Anetta Wróblewska

Anetta Wróblewska

Anetta Wróblewska

Tren­er umiejęt­noś­ci mięk­kich

Doświad­c­zony tren­er i coach z pon­ad 11 let­nim doświad­cze­niem w zakre­sie real­iza­cji pro­gramów roz­wo­jowych skierowanych do różnorod­nych grup odbior­ców. W wielu orga­ni­za­c­jach zaj­mowała się doradztwem na poziomie tworzenia struk­tur i pro­cesów. Wspier­ała kadrę menadżer­ską ofer­u­jąc anal­izę, ocenę oraz pro­gramy wdroże­niowe i napraw­cze w zakre­sie ZZL.

Anet­ta Wróblews­ka real­i­zowała pro­jek­ty szkole­niowe i dorad­cze dla admin­is­tracji państ­wowej. Prowadzi coach­ing kadry zarządza­jącej oraz spec­jal­istów, skon­cen­trowany na pod­nosze­niu kom­pe­tencji, mod­e­lowa­niu czyn­ników sukce­su oraz planowa­niu i inten­sy­fikowa­niu kari­ery. Doświad­cze­nie zawodowe budowała w dzi­ałach sprzedaży firm związanych z obrotem nieru­chomoś­ci­a­mi, teleko­mu­nikacją i medi­a­mi, współpra­cow­ała między inny­mi z Ago­ra S.A. oraz P.T.K. Cen­ter­tel. Była odpowiedzial­na za budowanie kon­tak­tów z klien­ta­mi, negoc­jac­je, zarządza­ła zespoła­mi sprzedażowy­mi. Indy­wid­u­al­nie i zespołowo uzyski­wała wyróżnienia za osią­gane wyni­ki. Tworzyła struk­tu­ry sprzedażowe, odpowiadała za rekru­tację i rozwój pra­cown­ików. Przez kil­ka lat kierowała zbu­dowany­mi przez siebie od pod­staw fir­ma­mi. Zawdz­ięcza­ły one sukces dynamiz­mowi i wdraża­niu innowa­cyjnych pomysłów, rzetel­noś­ci i pro­fesjon­al­ne­mu budowa­niu sieci kon­tak­tów z klien­ta­mi. Od 2005 roku zaj­mu­je się roz­wo­jem kom­pe­tencji pra­cown­ików w różnych orga­ni­za­c­jach. Ukończyła Szkołę Wyższą Psy­chologii Społecznej spec­jal­izu­jąc się w psy­chologii pra­cy oraz reklamie i mar­ketingu. Jest absol­wen­tką szkoły tren­erów biz­ne­su rekomen­dowanej przez Pol­skie Towarzyst­wo Psy­cho­log­iczne. W 2007 roku została cer­ty­fikowanym coachem ICC. Swo­je kom­pe­tenc­je w zakre­sie Zarządza­nia Zasoba­mi Ludzki­mi pogłębiła między inny­mi na Akademii L. Koźmińskiego, na kierunku Zarządzanie Kom­pe­tenc­ja­mi Pra­cown­ików. Real­i­zowała pro­jek­ty roz­wo­jowe dla pon­ad 100 orga­ni­za­cji, przeprowadz­iła pon­ad 1100 dni szkoleń i warsz­tatów oraz pon­ad 500 sesji coachin­gowych. Spec­jal­iza­c­ja:
  • szkole­nia menedżer­skie: przy­wództ­wo, komu­nikac­ja menedżer­s­ka, zarządzanie i budowanie zespołu, motywac­ja,
  • zarządzanie zmi­aną
  • szkole­nia ogól­noroz­wo­jowe: efek­ty­wność oso­bista, zarządzanie cza­sem, aser­ty­wność, komu­nikac­ja, zarządzanie stre­sem,
  • zarządzanie kon­flik­tem, sztu­ka prezen­tacji
  • negoc­jac­je
  • sprzedaż i obsłu­ga klien­ta
  • coach­ing
  • men­tor­ing