Agnieszka Kaczor

Agnieszka Kaczor

Agnieszka Kaczor

Agile Coach, Tren­er Scrum

Kari­era Agniesz­ki Kac­zor od 2003 roku związana jest z obszara­mi teleko­mu­nikacji oraz IT. Już od pon­ad 8 lat uczest­niczy w pro­jek­tach jako Team Leader, Test Man­ag­er i Scrum Mas­ter. Swo­je doświad­cze­nie gro­madz­iła pod­czas pro­jek­tów prowad­zonych nie tylko lokalnie – niejed­nokrot­nie była członkiem rozpros­zonych, między­nar­o­dowych pro­gramów.

Zarówno w mod­elu Wate­fall, jak i w zwin­nych meto­dach Agile, Agniesz­ka staw­ia duży nacisk na komu­nikację i pracę z zespoła­mi. Dzię­ki wielo­let­niemu doświad­cze­niu potrafi doskonale dos­tosować się do napotkanej sytu­acji, co prowadzi do widocznych postępów orga­ni­za­cji przy­wiązanych do doty­chcza­sowych pro­cesów i prak­tyk. Agniesz­ka Kac­zor posi­a­da następu­jące cer­ty­fikaty:

  • Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I
  • Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I
  • Cer­ti­fied Train­er
  • Cer­ti­fied Project Man­ag­er — Prince 2 Foun­da­tion Lev­el
  • Prac­ti­tion­er NLP
  • ISTQB Cer­ti­fied Tester Advanced Lev­el Test Man­ag­er

Szkole­nia Agniesz­ki wyróż­nia różnorod­ność uży­tych metod pra­cy, takich jak studi­um przy­pad­ku, gry, symu­lac­je, ćwiczenia, testy, kwes­t­ionar­iusze, burza mózgów oraz zada­nia indy­wid­u­alne i grupowe. Prowadzi szkole­nia z obszaru testowa­nia (ISTQB), Agile, Scrum oraz umiejęt­noś­ci mięk­kich i roz­wo­ju oso­bis­tego. Mot­to: “If oppor­tu­ni­ty doesn’t knock, build a door”