pia się na trzech...