Scrum Guide 2017 — zmiany w przewodniku

Scrum Guide 2017 — zmiany w przewodniku

Scrum Guide 2017 ujrzał światło dzi­enne 7 listopa­da 2017, nieco rok po ostan­im wyda­niu. Czy Scrum uległ zmi­an­ie? Czy poprzed­nia wer­s­ja Prze­wod­ni­ka po Scrum przes­tała być aktu­al­na? Wprowad­zono pięć więk­szych poprawek i kil­ka mniejszych, które nie były ofic­jal­nie ogłos­zone ani sko­men­towane. Ken Schwaber i Jeff Suther­land sko­men­towali kil­ka nieporozu­mień związanych ze złą inter­pre­tacją Scru­ma. Nową wer­sję Scrum Guide pod­sumował­by stwierdze­niem, nie zmieniło się nic.

Agile w Praktyce — recenzja

Agile w Praktyce — recenzja

Drodzy czytel­ni­cy, jest światełko w tunelu i nie jest to nad­jeżdża­ją­cy pociąg. Jeszcze nie tak dawno przy okazji recen­zji pier­wszej i trze­ba dodać mało udanej pol­skiej książ­ki o Scrum, zas­tanaw­iałem się, dlaczego polscy tren­erzy Scrum nie napisali książ­ki na ten tem­at. Zadawałem sobie pytanie: Dlaczego ludzie, którzy są akty­wni na blo­gach, tweet­erze i wys­tępu­ją na kon­fer­enc­jach nie zebrali jeszcze swoich doświad­czeń w autors­kich książkach? Tłu­maczyłem sobie, że głównym powo­dem jest zaję­tość prowadze­niem szkoleń i kon­sul­towaniem pro­jek­tów. Zawsze patrzymy na świat z włas­nego punk­tu widzenia, więc biorąc pod uwagę prace nad moją książką i zaję­tość takie tłu­macze­nie wydawało się wiary­godne. Pewnego dnia jed­nak zaskoczyła mnie wiado­mość wysłana z for­mu­la­rza kon­tak­towego na stron­ie.

Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami — Recenzja

Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami — Recenzja

Prowadz­iłem szkole­nie Scrum teo­ria i prak­ty­ka w Warsza­w­ie, kiedy dowiedzi­ałem się o pier­wszej książce o Scrum pol­skiego auto­ra. Zaraz po szkole­niu pojechałem do Empi­ka i znalazłem egzem­plarz na półce. Kupiłem Kubu­sia i kabanosy (stan­dar­d­owe smakoły­ki, kiedy jestem w Polsce) i pojechałem do hotelu czy­tać. Nieste­ty mój entuz­jazm malał. Potrze­bowałem pię­ciu pode­jść, żeby doczy­tać tą książkę, żeby napisać recen­zję. Kole­jnych kilku, żeby napisać recen­zję i umieś­cić negaty­wną opinię o książce. Trochę dzi­wnie czu­ję się wyda­jąc tak złą opinię o pier­wszej książce o Scrum po pol­sku, ale fak­ty pozosta­ją fak­ta­mi, a jed­nym z filarów Scrum jest Prze­jrzys­tość (ang. Trans­paren­cy). Obiecałem to kilku osobom, więc pres­ja społeczna/koleżeńska zadzi­ałała w tym przy­pad­ku jak marze­nie. Wer­s­ja dla niecier­pli­wych: nie pole­cam tej książ­ki, bo jak moż­na by pole­cać książkę z pod­sta­wowy­mi błę­da­mi w sztuce? Dociek­li­wych zapraszam dalej.

Strona 1 z 212