Trenerzy Eksperci QAgile

W mis­ji QAg­ile możesz przeczy­tać, jak bard­zo cen­imy jakość. Kil­ka lat temu kole­ga budu­ją­cy soft­ware house mówił, że zbu­dowanie zespołu zajęło mu dwa lata. Zgro­madze­nie naszych tren­erów zajęło nam więcej. Nie intere­su­ją nas oso­by, które potrafią przeczy­tać prezen­tację na głos. QAg­ile staw­ia na ekspertów w dziedzinie i prak­tyków. Jeżeli nasz tren­er szkoli ze Scrum, to znaczy że jest Scrum Mas­terem a nawet Agile Coachem. Jeżeli nasza tren­er­ka szkoli z inżynierii wyma­gań, to pracu­je jako anal­i­tyk, a nawet założyła sto­warzysze­nie inżynierii wyma­gań albo stworzyła cza­sopis­mo. Jeżeli tren­er szkoli z ISTQB lub po pros­tu z testowa­nia opro­gramowa­nia, to znaczy, ze tworzy strate­gie testów dla pro­gramów prowad­zonych w między­nar­o­dowych gigan­tach albo opra­cowu­je własne metody.

Staran­ny dobór tren­erów ekspertów w swo­jej dziedzinie spraw­ia, że nigdy nie martwimy się o zad­owole­nie uczest­ników, ani o powraca­ją­cych klien­tów. Jesteśmy dum­ni, że może­my powierzyć Ciebie w ręce jed­nego z naszych tren­erów i być pewny­mi efek­tów.

Krystian KaczorKrys­t­ian Kac­zor znany jest w środowisku pro­fesjon­al­istów IT jako wpły­wowy spec­jal­ista od Agile. Dzieli się swoim bogatym i zróżni­cow­anym doświad­cze­niem nie tylko przez prowad­zone szkole­nia, ale także artykuły i wys­tąpi­enia na kon­fer­enc­jach. Prop­a­ga­tor prag­maty­cznego pode­jś­cia opartego na empiryzmie i sprawdza­niu efek­tów. Autor sprzedanej w tysią­cach egzem­plarzy książ­ki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­ty­ka w meto­dach Agile”. Tren­er, który nadal pracu­je jako Agile Coach i Scrum Mas­ter, żeby utrzy­mać więź z prak­tyką pro­jek­tową.

Krys­t­ian Kac­zor — pełen pro­fil

Adam Roman trener istqbAdama moż­na przed­staw­ić krótko: człowiek — encyk­lo­pe­dia testowa­nia. Adam Roman — dok­tor habil­i­towany nauk tech­nicznych w zakre­sie infor­maty­ki, pra­cown­ik Insty­tu­tu Infor­maty­ki i Matem­aty­ki Kom­put­erowej na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim.  Tren­er kursów ISTQB oraz prele­gent wielu kon­fer­encji naukowych oraz branżowych związanych z testowaniem. Jest autorem pon­ad 1000-stron­i­cowej mono­grafii „Testowanie i jakość opro­gramowa­nia. Mod­ele, tech­ni­ki, narzędzia” (PWN 2015), a także współtwór­cą studiów pody­plo­mowych „Testowanie opro­gramowa­nia” na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Zwolen­nik kry­ty­cznego myśle­nia, racjon­al­nego dzi­ała­nia i myśle­nia sys­te­mowego.

Adam Roman  — pełen pro­fil

Agnieszka KaczorKari­era Agniesz­ki Kac­zor od 2003 roku związana jest z obszara­mi teleko­mu­nikacji oraz IT. Już od pon­ad 8 lat uczest­niczy w pro­jek­tach jako Team Leader, Test Man­ag­er i Scrum Mas­ter. Swo­je doświad­cze­nie gro­madz­iła pod­czas pro­jek­tów prowad­zonych nie tylko lokalnie – niejed­nokrot­nie była członkiem rozpros­zonych, między­nar­o­dowych pro­gramów.

Agniesz­ka Kac­zor — pełen pro­fil

Monika PerendykCer­ty­fikowany Pro­fesjon­al­ista Inżynierii Wyma­gań, współza­łoży­ciel i Prezes Sto­warzyszenia Inżynierii Wyma­gań, którego celem jest ugrun­towanie powszech­nej świado­moś­ci znaczenia inżynierii wyma­gań oraz jej inter­dyscy­pli­narnego charak­teru. Tren­er oraz wykład­ow­ca na Politech­nice Warsza­wskiej, który nadal pracu­je w zawodzie, dzię­ki czemu pod­czas szkoleń prezen­tu­je najlep­sze prak­ty­ki wyko­rzysty­wane pod­czas pra­cy z Klien­tem.

Moni­ka Perendyk — pełen pro­fil

Trener Anetta WróblewskaDoświad­c­zony tren­er i coach z pon­ad 11 let­nim doświad­cze­niem w zakre­sie real­iza­cji pro­gramów roz­wo­jowych skierowanych do różnorod­nych grup odbior­ców. W wielu orga­ni­za­c­jach zaj­mował się doradztwem na poziomie tworzenia struk­tur i pro­cesów. Wspier­ała kadrę menadżer­ską ofer­u­jąc anal­izę, ocenę oraz pro­gramy wdroże­niowe i napraw­cze w zakre­sie ZZL.

Anet­ta Wróblews­ka  — pełen pro­fil

Magdalena Wawryn Trener QAgilePosi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie w obszarze jakoś­ci opro­gramowa­nia i inżynierii wyma­gań. W fir­mie Allianz budowała od pod­staw fun­da­men­ty Dzi­ału Jakoś­ci. Jako Kierown­ik Pro­jek­tów prowadz­iła strate­giczny dla firmy pro­jekt współpracu­jąc z klien­tem między­nar­o­dowym. Absol­wen­t­ka Politech­ni­ki Rzes­zowskiej na kierunk­ach Infor­maty­ka oraz Mar­ket­ing i Zarządzanie. Współza­łoży­ciel­ka oraz Wiceprezes Zarzą­du Sto­warzyszenia Inżynierii Wyma­gań.

Mag­dale­na Wawryn — pełen pro­fil