Scrum a UAT

Scrum a UAT

Orga­ni­za­c­je w obliczu trans­for­ma­cji do Agile sta­ją w przed wielo­ma wyzwa­ni­a­mi. Jed­nym z najwięk­szych wyzwań jest szukanie odpowiedzi na pytanie “co zro­bić z UAT w Agile?”. No dobrze, w więk­szoś­ci przy­pad­ków bardziej “co zro­bić z UAT w Scrum?”. Do tej pory mieliśmy cykl, który po fazie devel­op­men­tu miał fazę testowanie, a następ­nie fazę UAT. Ter­az Sprint za Sprint­em ma być dostar­czane dzi­ała­jące opro­gramowanie.

ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

Już starożyt­ni maw­iali “nihil novi sub sole”. Tak właśnie moż­na określić ISTQB CTFL Agile Exten­sion. Pon­ad miesiąc temu w moje ręce trafił nowy sylabus ISTQB w pełni zaty­tułowany Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el Exten­sion Syl­labus Agile Tester. Najpierw...
Testowanie w Agile — prezentacja nadal aktualna

Testowanie w Agile — prezentacja nadal aktualna

Zapewnie­nie jakości w Scrum od Krys­t­ian Kac­zor Cią­gle dzie­limy się wiedzą. Wrzu­cil­iśmy kole­jną prezen­tację na Slideshare. Zaprasza­my do zapoz­na­nia z “Zapewnie­nie jakości w Scrum”, czyli o tema­cie testowa­nia w Agile. Zauważ­cie, że ten mate­ri­ał był...

Kiepskie testowanie przyczyną awarii banków?

Jak pisze wyborcza.biz “To był czarny tydzień dla pol­s­kich banków. Od poniedzi­ałku do piątku nie było dnia, by jak­iś duży bank nie przeży­wał kosz­marnych prob­lemów tech­nicznych.”
Wiele osób zas­tanaw­ia się co mogło być przy­czyną takiej pla­gi. Bard­zo proste i praw­dopodob­ne wyjaśnie­nie zna­jdziemy w dal­szej częś­ci artykułu.

Strona 1 z 212