Quality Excites 2015 — Call for Papers!

Quality Excites 2015 — Call for Papers!

Tegorocz­na edy­c­ja kon­fer­encji Qual­i­ty Excites będzie już czwartym spotkaniem pro­fesjon­al­istów dba­ją­cych o jakość wyt­warzanego opro­gramowa­nia. Wydarze­nie, orga­ni­zowane przez fir­mę Future Pro­cess­ing, odbędzie się 30 maja 2015 roku w Gli­wicach,...
Agile Testing — Jak być lepszym testerem w zespole Agile?

Agile Testing — Jak być lepszym testerem w zespole Agile?

W week­end trafil­iśmy na jeszcze świeżą prezen­tację z kon­fer­encji Agile 2014 w Orlan­do o tym jak być lep­szym testerem w zes­pole Agile. Uważamy, że warto się tym podzielić z naszy­mi czytel­nika­mi. Sla­jdy są zabawne i łatwe do zrozu­mienia bez nar­racji...
ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

Już starożyt­ni maw­iali “nihil novi sub sole”. Tak właśnie moż­na określić ISTQB CTFL Agile Exten­sion. Pon­ad miesiąc temu w moje ręce trafił nowy sylabus ISTQB w pełni zaty­tułowany Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el Exten­sion Syl­labus Agile Tester. Najpierw...