Sprint Review to nie demo!

Sprint Review to nie demo!

Sprint Review czy demo? A co za różni­ca? W wielu orga­ni­za­c­jach spo­tykam się, z tym, że Sprint Review nazy­wany jest demo. Częs­to wyni­ka to, z tego, że ludzie nie widzą różni­cy pomiędzy tymi dwoma określe­ni­a­mi. Czy na pewno nie widzisz różni­cy pomiędzy Przegląd Sprintu a demo?

Choroby trawiące zespoły Scrum — #3 Późna cofka

Choroby trawiące zespoły Scrum — #3 Późna cofka

Póź­na cof­ka niczym hisz­pańs­ka inkwiz­y­c­ja pojaw­ia się znien­ac­ka kiedy ktoś sobie nagle przy­pom­i­na, że coś już Done trze­ba jed­nak zmieni­ać albo ma feed­back staw­ia­ją­cy to, co zostało do tej pory zro­bione pod znakiem zapy­ta­nia. Na codzień Zespół Devel­op­er­s­ki usta­lał wszys­tkie szczegóły i kole­jność prac z Prod­uct Ownerem, a ter­az dowiadu­ją się od osób trze­ci­ch, że jed­nak to nie było to, o co im chodz­iło.

Choroby trawiące zespoły Scrum — #2 Bieżączka

Choroby trawiące zespoły Scrum — #2 Bieżączka

Trochę podob­nym prob­le­mem do wcześniej omówionych wrzódek, jest bieżącz­ka. Przewlekła choro­ba, która wycz­er­pu­je orga­nizm Zespołu Devel­op­er­skiego nies­trawnoś­ci­a­mi na pro­dukcji. W prak­tyce to oznacza, że Zespół Devel­op­er­s­ki w każdym Sprin­cie równocześnie zaj­mu­je się roz­wo­jem nowych funkcjon­al­noś­ci pro­duk­tu jak i utrzy­maniem pro­dukcji. Czy utrzy­manie pro­duk­tu w tym samym zes­pole jest niezwykłe lub niepożą­dane? Niekoniecznie.

Choroby trawiące zespoły Scrum — #1 Wrzódki

Choroby trawiące zespoły Scrum — #1 Wrzódki

Jak wiado­mo w trans­for­ma­c­jach Agile jest tak, że wszys­tkie orga­ni­za­c­je i zespoły są wyjątkowe. Jed­nak jeśli wiele Zespołów Scru­mowych zgłasza się z tymi samy­mi prob­le­ma­mi i te same pyta­nia pojaw­ia­ją się na szkole­ni­ach to mamy jak­iś wzorzec. Tak pow­stał pomysł na cykl o chorobach, które osłabi­a­ją Zespoły Scrum. Zespól Devel­op­er­s­ki pracu­je spoko­jnie w bieżą­cym Sprin­cie, a tu nagle niespodzian­ka, trze­ba rzu­cić pracę i robić coś innego. Wrzód­ki to nieplanowana pra­ca, która nagle wpa­da do Sprintu.

Strona 1 z 212