Krystian Kaczor

Krystian Kaczor

Krystian Kaczor

Pro­fes­sion­al Scrum Train­er, Agile Coach

Krys­t­ian Kac­zor znany jest w środowisku pro­fesjon­al­istów IT jako wpły­wowy spec­jal­ista od Agile. Prop­a­ga­tor prag­maty­cznego pode­jś­cia opartego na empiryzmie i sprawdza­niu efek­tów. Autor sprzedanej w tysią­cach egzem­plarzy książ­ki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­ty­ka w meto­dach Agile”. Tren­er, który nadal pracu­je jako Agile Coach i Scrum Mas­ter, żeby utrzy­mać więź z prak­tyką pro­jek­tową.

  • ISTQB Cer­ti­fied Tester Advanced Lev­el — Test Man­ag­er
  • Cer­ti­fied Scrum Mas­ter
  • Cer­ti­fied Scrum Pro­fes­sion­al
  • Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I
  • Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter II
  • Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er
  • Pro­fes­sion­al Scrum Expert
  • Pro­fes­sion­al Scrum Train­er
  • ICF Asso­ciate Cer­ti­fied Coach

Bio Krystiana Kaczora

W trak­cie pon­ad 10 lat pra­cy w IT, Krys­t­ian zdobył wszech­stronne doświad­cze­nie w całym cyk­lu wyt­warza­nia opro­gramowa­nia. Pra­cow­ał jako pro­gramista, wdroże­niowiec, sup­port, tester, kon­takt klien­ta, Scrum­Mas­ter, Test Man­ag­er i Project Man­ag­er, dzię­ki czemu patrzy na opro­gramowanie oraz pro­ces jego wyt­warza­nia z kilku per­spek­tyw i zna­j­du­je wspól­ny język zarówno z biz­ne­sem, jak i IT. Krys­t­ian Kac­zor posi­a­da następu­jące cer­ty­fikaty:

Krys­t­ian zdoby­wał doświad­cze­nie w Polsce, Szwecji, Iranie i Holandii pracu­jąc głównie w orga­ni­za­c­jach między­nar­o­dowych, w tym w zespołach rozpros­zonych geograficznie. Pra­cow­ał dla takich firm jak Sony Eric­s­son, Nokia, Nokia Siemens Net­works, AT&T, Else­vi­er, PAN­a­lyt­i­cal. Jest autorem artykułów dla cza­sop­ism Pro­gramista (cykl Agile Prak­ty­cznie), Soft­ware Devel­op­ment Jour­nal i por­tali scrumalliance.com, iicmagazine.pl. W 2014 roku Krys­t­ian opub­likował swo­ją pier­wszą książkę “Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­ty­ka w meto­dach Agile” z wydawnictwem PWN. Jest jed­nym ze współtwór­ców i autorem artykułów w mag­a­zynie poświę­conym zagad­nie­niu jakoś­ci opro­gramowa­nia c0re. Wys­tępował na kon­fer­enc­jach Test­Warez i Agile Dev Prac­tices. Współor­ga­ni­zował spotka­nia i szkole­nia takie jak Rapid Soft­ware Test­ing z Jame­sem Bachem po raz pier­wszy w Holandii. Jako pro­fesjon­al­ny coach i Mas­ter NLP, korzys­ta z całego szeregu tech­nik i strate­gii wprowadza­nia zmi­any, motywacji i osią­ga­nia celów, żeby zwięk­szyć skuteczność wspar­cia orga­ni­za­cji. Dzię­ki coachin­gowi zapew­nia płynne wprowadze­nie nowych metod pra­cy i zmi­anę sposobu myśle­nia oraz stworze­nie trwałej, opartej na wartoś­ci­ach kul­tu­ry orga­ni­za­cji.

Krystian Kaczor na YouTube