Scrum Guide 2016 jako Mapa Myśli

Scrum Guide 2016 jako Mapa Myśli

Minęło sporo cza­su od momen­tu kiedy opub­likowal­iśmy pier­wszy raz Scrum Guide jako mapę myśli. Tak dokład­niej zaczęło się od Scrum Guide 2011. Od lip­ca jest nowy Scrum Guide, więc wypadało­by odświeżyć pub­likację. Zami­ast uak­tu­al­ni­ać starą wer­sję, zro­bil­iśmy mapę od nowa. Scrum Guide jest krót­ki i prosty, ale mapa wyszła naprawdę duża i trze­ba było podzielić ja na osob­ne kart­ki, tak, żeby cokol­wiek było czytelne.

Kreatywność na szkoleniu — Podpierak istnieje!

Kreatywność na szkoleniu — Podpierak istnieje!

Na szkole­niu z Zapewnienia Jakoś­ci w Agile, pod­czas tworzenia Wiz­ji Pro­duk­tu, gru­pa wymyśliła Pod­pier­ak. Urządze­nie służące do pod­piera­nia się w koś­ciele, na zaku­pach (szczegól­nie czeka­jąc na żonę). Śmi­al­iśmy się z tego, wszyscy trak­towali pomysł pod­pier­a­ka jako żart.

Professional Scrum Master I — how to pass PSM I assessment

Professional Scrum Master I — how to pass PSM I assessment

Let’s look at the details from http://www.scrum.org/Assessments/Professional-Scrum-Master-Assessments/PSM-I-Assessment

  • Fee: $150
  • Pass­ing score: 85%
  • Time lim­it: 60 min­utes
  • For­mat: Mul­ti­ple Choice and True/False
  • Required course: None
  • Rec­om­mend­ed course: Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter
  • Prac­tice Assess­ment: Scrum Open

The best thing about the PSM I exam is that final­ly you do not need to attend a train­ing where some­body will pass you the secret wis­dom like with the Cer­ti­fied Scrum Mas­ter train­ing. You can test your knowl­edge if you feel that you know enough.

Ken Schwaber wyjaśnia czym jest Scrum.org

Ken Schwaber wyjaśnia czym jest Scrum.org

Jak tytuł fil­mu może sug­erować, Ken Schwaber opub­likował nagranie, w którym wyjaś­nia czym jest nowa orga­ni­za­c­ja, scrum.org. Jed­nak więk­szość fil­mu jest poświę­cona nowe­mu szkole­niu Scrum’owemu, nad którym trwa­ją prace. Scrum.org sku­pia się na trzech...