Monika Perendyk

Monika Perendyn

Monika Perendyn

Tren­er Inżynierii Wyma­gań i Anal­izy Biz­ne­sowej

Cer­ty­fikowany Pro­fesjon­al­ista Inżynierii Wyma­gań, współza­łoży­ciel i Prezes Sto­warzyszenia Inżynierii Wyma­gań, którego celem jest ugrun­towanie powszech­nej świado­moś­ci znaczenia inżynierii wyma­gań oraz jej inter­dyscy­pli­narnego charak­teru. Tren­er oraz wykład­ow­ca na Politech­nice Warsza­wskiej, który nadal pracu­je w zawodzie, dzię­ki czemu pod­czas szkoleń prezen­tu­je najlep­sze prak­ty­ki wyko­rzysty­wane pod­czas pra­cy z Klien­tem.

Posi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie jako inżynier wyma­gań (anal­i­tyk biz­ne­sowy-sys­te­mowy) ze spec­jal­iza­cją w sek­torze finan­sowym ze szczegól­nym wskazaniem na branżę leasin­gową oraz CFM. Założy­ciel i Redak­tor Naczel­na mag­a­zynu: REQ Mag­a­zyn. Prop­a­ga­tor dobrych prak­tyk w zakre­sie komu­nikacji z Klien­tem oraz prowadzenia anal­izy w złożonych pro­jek­tach. Prele­gent na kon­fer­enc­jach poświę­conych jakoś­ci opro­gramowa­nia oraz anal­izie. Maksy­ma życiowa: “Nie ma rzeczy niemożli­wych, wszys­tko jest kwest­ią cza­su”