Kiedy i Gdzie?


Data i godzina

11/09/2017 — 13/09/2017
09:00 — 17:00

2017-09-11 09:00 2017-09-13 17:00 Europe/Warsaw Szkolenie ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy - ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) Szkolenie QAgile Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, Warszawa, Poland QAgile Quality & Agile info@qagile.pl

Kategorie


Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 Cen­trum Kon­fer­en­cyjne Ogrodowa 58
Ogrodowa 58
Warsza­wa, Poland


Wczy­tu­ję mapę…

Opis Wydarzenia

Szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy pow­stało jako odpowiedź na potrze­bę usys­tem­aty­zowa­nia wiedzy na tem­at testowa­nia opro­gramowa­nia, a także sposób na pro­fesjon­al­iza­cję zawodu testera. Najpierw mieliśmy dwa osob­ne, cho­ci­aż bard­zo podob­ne stan­dardy ISEB i ISTQB, aż w mar­cu 2010 nastąpiło połącze­nie, i został tylko stan­dard Inter­na­tion­al Soft­ware Test­ing Qual­i­fi­ca­tions Board. W Polsce ISTQB jest reprezen­towane przez Sto­warzysze­nie Jakoś­ci Sys­temów Infor­maty­cznych. Na pod­staw­ie dostęp­nych stan­dard­ów i norm takich orga­ni­za­cji jak IEEE, BCS, czy ISO ISTQB skom­pi­lowało syl­labus, czyli podręcznik testowa­nia poziomu pod­sta­wowego, a następ­nie dla poziomów zaawan­sowany i eksper­c­ki. Pojaw­ił się także słown­ik ter­minów tester­s­kich. SJSI przetłu­maczyło i udostęp­niło te doku­men­ty w języku pol­skim. Na pod­staw­ie syl­labusa i słown­i­ka został zbu­dowany egza­min cer­ty­fiku­ją­cy i właśnie na tych mate­ri­ałach bazu­je szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy. Nie martw się, nie prowadz­imy szkole­nia przez czy­tanie sla­jdów na głos. Mamy inne metody, które pozwala­ją przyswa­jać wiedzę potrzeb­ną do pra­cy i do zda­nia egza­minu w sposób bardziej skuteczny.

Pełen opis zna­jdziesz na stron­ie Szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy — ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el

 

Parametry szkolenia

  • Podane ceny są cena­mi net­to, należy dodać do nich 23% VAT.
  • Rez­erwac­ja miejs­ca jest zag­waran­towana po opłace­niu fak­tu­ry.
  • Min­i­mal­na ilość uczest­ników potrzeb­na do uru­chomienia szkole­nia: 5 osób
  • Język: pol­s­ki
  • Tren­er: dr hab. Adam Roman

Rejes­trac­ja na szkole­nie oznacza akcep­tację Reg­u­laminu Szkoleń Otwartych


Zapisz się

Uwa­ga! To wydarze­nie ma ogranic­zoną ilość miejsc.

Book­ing został zakońc­zony dla tego wydarzenia.

2017-09-11 2017-09-13 Szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy — ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el (CTFL)
Cen­trum Kon­fer­en­cyjne Ogrodowa 58
Ogrodowa 58
Warsza­wa, Poland

Szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy pow­stało jako odpowiedź na potrze­bę usys­tem­aty­zowa­nia wiedzy na tem­at testowa­nia opro­gramowa­nia, a także sposób na pro­fesjon­al­iza­cję zawodu testera. Najpierw mieliśmy dwa osob­ne, cho­ci­aż bard­zo podob­ne stan­dardy ISEB i ISTQB, aż w mar­cu 2010 nastąpiło połącze­nie, i został tylko stan­dard Inter­na­tion­al Soft­ware Test­ing Qual­i­fi­ca­tions Board. W Polsce ISTQB jest reprezen­towane przez Sto­warzysze­nie Jakoś­ci Sys­temów Infor­maty­cznych. Na pod­staw­ie dostęp­nych stan­dard­ów i norm takich orga­ni­za­cji jak IEEE, BCS, czy ISO ISTQB skom­pi­lowało syl­labus, czyli podręcznik testowa­nia poziomu pod­sta­wowego, a następ­nie dla poziomów zaawan­sowany i eksper­c­ki. Pojaw­ił się także słown­ik ter­minów tester­s­kich. SJSI przetłu­maczyło i udostęp­niło te doku­men­ty w języku pol­skim. Na pod­staw­ie syl­labusa i słown­i­ka został zbu­dowany egza­min cer­ty­fiku­ją­cy i właśnie na tych mate­ri­ałach bazu­je szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy. Nie martw się, nie prowadz­imy szkole­nia przez czy­tanie sla­jdów na głos. Mamy inne metody, które pozwala­ją przyswa­jać wiedzę potrzeb­ną do pra­cy i do zda­nia egza­minu w sposób bardziej skuteczny.

Pełen opis zna­jdziesz na stron­ie Szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy — ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el

 

Parametry szkolenia

  • Podane ceny są cena­mi net­to, należy dodać do nich 23% VAT.
  • Rez­erwac­ja miejs­ca jest zag­waran­towana po opłace­niu fak­tu­ry.
  • Min­i­mal­na ilość uczest­ników potrzeb­na do uru­chomienia szkole­nia: 5 osób
  • Język: pol­s­ki
  • Tren­er: dr hab. Adam Roman

Rejes­trac­ja na szkole­nie oznacza akcep­tację Reg­u­laminu Szkoleń Otwartych

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58
QAg­ile Qual­i­ty & i Agile