ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

ISTQB Agile Tester, czyli nic nowego — Recenzja

Już starożyt­ni maw­iali “nihil novi sub sole”. Tak właśnie moż­na określić ISTQB CTFL Agile Exten­sion. Pon­ad miesiąc temu w moje ręce trafił nowy sylabus ISTQB w pełni zaty­tułowany Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el Exten­sion Syl­labus Agile Tester. Najpierw...
User story po ślunsku

User story po ślunsku

User Sto­ry pochodzi ze szkole­nia z ubiegłego roku. Zas­tanaw­iałem się jaki komen­tarz, tekst wprowadza­ją­cy dodać, ale doszedłem do wniosku, ze to chy­ba nei wyma­ga komen­tarza. Przed­staw­iam zatem User Sto­ry po Ślun­sku.

Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story

Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story

W pode­jś­ciu agile takim jak Scrum wyma­gania defini­u­je­my na ogól w postaci User Sto­ry. Pros­ta for­ma, która ma adresować oczeki­wa­nia i potrze­by użytkown­ików częs­to zespołom przys­parza dużo prob­lemów w imple­men­tacji. Szczegól­nie dużo błędów popeł­ni­a­ją oczy­wiś­cie zespoły dopiero zaczy­na­jące swo­ją przy­godę w środowisku agile. Częs­to błędy nie zosta­ją wych­wycone i sko­ry­gowane co prowadzi do złej opinii o metodykach zwin­nych i zupełnie niepotrzeb­ne­go szuka­nia obe­jść lub tworzenia hybryd ze stary pode­jś­ciem.