Adam Roman

dr hab. Adam Roman

dr hab. Adam Roman

Tren­er ISTQB

Adama moż­na przed­staw­ić krótko człowiek — encyk­lo­pe­dia testowa­nia. Adam Roman — dok­tor habil­i­towany nauk tech­nicznych w zakre­sie infor­maty­ki, pra­cown­ik Insty­tu­tu Infor­maty­ki i Matem­aty­ki Kom­put­erowej na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Dobrze przeczy­tałeś, dok­tor habil­i­towany. Ter­az spójrz na zdję­cie, jeszcze raz na przeczy­taj. Od wielu lat prowadzi zaję­cia z testowa­nia opro­gramowa­nia i zapew­ni­a­nia jakoś­ci. Tren­er kursów ISTQB oraz prele­gent wielu kon­fer­encji naukowych oraz branżowych związanych z testowaniem (Test­Warez, Test­ingCup, Warsza­wQA, KraQA i in.). Jego zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mu­ją m.in. bada­nia nad nowy­mi metryka­mi jakoś­ci opro­gramowa­nia, testowaniem muta­cyjnym oraz efek­ty­wny­mi tech­nika­mi pro­jek­towa­nia testów. Jest autorem pon­ad mono­grafii „Testowanie i jakość opro­gramowa­nia. Mod­ele, tech­ni­ki, narzędzia” (PWN 2015, pon­ad 1000 stron), a także współtwór­cą studiów pody­plo­mowych „Testowanie opro­gramowa­nia” na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim.

Zwolen­nik kry­ty­cznego myśle­nia, racjon­al­nego dzi­ała­nia i myśle­nia sys­te­mowego..

Spec­jal­iza­c­ja:

  • Zapewnie­nie jakoś­ci
  • Testowanie opro­gramowa­nia
  • ISTQB

Szkole­nia, które prowadzi Adam: