Magdalena Wawryn

Magdalena Wawryn

Magdalena Wawryn

Tren­er Inżynierii Wyma­gań i Anal­izy Biz­ne­sowej

Posi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie w obszarze jakoś­ci opro­gramowa­nia i inżynierii wyma­gań. W fir­mie Allianz budowała od pod­staw fun­da­men­ty Dzi­ału Jakoś­ci. Jako Kierown­ik Pro­jek­tów prowadz­iła strate­giczny dla firmy pro­jekt współpracu­jąc z klien­tem między­nar­o­dowym. Absol­wen­t­ka Politech­ni­ki Rzes­zowskiej na kierunk­ach Infor­maty­ka oraz Mar­ket­ing i Zarządzanie. Współza­łoży­ciel­ka oraz Wiceprezes Zarzą­du Sto­warzyszenia Inżynierii Wyma­gań.

Spec­jal­iza­c­ja:

  • Zapewnie­nie jakoś­ci
  • Testowanie opro­gramowa­nia
  • Zarządzanie wyma­gani­a­mi
  • REQB
  • ISTQB